KÖNYVISMERTETÉSEK
 

Összeállította: Radnai Rudolf

Tzimenakis, J. - Holland, D.:
Understanding the EMC Directive.Everything Made Clear

Bridgend, Gainspeed, 2000, 181 p.

Az ipari fejlődés egyik sajnálatos velejárója, hogy egyre több az elektromágneses zavarforrás, amelyek zavarják az érzékeny készülékeket. Ez az oka annak, hogy az elektromágneses kompatibilitás (EMC) szempontjai egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikai készülékek tervezésében, gyártásában sőt forgalmazásakor. Igen sok szakkönyv látott napvilágot az utóbbi években az EMC területén, ezek közül Tzimenakis és Holland műve gyakorlatias tárgyalásmódjával és világos, érthető stílusával tűnik ki. A szerzők két célt tűztek ki önmaguk elé a könyv írásakor:

Mindkét célt maradéktalanul sikerült teljesíteniük. A négy fő fejezetből álló könyv első része az EMC Irányelv követelményeit és előírásait ismerteti. A 2. rész, amely a mű legterjedelmesebb része az EMC vizsgálatok folyamatát ismerteti, gyakorlati tanácsokkal kiegészítve. A 3. rész a vizsgálatok és az eredmények írásbeli rögzítéséhez ad segítséget. A 4. rész a 80/80-as szabályt ismerteti, és néhány jellemző elektronikai termék esetében bemutatja a vonatkozó szabvány kiválasztását. Néhány fejezetcím a könyvből: Az EMC Irányelv; CE jelölések; Piaci viszonyok; Az EMC vizsgálat módjai; A vizsgálati költségek csökkentése, Vizsgálat házon belül; A vizsgálai jegyzőkönyvek; A megfelelőség tanúsítása stb. A Függelékben egy sor hasznos adatot talál az olvasó többek között EMC vizsgálattal foglalkozó Web-helyek címeit, az EMC szabványok táblázatos felsorolását, vizsgálathoz szükséges készülékek felsorolását.

Külön érdekessége az Angliában megjelent könyvnek, hogy a szerzők külön fejezetben foglalkoznak a Kelet-európai országokban érvényes EMC előírásokkal.

(Gainspeed Ltd, 33 Springfield Gardens, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 1NP, UK, Tel: 44 (0) 1656 650937, E-levél: jimtz@gainspeed.freeserve.co.uk )

 

Mobile Networking with WAP

Wiesbaden, Vieweg, 2000, 392 p.

A legtöbbet ígérő kommunikációs újdonságok egyike a mobiltelefonnal való internetezés lehetősége, azaz a WAP (Wireless Application Protocol, magyarul: Vezeték Nélküli Csatlakozási Protokoll). A WAP az 1999-es Genfi Telecom Szakkiállítás szenzációja volt. Ekkor mutatták be a gyártók az első WAP mobil telefonjaikat, és ekkor jelentették be a távközlési vállalatok az első WAP szolgáltatásaikat. Néhány vezető távközlési vállalat a Planet, a Nokia, az Ericsson és a Motorola 1998-ban kezdte el egy olyan új szabványrendszer kidolgozását, amely lehetővé teszi az Internet elérését mobiltelefon-készüléken keresztül. Megalapították a WAP Forum nevű független és nonprofit szervezetet, amely a WAP-szabványok kidolgozását hangolta össze. Tavaly a Microsoft cég is csatlakozott a WAP-hez, amely mára olyan más nagy világcégek érdeklődését is felkeltette, mint az AT&T, az Alcatel, az IBM, akik komoly dollármilliókat fordítanak a technológia fejlesztésére. A világ mobiltelefon-piacát uraló gyártók szerint azért van szükség az általuk megalkotott mobilkommunikációs szabványra, hogy felgyorsult világunkban a vásárlók ezentúl biztonsággal vásárolhassanak és utalhassanak át pénzt közvetlenül mobiltelefonjaikról. A bankokkal és természetesen a kereskedelemmel szövetkező gyártók azt remélik, hogy a világ több mint egymilliárd viszonylag nagyobb vásárlóerővel rendelkező mobiltelefonálója a készülékén keresztül vásárol majd egyre több árucikket. A WAP szabvány előírásai határozzák meg a WML (Wireless Markup Language) nyelvet, amelyet úgy használnak a WAP világában, mint a HTML nyelvet a Web programoknál.

