MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY
 

Újra-akkreditált kalibráló laboratórium

 

Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma (továbbiakban Laboratórium) közel tíz éve (1994. óta) folyamatosan, akkreditált laboratóriumként végez kalibrálási tevékenységet. 2000. december 21-től új akkreditálási okirat birtokában nyújt szolgáltatást a megrendelőknek.

Akkreditáló szervezet: a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT). Az akkreditálási okirat száma: 502/0093.

Akkreditálási követelmények

Az akkreditálás alapja: az MSZ EN 45001 magyar szabvány [1] és a NAT által előírt további követelmények.

Magyarország – a NAT révén – 1999-től teljes körű tagja az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA, European co-operation for Accreditation, korábban EAL) szervezetének. Az EA az európai elvárásokat fogalmazza meg útmutatók, irányelvek (EA-dokumentumok) formájában. A nemzeti akkreditálási követelmények megfelelnek az EA-irányelveknek. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósulhasson a mérési eredmények, kalibrálási bizonyítványok országhatárokon is átnyúló kölcsönös elfogadása.

Minőségirányítási követelmények

A kalibráló laboratóriumok az akkreditálási követelményeknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtetnek, amelynek jelenleg az MSZ EN 45001 szabvány az alapja. Azok a szervezetek, amelyek a kalibráló laboratóriumot, mint beszállítót minősítik, felvethetik a kérdést: mennyiben felel meg egy akkreditált laboratórium minőségbiztosítási rendszere az ISO 9000 szabványok szerinti minőségirányítási rendszer-követelményeknek?

Nincs ellentmondás az akkreditálási és az ISO 9000 szabványokban megfogalmazott követelmények között, de a kalibráló laboratórium esetében a hangsúly a metrológiai szempontokon van. Ha a beszállító laboratórium ISO 9000 szerint is tanúsított, több bizalommal lehet a minősítő a kalibrálási szolgáltatást nyújtó iránt, mivel a minőségbiztosítási elemek mindegyike megfelel saját rendszerük követelményeinek is.

Több esetben a gyártó szervezetektől is elvárják az üzleti partnerek, hogy a mérőberendezéseik és mérőeszköz gyártmányaik kalibrálását végző saját laboratórium is akkreditált legyen. Ezzel bizonyítható a méréstechnikai háttér megfelelő felkészültsége és biztosítható az együttműködő felek között a mérési eredmények kölcsönös elfogadása.

A szabványosító szervezetek is törekszenek arra, hogy javuljon az összhang a minőségbiztosítási és az akkreditálási szabványok között. 2001-ben nemzeti szabványként is bevezetik az ISO 17025 szabványt, amely az ISO/IEC GUIDE 25 [2] és az EN 45001 szabványt váltja fel. Egyik lényeges eleme a tervezett változásnak, hogy azok a vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok, amelyek az új szabvány szerinti minőségügyi rendszerben dolgoznak, egyidejűleg az ISO 9001 és 9002 szabványok előírásainak is megfelelnek.

Milyen változást jelent a Laboratórium tevékenységében az újra-akkreditálás az előző időszakhoz képest? [3]

Bővült a kalibrálási szolgáltatások köre:

Az újra-akkreditált mérési területeket és a mérési tartományokat az 1. táblázat tekinti át. 

Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriumának akkreditált mérési területei

A kalibrálandó mérőeszközzel mért vagy előállított mennyiség

A Laboratórium eszközeivel előállítható helyes értékek

A Laboratórium eszközeivel mérhető helyes értékek

Egyenfeszültség

0 V...1100 V

0 V ... 6000 V

Höelem jelleggörbék szerinti termofeszültség

B, E, J, K, S, T hőelem-jelleggörbék feszültségértékei

B, E, J, K, S, T hőelem-jelleggörbék feszültségértékei

Egyenáram

0 A...25 A
Lakatfogók kalibrálása esetén:
0 A...1000 A

0 A...25 A

Egyenáramú ellenállás

0,1 mW ...100 GW

0,1 mW ...100 GW

Ellenállás-hőmérő jelleggörbék szerinti ellenállás

Pt100 jelleggörbe szerinti ellenállás értékek

Pt100 jelleggörbe szerinti ellenállás értékek

Váltakozó feszültség valódi effektív-értéke

0...3,5 V
0 V... 220 V
220 V....1100 V

(10 Hz...30 MHz)
(40 Hz...1 MHz)
(50 Hz...10 kHz)

