MŰSZAKI HORIZONT
 

Mondjuk magyarul!

 

Hazánknak az Egyesült Európához történő újra csatlakozása folyamatában az utóbbi 50 év európai fejleményeihez  sajátos érdekei, értékei megóvásával kell felzárkóznia. Ennek során igen sok előírást, jogszabályt, szabványt stb. kell magyar nyelvre átültetni. Az utóbbi évtized sodró lendületű átalakulása közben nem fordítottunk kellő erőt és figyelmet anyanyelvünk óvására és fejlesztésére. A nemzetközi gazdasági, tudományos fejlődés hatására uralkodóvá váló szemléletnek gondolkodásmódunktól és anyanyelvünktől nem egyszer teljesen idegen elemei széles körben elterjedtek. Nem került sor arra, hogy ezeket érdemben elemezzük és a valóban idegen elemek társadalmi méretű elutasítását kezdeményezzük, illetve e kezdeményezésnek érvényt szerezzünk.

Ebben a helyzetben a felhívást megfogalmazók a következő cél kitűzését javasolják:

A magyar szakmai nyelvben a közérthető, világos és szabatos kifejezésmód alkalmazásának támogatása és széles körű elterjesztése. A szakmai nyelv megtisztítása a káros idegen hatásoktól.

A fent megfogalmazott cél elérése érdekében az élet minden területén (a közép- és felsőfokú oktatástól a gazdasági folyamatokon keresztül a sajtóban és a kulturális életben) gondosan megszervezett tevékenységre van szükség.

Azt szeretnénk, ha mindazok, akiknek a magyar nyelv fontos, összefognának fejlesztése, pallérozása és szépségének megőrzése érdekében. Ezért kérjük azokat (egyéneket, intézményeket, társaságokat, egyesületeket stb.), akik és amelyek fontosnak tartják e törekvés megvalósítását, és készek ennek érdekében együttműködni, nevük és címük megadásával jelezzék szándékukat, és küldjék el javaslataikat, észrevételeiket valamelyik alábbi címre:

Kiss József
    MTA-MMSZ Kft.  
    1502 Budapest, Pf.58.
    távmásoló: 203-4301, vagy

 

Menyhárd Alfréd: e-posta: <A.Menyhard@matavnet.hu>

A további teendőkről a jelentkezőket értesíteni fogjuk.  

 

Budapest, 2000. július 15.  

Melléklet: néhány példa

A felhívást megfogalmazók:

Dr. Bencédy József s.k. Dr. Bertók Lóránd s.k. Dr. Győrffy Sándor s.k.  
ny. főiskolai tanár  egyetemi tanár  mezőgazd. mérnök  
     
Kis József Dr, Konkoly Tibor Menyhárd Alfréd
mérnök ny. egyetemi tanár mérnök-közgazdász

Melléklet a 2000. július 15-i keltű felhíváshoz

Idegen szavak

Magyar megfelelői

automatikus

önműködő

definiál

meghatároz

delegátus

küldött

direktíva

irányelv

exkluzív

kizárólagos

geometria

mértan

indikátor

jelző

inverz

(meg)fordított

kompenzáció

kiegyenlítés

komplex

összetett

komponens

összetevő

kompromisszum

kölcsönös engedmény

konfidencia

megbízhatóság

konszenzus

megegyezés

koordinálás

összehangolás

korrekció

helyesbítés

kvalitatív

minőségi

kvantitatív

mennyiségi

legális

törvényes

potenciális

lehetséges

produktum

gyártmány

prognózis

előrejelzés

publicitás

nyilvánosság

publikál

közzétesz

realizálás

megvalósítás

relatív

viszonylagos

stabilitás

állandóság

szinoním

rokonértelmű

tender

pályázat

agrárium

mezőgazdaság?

telefónia

hírközlés?

menedzser

vezető?

e-mail

e-posta?

telefax

távmásolat?

 

A fenti felhívás indította a "Mondjuk magyarul!" mozgalmat. A mozgalom kezdeményezői rövid és hosszú távú feladatokat fogalmaztak meg. A rövid távú feladatok:

- A felhívásban kitűzött cél valamely részfeladatát megoldó, jelenleg elérhető pénzügyi források (pl. Nemzeti Kultúrális Alap) előírásaihoz illeszkedő pályázat összeállítása és a benyújtáshoz szükséges szervezési feladatok megoldása;

- “A magyar nyelv fejlesztése a XXI. század kihívásainak megoldása jegyében " tárgyú PHARE-program kezdeményezése.

Hosszú távú feladat: a felhívásban kitűzött cél elérése érdekében, a megvalósítás motorjaként működő Közhasznú Társaság létesítése. A kezdeményezők úgy gondolják, hogy további megbeszélésekre van szükség, hogy vagy megtaláljanak egy már működő ilyen szervezetet és javasolják fejlesztését célzó feladatokat, vagy összeállítsanak egy új szervezet létesítését kezdeményező előterjesztést .

A felhívást mintegy 120 személyhez, intézményhez, társasághoz küldtük el. Eddig 45 támogató válasz érkezett, s ezek számos értékes javaslatot tartalmaznak. A válaszok és javaslatok közül néhány gondolatébresztőt az alábbiakban ismertetünk:

...Szívesen közreműködök a magyar nyelv védelmében! Valószínűleg nem egészen pontosan, de fejből idézem Bessenyei Györgyöt (ezt nekünk annak idején kívülről kellett tudnunk):
"Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán  egy nemzet sem tette magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe be nem hozta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem"...

