MŰSZAKI HORIZONT
 
 

A nemzetközi metrológiai értelmező szótár kivonatos, háromnyelvű változata

 

Az eredeti kiadvány, amelyet hét, a metrológiával szoros kapcsolatban levő szervezet (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) dolgozott ki, angol nyelven készült (címe: International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology; röviden: VIM). A felhasználó országok rendre lefordították és a hétköznapi használat számára a legkülönbözőbb módon tették hozzáférhetővé. A finn Olli Aumala professzor (Tampere University of Technology) kezdeményezésére és kezelésében az interneten a http://mit.tut.fi címen elérhető – címszavas formában – az egyre bővülő soknyelvű változat is. Ennek felhasználásával tesszük most közzé a háromnyelvű (angol, német, magyar), kivonatos változatot. Ismereteink szerint a kiadvány átdolgozása már évek óta folyik, amennyiben elkészül, és kiadják, tudatni fogjuk kedves olvasóinkkal.

Megjegyzés a magyar változathoz: ebben a változatban sok olyan címszó található, amely megfelel a metrológiában jártas szakemberek mindennapi szóhasználatának. Azonban gyakran olyankor is idegen eredetű kifejezés szerepel, amikor hasonlóan jó, a tartalomnak megfelelő magyar kifejezés is van a magyar szókincsben. A teljesség igénye nélkül felsorolok itt néhányat (az előfordulások sorrendjében):

koherens egység:

összefüggő egység (összhangban levő egység)

koherens egységrendszer: összefüggő egységrendszer (összhangban levő egységrendszer)
konvencionális valódi érték: egyezményes valódi érték (megegyezéses valódi érték)
korrigálatlan eredmény:  helyesbítetlen eredmény (nyers eredmény)
korrigált eredmény: helyesbített eredmény
reprodukálhatóság:  újra előállíthatóság

korrekció :

helyesbítés
korrekciós tényező:  helyesbítési tényező
regisztrációs eszköz:  pont- v. vonalíró eszköz
detektor:  észlelő
lineáris skála:  egyenletes léptékű skála
nemlineáris skála:  egyenlőtlen léptékű skála
referencia feltételek:  vonatkoztatási feltételek
stabilitás:  állandóság
drift:  elállítódás


Tudom, hogy nem minden olvasó ért egyet valamennyi javaslattal. Ennek ellenére ha nem próbálkozunk, nem vitatkozunk, vagyis nem foglalkozunk a műszaki nyelv magyarosításával, az idegen eredetű műszaki szavak legjobb magyar megfelelőjének keresésével, akkor a magyar nyelv jelenlegi állapota rohamosan fog romlani, és egy nehezen kezelhető, burjánzó keveréknyelv alakul ki. A különböző szakmákban használt keveréknyelvnek a köznapi nyelvre gyakorolt hatásaként – amint azt nap mint nap tapasztaljuk – eredeti anyanyelvünk sorvadása, torzulása lesz az eredménye.

Kiss József

Nr.

English

Deutsch/German

Magyar

1

Quantities and units

 

Mennyiségek és egységek

1.1

(measurable) quantity

(meßbare) Größe

(mérhetõ) mennyiség

1.2

system of quantities

Größensystem

mennyiségrendszer

1.3

base quantity

Basisgröße

alapmennyiség

1.4

derived quantity

abgeleitete Größe

származtatott mennyiség

1.5

dimension of a quantity

Dimension einer Größe

mennyiség dimenziója

1.6

quantity of dimension one, dimensionless quantity

Größe der Dimension 1

egység dimenziójú mennyiség
dimenziótlan mennyiség

1.7

unit (of measurement)

Einheit

egység (mértékegység)

1.8

symbol of a unit (of measurement)

Einheitenzeichen

egység (mértékegység) jele

1.9

system of units (of measurement)

Einheitensystem

egységrendszer (mértékegység-rendszer)

1.10

coherent (derived) unit (of measurement)

kohärente Einheit

koherens egység (mértékegység)

1.11

coherent system of units (of measurement)

kohärentes Einheitensystem

koherens egységrendszer

1.12

International System of Units, SI

Internationales Einheitensystem, SI

Nemzetközi Mértékegység-rendszer, SI

1.13

base unit (of measurement)

Basiseinheit

alapegység

1.14

derived unit (of measurement)

abgeleitete Einheit

származtatott egység

1.15

off-system unit (of measurement)

Systemfremde Einheit

rendszeren kívüli egység

1.16

multiple of a unit (of measurement)

Vielfaches einer Einheit

egység (mértékegység) többszöröse

1.17

submultiple of a unit (of measurement)