0...30 V
30 V... 100 V
100 V...500 V
500 V...1000 V
0,5 kV...4 kV

Váltakozó áram
valódi effektív-értéke

 

 

0 A...2,2 A
2,2 A...20 A

(40 Hz...10 kHz)
(40 Hz...1 kHz)

0 A...2 A
2 A...600 A

 

 

Lakatfogók kalibrálása esetén:

0 A....1000 A

(50 Hz)

Frekvencia

5 MHz
(Relatív bizonytalanság: 5
× 10-11)
10 mHz...200 MHz
(Relatív bizonytalanság: 1
× 10-9)
Opto-elektronikus érzékelőkhöz fény-impulzus frekvencia:10 mHz...160 Hz

10 mHz...200 MHz
(Relatív bizonytalanság: 1
× 10-9)
10 kHz...1 GHz
(Relatív bizonytalanság: 1
× 10-7)
Villanócsöves impulzus-adók frekvenciája: 10 mHz....160 Hz

Időtartam

10 ns...100 s

10 ns...1× 1012 s

Látszólagos ellenállás
Kapacitás

0,1 W ...10 kW (50 Hz...1 kHz)
1 pF...1
m F (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)
1
m F...10 m F (100 Hz, 1 kHz)

0,1 W ...10 kW (50 Hz...1 kHz)
1 pF...1
m F (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)
1
m F...10 m F (100 Hz, 1 kHz)

Induktivitás

0,1 mH...1 H
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)

0,1 mH...1 H
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)

Hőmérsékletmérők

0 ° C...+250 ° C

0 ° C...+250 ° C

Légnedvesség

Harmatpont: -30 ° C...+22 ° C
Relatív páratartalom: 1 %...85 %

Harmatpont: -30 ° C...+22 ° C
Relatív páratartalom: 1 %...85 %

Nyomásmérők
levegő nyomóközeggel

Abszolút nyomás: 0,2 bar...21 bar
Túlnyomás: -0,7 bar...20 bar

Abszolút nyomás: 0,2 bar...21 bar
Túlnyomás: -0,7 bar...20 bar

Nyomásmérők
olaj nyomóközeggel

Túlnyomás: 0 bar...400 bar

Túlnyomás: 10 bar...400 bar

 

Változott a mérési bizonytalanság megadásának módja.

A mérési bizonytalanság meghatározását és megadási módját illetően, a nemzetközi – egyúttal a NAT – követelményeknek megfelelően, a Laboratórium is az EA-4/02 irányelvet (korábban EAL-R2) alkalmazza a korábban előírt WECC Doc. 19 helyett. [4] [5]

Az EA-4/02 útmutató szövege – a Függelékében lévő példáktól eltekintve – megfelel a korábbi EAL-R2 kiadványnak, mely utóbbinak magyar nyelvű fordítása is megjelent. [6]

Az EA-4/02 szerint, a kalibrálási bizonyítványban a mért értékekhez tartozó mérési bizonytalanság a kiterjesztett mérési bizonytalanságot jelenti, amely a standard bizonytalanságok (statisztikai szórások) eredőjének általában k=2 kiterjesztési tényezővel megszorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 95% fedési valószínűségnek felel meg. Ez a kiterjesztett mérési bizonytalanság tartalmazza a használati etalonokból, a kalibrálás módszeréből, a környezeti feltételekből és a kalibrált eszköz befolyásoló hatásából eredő bizonytalanságokat.