... Mint első gondolat: lehetne, példáúl, újságokban stb. megjelent irásokat piros ceruzával 'javitani', margójukon a helyes szóhasználatot stb. bejegyezni (úgy ahogyan azt magyar tanáraim tették, valamikor réges-régen, a gimnáziumban), és az így 'javított' irást (osztályzattal?) a szerkesztőnek, szerzőnek visszaküldeni -- rendszeresen, fáradhatatlanul...

... A felhívást mint a ... Társaság elnöke kaptam, ezért a legközelebbi elnökségi ülésen fogunk tárgyalni róla. Azt most is kijelenthetem, hogy a mozgalmat támogatjuk.
Kérem, a további szervezésről tájékoztassanak...

... négy műszaki folyóiratunkban támogatólag közzé tesszük a felhívást, továbbá rendszeres nyelvművelő hírekkel segítjük műszaki szakembereink fogalmazási kultúrájának pallérozását, anyanyelvünk óvását. Meg szeretném jegyezni, hogy sokunk véleménye szerint nem csak a szókincs, hanem a mondatszerkezet is veszélybe került...

... Gondolataink, szavaink szőttesét ugyanúgy ápolnunk kell, mint kertjeinket: gyomot kivágni, míveltet gondozni. Megválogatni a fejlődéssel (fejlövéssel?) dúsan érkező válfajokat. Kinemesíteni belőlük az éghajlatunkon díszlő fajtákat. Melyek természetesen illenek a velük gazdagodó tájművelésünkbe, élő nyelvünkbe...

...Pályázatokat kellene szakmánként hirdetni részint a fölösleges idegen szavak felderítésére, részint azok megmagyarítására...

...Az idegen nyelveket ismerő és használó vezető értelmiség felelősségére föl kell hívni a figyelmet, mert az ő lustaságuk, rosszabb esetben tájékozottságukkal való kérkedésük következtében válnak a legfrissebb, idegen nyelvekből származó fogalmak közhasználatúvá...

... Tehát a felhívásban közölt törekvésekhez csatlakozunk és az általános és szakmai nyelv megszépítésében szívesen közreműködünk...

...Javasolom, hogy a doktori dolgozatokban a bírálók különös figyelmet szenteljenek az új tudományos szavak magyarításának. A doktori disszertációk azok a magyar nyelven megjelenő, igényes munkák, melyek esetében a nyelvet védeni lehet. Nem támogatom a primér tudományos eredményeket tartalmazó cikkek közlését magyarul csak azért, hogy a nyelvet ápoljuk. Ezt másképp kell megoldani...

...Boldog vagyok, hogy megszületett az elhatározás és bármilyen "szolgai" munkára is hajlandó vagyok az ügy érdekében...

...Nem tiltani kívánunk, nem törvényt követelünk, hanem felvilágosítani szeretnénk. Felhívni a figyelmet arra, hogy e divatnak végzetes, végleges következményei lehetnek...  

... Fontos volna a magyar nyelvet tanító tanárok és a szakfelügyelők bekapcsolása, a szakdolgozatok, doktori értekezések stb. ilyen szempontból való megítélése... 

... Örömmel csatlakozom minden olyan erőfeszítéshez, amely műszaki nyelvünket ápolgatja.Ennek érdekében kész vagyok ezt a kérdést összejöveteleken megvitatni, közös javaslatok kidolgozásában részt venni... 

...Semmiképp sem értenék egyet azzal, hogy - és ez elsősorban szakmai művekre vonatkozik - minden idegen szó használatát kerülni kell, hiszen ez egyszerűen megoldhatatlan...

...Örömmel csatlakozom e kezdeményezéshez, annál is inkább, mivel közel 5 évtizedes szakírói, oktatói és szerkesztői munkám során szívesen vállalt feladatomnak, sőt kötelezettségemnek éreztem mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szaknyelv karbantartását és gazdagítását.

Őszintén remélem, hogy munkámmal, tapasztalataimmal hasznára tudok lenni a magyar nyelv védelmére és ápolására szerveződő közösségnek...   

...Mindazonáltal feleslegesnek véljük azon idegen eredetű szavak feltétlen száműzését, amelyeknek már kialakult a magyar helyesírás szabályait figyelembe vevő írásmódjuk, avagy az általuk jelzett fogalom, a mögöttük rejlő tartalom csak hosszabban, több szóval (esetleg kevésbé pontosan) írható le.

...A szakmai nyelvek teljes magyar megújítása a legsürgősebb feladat az országban...

...Munkánk során figyelembe vesszük a Felhívásban közölt gondolatokat...

...Nyelvünk tisztasága nagymértékben függ az iskolai anyanyelvi oktatás színvonalától. Ennek fontos eleme, hogy fiataljaink már iskolás korban megszeressék anyanyelvüket, megérezzék annak szépségét és a nyelv hallatlan erejét.

Helyesírási és szakmai szótárakban fel kellene tüntetni a leggyakrabban használt idegen szavak magyar megfelelőit.

A Felhívást el kell juttatni az egyetemek és kutatóintézetek vezetőinek. Így fel kell hívni a tudományos diákköri pályamunkák, Ph.D. értekezések bírálóinak figyelmét, hogy bírálatukban nagyobb súlyt helyezzenek a nyelvhelyesség betartására.

Anyanyelvünk ápolásának munkájában nagy felelősség hárul a folyóiratok szerkesztőire és lektoraira...

...Kiegészítenénk a célkitűzést a magyar szavak és kifejezések szabatos közérthetősége mellett a mondatokra is...


A felhívást az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága őszi ülésén előterjesztjük. Ezután határozzuk meg a teendőket,  köztük néhány  olyan feladatot, amelynek megoldásában a mozgalom támogatóinak közreműködését kérjük.

 

Kiss József, Menyhárdt Alfréd

 

A laprendszer készítője: UFE Bt.