MŰSZAKI HORIZONT

Mégegyszer a magyar műszaki nyelvről

A Közlemények előző, 64. számában megjelent – A magyar műszaki nyelv védelmében című – szerkesztőségi üzenetben kifejtett gondolatokhoz csatlakozom jelen sorokkal. Az üzenetben kifejtettük szerkesztőségünk véleményét a magyar műszaki nyelvet fenyegető veszélyekről. Egyúttal kinyilvánítottuk határozott szándékunkat, hogy magunk minden eszközzel harcolni fogunk a magyar nyelv tisztaságáért. A magyar nyelvet elsősorban a különböző szakmák nyelvezetébe belopódzó idegen kifejezések veszélyeztetik. A nyelv védelme csak úgy valósulhat meg, ha folyamatosan írtjuk a szakmai nyelvek újabb és újabb szörnyszüleményeit. Nem szabad engednünk annak a nézetnek, mely szerint újra és újra be kell hoznunk az idegen (külföldi) műszaki szövegekben előforduló kifejezéseket, annak érdekében, hogy a nemzetközi eszmecserében majd világosan megértessük magunkat. Nagy hiba az, ha megalkuszunk és nem kényszerítjük magunkat és másokat (mindenekelőtt tollforgató társainkat, és a szakterület magyarul megszólaló képviselőit) arra, hogy magyarul fejezzük ki gondoltainkat, és arra, hogy szabatosan fogalmazzuk meg azt, amit a külföldi irodalomból vagy más ismeretközlő csatornán megismert újdonságokból a magyar olvasó, hallgató, tanuló számára közölni szeretnénk.

Néha nem egyszerű a megfelelő szakszerű és pontos kifejezést megtalálnunk, de hála a magyar nyelv gazdagságának – és nyelvújítóink áldozatos munkájának – megéri azt megkeresni, hiszen az ismeretek bevezetése és elterjedése/elterjesztése szakaszában meghatározó lehet erre fordított figyelmünk és energiánk a jövő számára.

Azt javaslom, hogy mi mindannyian – a műszaki lapok szerzői, szerkesztői és főszerkesztői, lektorai és olvasói egyaránt – tekintsük fontos feladatnak, egymással kölcsönhatásban tevékenykedve a magyar nyelv közérthetőségének megőrzését. Különösen fontos a szerkesztők, a lektorok szerepe, hiszen ha tudatosan irányítják a szerzőket, a beszélgető partnereket (riportalanyokat) gondolataik közlése során, akkor az olvasó, vagy a hallgató pontosabban fogja megérteni a szakmailag mégoly mély vagy újszerű téma lényegét.

Nem igaz az, hogy a globalizálás = nemzetközi munkamegosztás vagy nemzetközi ismeretcsere folyamán az angol nyelv előretörése a magyar nyelv (és általában bárki anyanyelve) rovására kell hogy történjen. Sokkal inkább az helyes, ha amit megértünk idegen nyelv ismeretünk alapján az idegen nyelvű közleményekből, azt magyarul adjuk tovább. Hasznos és célszerű zárójelbe tenni az általunk talán először lefordított új fogalom eredeti, idegen nyelvű változatát. Ezzel sokkal többet segítünk a nemzetközi ismeretcserében, mintha szolgaian átírjuk a magyar szövegbe az eredeti idegen nyelvű kifejezést.

Természetesen nem csak a szakmai újságírók, hanem minden újságíró, de bármely szintű oktató és tanár, sőt még politikus is vagyis minden közszereplő felelős a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért. Erre újra és újra fel kell hívni a figyelmet a nyelvünket fenyegető veszélyre még akkor is, ha kezdetben ez a küzdelem eredménytelennek tűnik!

Végezetül, messze a teljesség igénye nélkül, felsorolok itt néhány javaslatot a műszaki irodalomból kigyűjtött idegen (néha ráadásul téves értelemben, hamisan használt) szavak magyar megfelelőjére.

Ha valaki nem ért egyet valamely javasolt magyar szóval vagy kifejezéssel, kérem írja meg javaslatát, véleményét. Ezáltal nyissunk teret, nem pedig (fórumot) a kérdésben folytatandó eszmecserénknek, hiszen ez az egyik legfontosabb eszköz célunk – a közérthető, magyar műszaki nyelv – eléréséhez.