Az „általában k=2” azt jelenti, hogy a 95% fedési valószínűséghez tartozó kiterjesztési tényező értéke függ a statisztikai eloszlás jellegétől és a szabadságfoktól.

 

Javult a Laboratórium legjobb mérési képessége

A legjobb mérési képesség – az EA-4/02 irányelv szerinti értelmezésben – azt a legkisebb mérési bizonytalanságot jelenti, amit a laboratórium – akkreditált mérési területén, egy meghatározott mérési tartományban – el tud érni, amikor valamelyik mennyiség egy vagy több ismert értékének meghatározására, megvalósítására, fenntartására vagy ismételt előállítására szolgáló közel tökéletes etalonnak, vagy az adott mennyiség mérésére szolgáló közel tökéletes eszköznek többé-kevésbé begyakorlott kalibrálását végzi.

A „többé-kevésbé begyakorlott" jelző azt jelenti, hogy a laboratórium szokásos tevékenysége során biztosítani tudja, ha az akkreditálásának megfelelően működik.

A „közel tökéletes" jelző azt jelenti, hogy a legjobb mérési képesség nem függhet a kalibrált eszköz jellemzőitől, hogy a kalibrált mérőeszköznek nincs jelentős hozzájárulása a mérési bizonytalansághoz.

A legjobb mérési képességet a kiterjesztett mérési bizonytalanság formájában adjuk meg, a laboratóriumok által egységesen alkalmazandó k = 2 kiterjesztési tényezőnek megfelelően.

A kalibráló laboratóriumok – a dolog természetéből fakadóan – nem adhatnak meg legjobb mérési képességüknél kisebb mérési bizonytalanságot.

A legjobb mérési képességet jellemző mérési bizonytalanság az alábbi összetevők eredője:

a./ Helyes érték bizonytalansága:

b./ A kalibrálási eljárásból származó, a mérési módszerre és a mérési elrendezésre jellemző bizonytalanság.

A legjobb mérési képességet jellemző mérési bizonytalanság nem tartalmazza a kalibrálandó mérőeszköztől, valamint a kalibrálás környezeti feltételeitől függő összetevőket.

A Laboratórium legjobb mérési képességét a 2. táblázat tartalmazza.

 

A kalibrálási bizonyítványok tartalma

A Laboratórium által kibocsátott kalibrálási bizonyítványok tartalma, összhangban az EA-4/01 irányelv nemzeti alkalmazásával [7]:

a./ A bizonyítvány magyar nyelvű, amely a megrendelő külön kérésére tartalmazhatja a szöveg angol nyelvű fordítását is.

b./ A bizonyítvány megnevezése, címe: „KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY"

c./ Minden oldalon (fejlécben, láblécben) szerepel a bizonyítványt kibocsátó laboratórium neve, címe, az akkreditáló szervezet neve, az akkreditálási okirat azonosító jele, a bizonyítvány egyedi sorszáma, a bizonyítvány kiadásának dátuma, az össz oldalszám és az oldal-sorszám.

2. táblázat. Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriumának legjobb mérési képessége

Sor-
szám

Kalibrálandó mérőeszköz
(vagy a mérendő mennyiség) megnevez
ése

Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány

Legkisebb mérési bizonytalanság
(k = 2)

1.

Egyenfeszültség-mérés

1.1

Feszültségmérők kalibrálása

0...220 mV
220 mV...1,1 kV

2,2× 10 -5 + 0,8 m V
2,2
× 10 -5 + 1,2 m V

1.2

Feszültségforrások kalibrálása

0 V...1000 V
0,5 kV...6 kV

6× 10 -5 + 4 m V
5
× 10 -3 + 1 V

2.