Teil einer Einheit

egység (mértékegység) törtrésze

1.18

value (of a quantity)

(Größen-) Wert

mennyiség értéke

1.19

true value (of a quantity)

Wahrer Wert (einer Größe)

valódi érték

1.20

conventional true value (of a quantity)

richtiger Wert

konvencionális valódi érték (mennyiségé)
helyes érték

1.21

numerical value (of a quantity)

Zahlenwert (einer Größe)

mérõszám (mennyiségé)

1.22

conventional reference scale, reference-value scale

Referenzwertskala

egyezményes skála
referenciaérték-skála

2

Measurements

 

Mérések

2.1

measurement

Messung

mérés

2.2

metrology

Metrologie

metrológia

2.3

principle of measurement

Meßprinzip

mérési elv

2.4

method of measurement

Meßmethode

mérési módszer

2.5

measurement procedure

Meßverfahren

mérési eljárás

2.6

measurand

Meßgröße

mérendõ mennyiség,
mért mennyiség

2.7

influence quantity

Einflußgröße

befolyásoló mennyiség

2.8

measurement signal

Meßsignal

mérõjel

2.9

transformed value (of a measurand)

transformierter Wert (einer Meßgröße)

transzformált érték (mérendõ mennyiségé)

3

Measurement results

 

Mérési eredmények

3.1

result of a measurement

Meßergebnis

mérési eredmény

3.2

indication (of a measuring instrument)

Anzeige (eines Meßgerätes)

értékmutatás (mérõeszközé)

3.3

uncorrected result

unkorrigiertes Messergebnis

korrigálatlan eredmény

3.4

corrected result

berichtigtes Meßergebnis

korrigált eredmény

3.5

accuracy of measurement

Meßgenauigkeit

mérési pontosság

3.6

repeatability (of results of measurements)

Wiederholpräzision (von Meßergebnissen)

megismételhetõség (mérési eredményeké)

3.7

reproducibility (of results of measurements)

erweiterte Vergleichpräzision (von Meßergebnissen)

reprodukálhatóság (mérési eredményeké)

3.8

experimental standard deviation

empirische Standardabweichung

tapasztalati szórás

3.9

uncertainty of measurement

Meßunsicherheit

mérési bizonytalanság

3.10

error (of measurement)

Meßabweichung

hiba (mérési hiba)

3.11

deviation

Abweichung

eltérés

3.12

relatíve error

relatíve Meßabweichung

relatív hiba

3.13

random error

zufällige Meßabweichung

véletlen hiba

3.14

systematic error

systematische Meßabweichung

rendszeres hiba

3.15

correction

Korrektion

korrekció

3.16

correction factor

Korrektionsfaktor

korrekciós tényezõ

4

Measuring instruments

 

Mérõeszközök

4.1

measuring instrument

Meßgerät

mérõeszköz

4.2

material measure

Maßverkörperung

mérték

4.3

measuring transducer

Meßumformer

mérõátalakító

4.4

measuring chain

Meßkette

mérõlánc

4.5

measuring system

Meßeinrichtung

mérõrendszer

4.6

displaying (measuring) instrument, indicating (measuring) instrument

anzeigendes Meßgerät

értékmutató műszer
jelzõ (mérõ) műszer

4.7

recording (measuring) instrument

registrierendes Meßgerät

regisztráló (mérõ) eszköz

4.8

totalizing (measuring) instrument

summierendes Meßgerät

összegzõ (mérõ) eszköz

4.9

integrating (measuring) instrument

intergrierendes Meßgerät

integráló (mérõ) eszköz

4.10

analogue measuring instrument, analogue indicating instrument

Meßgerät mit Analogausgabe

analóg mérõeszköz

4.11

digital measuring instrument, digital indicating instrument

Meßgerät mit Digitalausgabe

digitális mérõeszköz

4.12

displaying device, indicating device

Anzeigeeinrichtung

értékmutató szerkezet
kijelzõ szerkezet

4.13

recording device

Registriereinrichtung

regisztráló szerkezet

4.14

sensor

Aufnehmer

érzékelõ (szenzor)

4.15

detector

Detektor

detektor

4.16

index

Ablesemarke

mutató

4.17

scale (of a measuring instrument)

Skala (eines Meßgrätes)

skála

4.18

scale length

Skalenlänge

skála hosszúság

4.19

range of indication

Anzeigebereich

jelzési tartomány

4.20

scale division

Skalenteil

skála osztásköz

4.21

scale spacing

Teilstrichabstand

skála osztástávolság

4.22

scale interval

Teilungswert

skála osztásérték

4.23

linear scale

Lineare Skala

lineáris skála

4.24

nonlinear scale

nichtlineare Skala

nemlineáris skála

4.25

suppressed-zero scale

Skala mit Unterdrücktem Nullpunkt

lenyomott nullájú skála

4.26

expanded scale

gedehnte Skala

nyújtott skála

4.27

dial

Skalenträger

skálalap

4.28

scale numbering

Skalenbezifferung

skálaszámozás

4.29

gauging (of a measuring instrument)