a priori előzetes(en)
abszolút (érték) előjel nélküli érték
absztrakt egyértelműen, tisztán kifejezett/meghatározott
aktuális időszerű
algoritmus műveletek sora
analitikus elemző
aritmetika számtan
audit vizsgálat; (rovancsolás)
auditor vizsgáló szakértő; könyvszakértő; számvevő
automatikus önműködő
axióma alaptörvény; alapigazság
bilaterális két ország közötti
civilizáció fejlett kultúrájú társadalom
definiálás meghatározás
definiálatlan pontosan meg nem határozott
dekoncentrált elosztott, szétszórt
delegátus (ki)küldött
demonstrál bemutat
dimenzionális térbeli kiterjedésre vonatkozó
direktíva irányelv; (útmutatás)
dokumentum írásos vagy más formában rögzített anyagok;
exkluzív kizárólagos
ekvivalencia egyenértékűség; kölcsönös megfelelőség
fakultatív szabadon választható (saját elhatározás alapján)
geometria mértan
globalizáció világméretű munkamegosztás
harmonizálás egységesítés; egységes alap-fokra fektetés; összhang megteremtés
hierarchikus rangsor szerinti
humán tevékenység emberi tevékenység
információ értesülés; adat; hír; ismeret
inspirál sugalmaz; ösztönöz; késztet
instabilitás bizonytalanság; nem kívánatos változás
integrációs (szoros) együttműködésre
megállapodás vonatkozó megállapodás
integrálás összegzés; beépítés
intervallum köz; tartomány
inverz (meg)fordított
kategória osztály; csoport
kommunikáció adat-, hír- ismeretcsere
kompetencia illetékesség, jogosultság
komplex összetett; több tényezőből álló
komponens összetevő
kompromisszum kölcsönös engedmény
koncepció felfogásmód; elgondolás; alapeszme (alkotásé) = alapelv
konfirmálás megfeleltetés; megfelelőség alkalmasság vizsgálat
konform iránytartó
konkrét tényleges; egy bizonyos (adat)
konkretizál pontosít
konszenzus közös megegyezés
konvencionális szokásos; általában elfogadott; általában használt
konzisztens megegyező (vmivel); ellentmondásmentes
koordinálás összehangolás
korrekció hibajavító intézkedés, eljárás
korreláció szoros összefüggés
korrigál kijavít; helyesbít
kritérium ismérv; feltétel
kvalitatív minőségi
kvantitatív mennyiségi (számszerű)
legális törvényes
maximális (a) legnagyobb
metrológia méréstechnika; méréstan; mérésügy
minimalizálás vmi(k) számának (értékének) (lehető legkisebbre) csökkentése
momentum mozzanat; tünet; másutt: nyomaték
monetáris pénzügyi; pénzügy-eljárási
navigáció tájékozódás, helymeghatározás
negatív tendencia állapot kedvezőtlen változása (irányultsága)
objektív kategória alapvető fontosságú tényezők csoportja; jól meghatározott osztály
objektív tárgyilagos
objektivitás garanciája a tárgyilagosság biztosítéka
objektivitás pártatlanság; elfogulatlanság; tárgyilagosság
operátor mérőszemély; kezelőszemély
optimális (a lehető) legjobb
paraméter jellemző adat; kísérő adat
pozitív tendencia állapot kedvező változása (irányultsága)
produktum gyártmány
prognózis előrejelzés
projekt terv (tanulmány); csomagterv
reálisan a valóságnak megfelelően; ésszerűen
realizálás megvalósítás
referencia vonatkoztatási alap
referenciaérték vonatkoztatási érték
referencia-felvétel vonatkoztatási feltételek
regisztrál írásban rögzít; nyilvántartásba vesz
relatív viszonylagos (feltételes, függő)
reprodukálás megismétlés; újra előállítás
reprodukálhatóság közel azonos eredménnyel megismételhetőség (pl. mé-résre)
speciális különös; sajátos; jellegzetes
specifikáció részletezés/felsorolás vmi meghatározására
specifikálható meghatározható; egyértelműen megadható
specifikus sajátos; sajátosan jellemző
spekulatív elméleti; elvont
stabilitás állandóság
standard=sztenderd minta; mérték; mértékadó; előírásos; szabvány(os)
statisztikai átlagoláson alapuló (egyedi események, adatok alapján)
stratégia (hosszú távú) célkitűzés; művelet terv
szankcionálás büntetés; elmarasztalás
szeminárium tanácskozás; megbeszélés
szinonim rokon értelmű
szubjektív egyéni; személyes; nem tárgyilagos
technikai infrastruktúra műszaki háttér-szolgáltatások összessége
technológiai folyamat gyártási/szolgáltatási folyamat
tendencia (fő)irány(ultság)
terminológia elnevezés-rendszer; szakszókincs
validálás eljárásfolyamat adott feladatnak való megfelelőség/alkalmasság igazolására
verifikálás adott követelményeknek való megfelelés ellenőrzése; felülvizsgálat
verifikáltság adott követelményeknek való megfelelés

Egyébként pedig az a javaslatom, hogy használjuk bátran a Bakos Ferenc által szerkesztett „Idegen szavak és kifejezések kéziszótára” című kiadványt az idegen szavak helyes, magyar megfelelőjének meghatározásánál. Ha nem is minden esetben adja meg közvetlenül az idegen szónak az adott szakmában használható magyar megfelelőjét, de igen jól segít az eligazodásban.


KISS JÓZSEF

A laprendszer készítője: UFE Bt.