Egyenáram-mérés

 

 

2.1

Árammérők kalibrálása

0...22 mA
22 mA...220 mA
220 mA...2,2 A

7,8× 10 -5 + 10 nA
8,6
× 10 -5 + 1,0 m A
1,5
× 10 -4 + 30 m A

2.2

Lakatfogók kalibrálása mérő-tekercssel

0...220 A
220 A...1000 A

1,5× 10 -4 + 30 m A
5
× 10 -3

2.3

Áram-kimenetek kalibrálása

0...1 A
1 A...2 A
2...25 A
25...1000 A

5× 10 -4 + 40 m A
1
× 10 -3 + 40 m A
2
× 10 -3
2
× 10 -2 + 0,5 A

3.

Egyenáramú-ellenállásmérés

3.1

Ellenállásmérők kalibrálása

 

 

 

Négyvezetékes mérés

0,1 mW , 1 mW , 10 mW ,
0,1
W , 1 W , 10 W , 100 W ,
1 k
W , 10 kW , 100 kW ,
1 M
W ,

2× 10 -5
1
× 10 -5
2
× 10 -5
4
× 10 -5

 

Kettő-, vagy négyvezetékes mérés

1W , 1,9 W ,
10
W , 19 W , 100 W , 190 W , 1 kW , 1,9 kW , 10 W , 19 kW , 100 kW , 1 MW , 1,9 MW ,

2,5× 10 -4
6
× 10 -5

 

 

10 MW , 19 MW ,

7× 10 -5

 

 

100 MW

1,3× 10 -4

 

 

n× 0,1 W , n× 1 W , n× 10 W ,
n
× 100 W , n× 1000 W ,
n
× 10 kW , n× 100 kW ,
n
× 100 kW , és ezen értékek tetszőleges kombinációja, ahol n = 0...10, egészszám.

3× 10 -4 + 2 mW

 

 

n× 1 MW , n× 10 MW ,
n
× 100 MW , n× 1 GW ,
n
× 10 GW és ezen értékek tetszőleges kombinációja, ahol n = 0...10, egészszám.

5× 10 -4
3
× 10 -3

3.2

Ellenállás mértékek kalibrálása egyenáramon

0... 10 MW

5× 10 -5 + 2 mW

 

 

10 MW ...100 MW
100 M
W ...100 GW

2× 10 -4
1
× 10 -3

4.

Váltakozó feszültség mérése

 

 

4.1

Feszültségmérők kalibrálása

1 m V...22 mV,
40 Hz...50 kHz

3× 10-3 + 1m V

220 m V...22 mV 

40 Hz...20 kHz

4,2× 10-4 + 6 m V

20 kHz...50 kHz

5,7× 10-4 + 6 m V

50 kHz...100 kHz

1× 10-3 + 8 m V

100 kHz...300 kHz

1,4× 10-3 + 15 m V

300 kHz...500 kHz

1,8× 10-3 + 30 m V

500 kHz...1 MHz

4× 10-4 + 30 m V

22 mV...220 mV 

40 Hz...20 kHz

1,7× 10-4 + 10 m V

20 kHz..50 kHz

3,8× 10-4 + 10 m V

50 kHz...100 kHz

9,1× 10-4 + 30 m V

100 kHz...300 kHz

1,1× 10-3 + 30 m V

300 kHz...500 kHz

1,8× 10-3 + 40 m V

500 kHz... 1 MHz

3,6× 10-3 + 100 m V

220 mV....22 V 

40 Hz...20 kHz

1,6× 10-4 + 7 m V

20 kHz..50 kHz

1,9× 10-4 + 20 m V

50 kHz...100 kHz

3,1× 10-4 + 80 m V

100 kHz...300 kHz

6,1× 10-4 + 150 m V

300 kHz...500 kHz

1,4× 10-3 + 400 m V

500 kHz... 1 MHz

3,0× 10-3 + 1 mV

22 V...220 V

40 Hz...20 kHz

2,2× 10-4 + 1 mV

20 kHz..50 kHz

3,2× 10-4 + 4 mV

50 kHz...100 kHz

6,3× 10-4 + 10 mV

100 kHz...300 kHz

1,6× 10-3 + 110 mV

300 kHz...500 kHz

5,4× 10-3 + 110 mV

500 kHz... 1 MHz

1,3× 10-2 + 220 mV

220 V...1,1 kV
50 Hz...10 kHz


2,2
× 10-4 + 4 mV

4.2

Nagyfrekvenciás feszültségmérők kalibrálása.