Skalieren (eines Meßgrätes)

skálakészítés (mérõeszköze)

4.30

adjustment (of a measuring instrument)

Justierung

beszabályozás (mérõeszköze)

4.31

user adjustment (of a measuring instrument)

Einstellung

felhasználói beszabályozás (mérõeszköze)

5

Characteristics of measuring instruments

 

Mérõeszközök jellemzõi

5.1

nominal range

Nennbereich

névleges tartomány

5.2

span

Spanne

átfogás

5.3

nominal value

Nennwert

névleges érték

5.4

measuring range, working range

Meßbereich

mérési tartomány

5.5

rated operating conditions

Bemessungsbedingungen

elõírt működési feltételek

5.6

limiting conditions

Grenzbedingungen

határfeltételek

5.7

reference conditions

Referenzbedingungen

referenciafeltételek

5.8

instrument constant

Gerätekonstante

műszerállandó

5.9

response characteristic

Übertragungsverhalten

válaszfüggvény

5.10

sensitivity

Empfindlichkeit

érzékenység

5.11

discrimination (threshold)

Ansprechschwelle

érzéketlenségi küszöb

5.12

resolution (of a displaying device)

Auflösung (einer Anzeigeeinrichtung)

felbontóképesség (értékmutató szerkezeté)

5.13

dead band

Totzone

holtsáv

5.14

stability

Meßbeständigkeit

stabilitás

5.15

transparency

Rückwirkungsfreiheit

visszahatásmentesség (transzparencia)

5.16

drift

Meßgerätedrift

drift

5.17

response time

Einstelldauer

beállási idõ

5.18

accuracy of a measuring instrument

Genauigkeit eines Meßgerätes

pontosság

5.19

accuracy class

Genauigkeitsklasse

pontossági osztály

5.20

error (of indication) of a measuring instrument

Meßabweichung (der Anzeige) eines Meßgerätes

mérõeszköz (értékmutatásának) hibája

5.21

maximum permissible errors (of a measuring instrument), limits of permissible error (of a measuring instrument)

Grenzwerte für Meßabweichungen (für ein Meßgerät)

legnagyobb megengedett hiba (mérõeszközé)

5.22

datum error (of a measuring instrument)

Referenzwertabweichung (eines Meßgerätes)

ellenörzõponti hiba

5.23

zero error (of a measuring instrument)

Nullpunktabweichung (eines Meßgerätes)

nullahiba

5.24

intrinsic error (of a measuring instrument)

Eigenabweichung (eines Meßgerätes)

alaphiba (mérõeszközé)

5.25

bias (of a measuring instrument)

systematische Meßabweichung (eines Meßgerätes)

torzítás (mérõeszközé)

5.26

freedom from bias (of a measuring instrument)

Richtigkeit (eines Meßgerätes)

torzításmentesség (mérõeszközé)

5.27

repeatability (of a measuring instrument)

Wiederholpräzision (eines Meßgerätes)

ismétlõképesség (mérõeszközé)

5.28

fiducial error (of a measuring instrument)

bezogene Meßabweichung (eines Meßgerätes)

redukált hiba (mérõeszközé), vonatkoztatott hiba

6

Measurement standards, etalons

 

Etalonok

6.1

(measurement) standard, etalon

Normal

etalon

6.2

international (measurement) standard

internationales Normal

nemzetközi etalon

6.3

national (measurement) standard

nationales Normal

országos etalon

6.4

primary standard

Primärnormal

elsõdleges etalon

6.5

secondary standard

Sekundärnormal

másodlagos etalon

6.6

reference standard

Bezugsnormal

referenciaetalon

6.7

working standard

Gebrauchsnormal

használati etalon

6.8

transfer standard

Transfernormal

összehasonlító (transzfer) etalon

6.9

travelling standard

Reisenormal

utazó etalon

6.10

traceability

Rückverfolgbarkeit

visszavezethetõség

6.11

calibration

Kalibrierung

kalibrálás

6.12

conservation of a (measurement) standard

Bewahren eines Normals

etalon fenntartása

6.13

Reference material (RM)

Referenzmaterial (RM)

anyagminta

6.14

Certified reference material (CRM)

Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM)

hiteles anyagminta (etalon anyag)

 

A laprendszer készítője: UFE Bt.