Frekvencia tartomány:
  10 Hz...30 MHz
Hullám-impedancia: 50
W

0...110 mV 

10 Hz...30 Hz

8× 10-3 + 0,4 m V

30 Hz...120 kHz

6× 10-3 + 0,4 m V

120 kHz...2 MHz

7× 10-3 + 3,4 m V

2 MHz...10 MHz

9,3× 10-3 + 3,4 m V

10 MHz...20 MHz

11× 10-3 + 3,4 m V

20 MHz...30 MHz

2,0× 10-2 + 16 m V

110 mV...1,1 V 

10 Hz...30 Hz

5,5× 10-3 + 100 m V

30 Hz... 2 MHz

3,5× 10-3 + 100 m V

2 MHz...10 MHz

5,1× 10-3 + 100 m V

10 MHz...20 MHz

7× 10-3 + 100 m V

20 MHz...30 MHz

1,3× 10-2 + 100 m V

1,1 V...3,5 V

10 Hz...30 Hz

5× 10-3 + 500 m V

30 Hz... 2 MHz

3× 10-3 + 100 m V

2 MHz...10 MHz

4,7× 10-3 + 100 m V

10 MHz...20 MHz

5,6× 10-3 + 100 m V

20 MHz...30 MHz

1,2× 10-2 + 100 m V

4.3

Váltakozó feszültségű jelforrások kalibrálása

0...10 V 

40 Hz...20 kHz

3× 10-4 + 10 m V

20 kHz...50 kHz

4,7× 10-4 + 10 m V

50 kHz...100 kHz

2× 10-3 + 10 m V

100 kHz...200 kHz

6× 10-3 + 10 m V

200 kHz...500 kHz

1,5× 10-2 + 10 m V

500 kHz...1 MHz

3,5× 10-2 + 10 m V

10 V...30 V 

40 Hz...20 kHz

3× 10-4

20 kHz...50 kHz

4,7× 10-4

50 kHz...100 kHz

2× 10-3

100 kHz...200 kHz

5× 10-3

200 kHz...500 kHz

3,5× 10-2

500 kHz...1 MHz

12× 10-2

30 V...100 V 

40 Hz...20 kHz

3× 10-4

20 kHz...50 kHz

4,7× 10-4

50 kHz...100 kHz

2× 10-3

100 kHz...200 kHz

1× 10-2

200 kHz...500 kHz

3,5× 10-2

100 V...500 V 

40 Hz...20 kHz

3× 10-4

20 kHz...50 kHz

4,7× 10-4

50 kHz...100 kHz

2× 10-3

500 V...1000 V,
40 Hz...10 kHz


1
× 10-3

0,5 kV...4 kV,
50 Hz...1 kHz


5
× 10-3 + 5 V

5.

Váltakozó áram mérése

5.1

Árammérők kalibrálása

0...0,22 mA

40 Hz...1 kHz

4,3× 10-4 + 20 nA

1 kHz..5 kHz

8,1× 10-4 + 50 nA

5 kHz...10 kHz

1,8× 10-3 + 100 nA

0,22 mA...220 mA

40 Hz...1 kHz

4,3× 10-4 + 40 nA

1 kHz..5 kHz

8,1× 10-4 + 500 nA

5 kHz...10 kHz

1,8× 10-3 + 1 mA

220 mA...2,2 A

40 Hz...1 kHz

8,5× 10-4

1 kHz...5 kHz

9,4× 10-4

5 kHz...10 kHz

1× 10-2

2,2 A...10 A 50 Hz

2× 10-3

10 A...20 A 50 Hz

2,5× 10-3

2,2 A...20 A
40 Hz...1 kHz


1
× 10-2 + 25 mA

5.2 

Lakatfogók kalibrálása
mérő-tekerccsel

0...200 A 50 Hz

8,5× 10-4 + 40 nA

200 A...1000 A 50 Hz

2,5× 10-3

5.3

Áram-kimenetek kalibrálása

0...2 A
45 Hz...5 kHz


5
× 10-3 + 2 mA

0...2 A
45 Hz...500 Hz


1,5
× 10-2 + 0,1 mA

2 A...25 A
45 Hz...1 kHz


5
× 10-3 + 150 mA

1 A...10 A 50 Hz

2× 10-3

10 A...25 A 50 Hz

2,5× 10-3

10...600 A
50 Hz ...400 Hz


2
× 10-2 + 0,5 A

6.

Frekvencia- és időmérés

6.1

Digitális frekvenciamérők, időalap-generátorok kalibrálása az órajel-frekvencia mérésével;
stabilitásmérés

10 mHz...200 MHz

1× 10-9

1,7× 10-6

6.2

Frekvenciamérők kalibrálása
helyes értékek mérésével

5 MHz

5× 10-11

1 Hz...10 MHz tartományban állandó értékek 1-2-5 lépésekben, valamint
50 MHz és 100 MHz

1× 10-9
Mérési idő > 10 s

10 kHz...1 GHz

1× 10-7

6.3

Generátorok kalibrálása.
Mért jellemző: frekvencia

10 mHz...200 MHz

1× 10-9

6.4

Fény-impulzusjel bemenetű fordulatszám-mérők kalibrálása helyes frekvencia-értékek mérésével.

10 mHz ....160 Hz

5× 10-4

6.5

Időintervallum mérők, időkapcsolók kalibrálása

 

 

 

impulzus-szélesség mérésével

10 ns ....100 s

2× 10-9 + 5 ns

impulzus-számlálással

1× tp...1010× tp , ahol tp a számlált impuzus periódus-ideje

1× 10-9 + 2,5× tp

7.

Kapacitásmérés

7.1.

Kapacitásmérők kalibrálása
helyes értékek mérésével,

1 pF, 10 pF, 100 pF,
1 nF, 10 nF, 100 nF, 1
m F,
névleges értékekél

1× 10-4 + 0,01 pF

  

Mérési frekvenciák:
100 Hz, 1 kHz, 10 kHzKalibrált üzemmód:
 párhuzamos-kapacitásmérés

n× 0,1nF, n× 1nF, n× 10nF, n× 100nF,

1× 10-3 + 5 pF

n× 1 m F , valamint ezen értékek tetszőleges kombinációja, ahol
n = 1...10, egészszám.

3× 10-4

7.2 

Kapacitás-mértékek kalibrálása párhuzamos helyettesítőkép szerint

1 pF, 10 pF, 100 pF,
1 nF, 10 nF, 100 nF, 1
m F,
névleges értékeknél
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)

2× 10-4 + 0,01 pF

1 pF... 1m F
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)
1
m F.... 10m F
(100 Hz és 1 kHz)

5× 10-4

8.

Induktivitásmérés

8.1

Induktivitásmérők kalibrálása
helyes értékek mérésével.
Mérési frekvenciák: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

0,1 mH, 1 mH, 10 mH,
100 mH, 1 H
névleges értékekél
Kalibrált üzemmód: soros-induktivitásmérés

1× 10-3
2
× 10-3

8.2 

Induktivitás-mértékek kalibrálása
soros helyettesítőkép szerint

0,1 mH, 1 mH, 10 mH,
100 mH, 1 H névleges értékeknél
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)

1× 10-3

0,1 mH....1 H
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)

2× 10-3

9

Ellenállásmérés váltakozó áramon

9.1.

Ellenállás-mérők kalibrálása
50 Hz...1 kHz tartományban

0,1 W ...10 kW

1× 10-3

9.2.

Látszólagos ellenállás mérése
50 Hz...1 kHz tartományban

0,1 W ...10 kW

0,5× 10-3

10.

Oszcilloszkópok

 

Kalibrált jellemzők
Egyenfeszültség-eltérítés
Idő-eltérítés
Feszültség-eltérítés frekvencia-függése


0...100 V
10 Hz...1 MHz
10 Hz...30 MHz


1
× 10-3 + 10 m V
1
× 10-3
1
× 10-3

11.

Hőmérséklet-érzékelők villamos mérőkörei

11.1

Termofeszültséget mérő eszközök kalibrálása

Szabványos hőelem jelleg-görbék szerinti helyes feszültség értékek mérése

Hőmérsékleti skálán 
értelmezve:
E-típ.: -150...+1000 ° C
J-típ.: -200...+1000
° C
K-típ.: -200...+1200
° C
S-típ.: 0...+1760
° C
B-típ.: +540...+1810
° C
T-típ.: -200... + 400
° C

Hőmérsékleti skálán
értelmezve:
0,2
° C
0,2
° C
0,2
° C
0,6
° C
1,3
° C
0,2
° C

11.2.

Ellenállás-hőmérőhöz illesztett mérőeszközök kalibrálása
Pt100 (a =0,00385 1/ ° C) jelleggörbe szerinti helyes ellenállás értékek mérése
Hőmérsékleti skálán 
értelmezve:
-195...+800 ° C
Hőmérsékleti skálán
értelmezve:
0,2 ° C

12.

Hőmérsékletmérés

12.1

Hőmérsékletmérők kalibrálása szabályozott hőmérsékletű térben.
(Helyes érték mérése)

Érzékelők bemerülési mélysége,
benyúlási hossza: < 200 mm.

Átmérő: < 8 mm.

12.1.1

Kalibrálás folyadékfürdőben 0....+100 ° C 0,1 ° C
Fémtömb termosztátban +90... +250 ° C 0,5 ° C

12.1.2

Hőelem-termofeszültség mérése 0...100 mV

5× 10-5 + 10 m V

12.1.3

Ellenállásos hőmérséklet-érzékelők ellenállásának mérése

0....2 kW

2,6× 10-4 + 5 mW

13.

Páratartalom-mérés

13.1

Abszolut-légnedvességmérők kalibrálása

Levegő-harmatpont:
-30....-20
° C
-20... +22
° C


0,4
° C
0,2
° C

13.2

Relativ-légnedvességmérők kalibrálása 1%...6%
6%...10%
10%...85%
4,5× 10-2
3
× 10-2
2,5
× 10-2

14.1

Túlnyomásmérők kalibrálása

Nyomóközeg:
levegő

 

-1...-0,2 bar

2,5× 10-4
-0,2...0,2 bar 0,05 mbar
0,2....20 bar 2,5× 10-4

Nyomóközeg:
olaj


0...400 bar

0,23 bar

14.2

Abszolútnyomás-mérők kalibrálása

Nyomóközeg:
levegő


0...21 bar


2,5
× 10-4+0,15 mbar


e./ A szöveges rész minden esetben tartalmazza a következőket:

f./ Megjegyzésként tartalmazhatja a bizonyítvány – a forrás vagy az előírás megjelölésével – azt, hogy rendeltetésszerű használat esetén mikor vagy milyen időközönként célszerű a mérőeszközt újra kalibrálni.

g./ A mérési eredményekhez kapcsolódó megjegyzésként tartalmazhat állítást a bizonyítvány méréstechnikai előírásoknak való megfelelőségre, az alábbi feltételekkel:

Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében a kalibrálási bizonyítványban fel kell tüntetni a következő tartalmú figyelmeztetést:

A mérőeszköz kalibrálása nem mentesíti a mérőeszköz tulajdonosát vagy üzemeltetőjét a hitelesíttetési kötelezettség alól.

 

Hitelesítés helyett kalibrálás

A Kormány 68/2000. (V.19.) Korm. rendelete módosította a mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény végrehajtásáról rendelkező és korábban is többször módósított 127/1991. (X.9.) Korm. rendeletet (Vhr.). A változás a nemzetközi jogszabályi egységesítést szolgálja, amelynek kalibrálás szempontjából két lényeges eleme van:

 

A kalibráló szervezet és a megrendelő közötti megállapodás jellemzői

Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma vállalkozási szerződéses jogviszony keretében nyújt kalibrálási szolgáltatást az akkreditált mérési területén.

A Laboratórium akkreditálásán túlmenően, az MTA-MMSZ Kft. MSZ EN ISO 9002, illetve MSZ EN ISO 14001 szabványok szerinti tanúsított minőségirányítási, illetve környezet-irányítási rendszereket működtet.

A kalibrálási tevékenységet a Kalibráló Laboratórium megegyezéses ár ellenében végzi legjobb mérési képességének keretén belül, Minőségügyi Kézikönyvben dokumentált követelmények szerint.

A kalibrálás (ellentétben a hitelesítéssel) nem hatósági tevékenység, de – a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, illetve a többször módosított Vhr. értelmében – joghatással járó mérésnek minősül.

A hitelesíttetésre kötelezett mérőeszközök kötelező hitelesítése kalibrálással nem helyettesíthető.

Kalibrálási tevékenységünk helyszíne: a kalibráló laboratórium helyisége, vagy a Megrendelő telephelye (az üzemeltetés helye), előzetes megállapodástól, a kalibrálás végrehajtásához biztosítandó környezeti és üzemeltetési feltételektől függően.

A Laboratórium csakis egyedi azonosító adatokkal ellátott mérőeszközt kalibrál.

Valamely mérőeszköz kalibrálás céljából történő átvétele és a kalibrálás megtagadható, ha az üzemképtelen, erősen szennyezett, használata balesetveszélyes, értékmutatása nem olvasható le egyértelműen, bármely okból nem szolgáltat reprodukálható mérési eredményeket, nem áll rendelkezésre a műszerkönyve, továbbá, ha nem adottak a műszer üzemeltetési feltételei.

A kalibrált állapot jelölése a Laboratórium saját nevét és a kalibrálási bizonyítvány számát tartalmazó címkével történik, a kalibrálást végző kézjegyével is ellátva.

A kalibrálási szolgáltatás fenti jellemzői és feltételei a kalibrálásra vonatkozó megrendelések mindegyikére érvényesek. A tényleges kalibrálási feladathoz kapcsolódó egyéb feltételekben a Megrendelő és a Kalibráló Laboratórium külön állapodnak meg.

A megrendelők igénye a kalibráló laboratóriumokkal szemben – a mérések vissza-vezethetőségén, valamint a kalibrálási bizonyítványok egybevethetőségén és kölcsönös elismerésén túlmenően – az, hogy hatékony, gyors és jó minőségű szolgáltatásban részesüljenek. Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeknek az elvárásoknak folyamatosan és maradéktalanul megfeleljen.

Komáromi Tibor        

Irodalom:

1. MSZ EN 45001 magyar szabvány: Vizsgálólaboratóriumok működésének általános feltételei.

2. ISO/IEC GUIDE 25:1990 (General Requirements for the Competence of Calibration and Testing Laboratories) nemzetközi ajánlás.

3. Kalibrálási szolgáltatások. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 1998/62 p. 13-20.

4. Irányelvek a mérési bizonytalanság specifikálásához. „WECC Doc. 19” Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 1994/55 p.9-27.

5. EA-4/02 Expression of the Uncertainty of Measurements in Calibration. Publication Reference, December 1999. http://www.european-accreditation.org 

6. EAL-R2: A mérési bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál. OMH Mérésügyi Közlemények 1998/3 p.56-65.

7. NAR EA-4/01 (korábban EAL-R1) Az akkreditált kalibráló laboratóriumok által kiadott bizonyítványokra vonatkozó követelmények.

A laprendszer készítője: UFE Bt.