A Vieweg könyvkiadó és az SCN Education B.V. közös kiadványa a WAP kínálta üzleti lehetőségeket és a rendszer technikai hátterét mutatja be. A mű 3. kötete az információ technológiai oktatással foglalkozó SCN ún. „HOTT Guide” sorozatának. Az eddig megjelent Webvertising és az ASP-Application Service Providing kötetekhez hasonlóan ez a könyv is egy új és üzleti szempontból nagy jelentőségű szakmai terület feltérképezéséhez nyújt segítséget. A HOTT-sorozat kötetei tanfolyami jegyzetekhez hasonlóak, szerkezetük rövid fejezetekre tagolt, szövegezésük tömör és célratörő. A szövegek megértését több száz kitűnő ábra és jól megszerkesztett táblázat könnyíti meg. Néhány fejezetcím a könyvből: Mi a WAP? Mobil hálózatok fejlesztése multimédiás szempontok szerint; A GSM rendszer fejlesztése az UMTS felé; Mobil üzleti alkalmazások; Mobil részvény kereskedelem stb.

(Vieweg Fachverlage, Abraham-Lincoln-str. 46, D-65189 Wiesbaden, Germany, Fax: 0611.7878-475, www.vieweg.de )

 

Environmental Engineering 1999

Reston, ASCE, 1999, 936 p.

A környezet szennyezésének elkerüléséhez és a hulladékokban rejlő alapanyagok minél nagyobb arányú kihasználásához jól szervezett tevékenységek szükségesek (válogatással kiegészített begyűjtési rendszerek, hulladékudvarok, átrakó és válogató telepek létesítése stb.). E tevékenységek végzéséhez különleges berendezésekre, létesítményekre, biztonsági előírásokra és szakismeretre van szükség. A feldolgozó rendszerbe kerülő hulladékok további kezelésre való előkészítését, a hulladék fizikai-kémiai-biológiai kezelését, hasznosítását, végső ártalmatlanítását a fejlett országokban szigorú törvények szabályozzák. Hazánkban is komoly veszélyt jelent a környezetre az évente képződő, mintegy 80 millió tonna, iparból, szolgáltatásból származó termelési hulladék. Ennek jelentős részét az adott gyártási folyamatban felhasználják, hasznosítják. Az utóbbi időben ezen a területen hozott kormányzati intézkedések célja egyrészt hulladékszegény, illetve fajlagosan kevesebb alapanyagot felhasználó eljárások bevezetése és olyan beruházások megvalósítása, amelyek a hulladékok nagyobb hányadának a gyártáson, illetve üzemen belüli hasznosítását teszik lehetővé, másrészt a termelési folyamatból kikerülő nem veszélyes hulladékok összegyűjtése és hasznosítása.

1999. július 25-28 között a Virginia állambeli Norfolkban rendeztek szakmai összejövetelt az USA-ban a környezetvédelmi eljárások fejlesztésében elért legújabb eredményekről. A rendezvény kiadványa 96 előadás anyagát tartalmazza. Az előadók a legszélesebb körből kerültek ki, állami intézmények műszaki szakemberei, akadémiai kutatók, ipari vállalatok környezetvédelemmel foglalkozó munkatársai egyaránt megtalálhatók voltak közöttük. Néhány előadáscím a konferenciáról: Réz-előfordulás folyamatos figyelése Virginia folyóiban; Talajvíz szennyezés PCE (Tetrachloroethylene) és TCE (Trichloroethylene) vegyületekkel; A GIS (Geographic Information System) alkalmazása légköri szennyezések azonosításakor; Elhagyott katonai bázisok környezetvédelmi helyreállítása; Mezőgazdasági üzemekből kifolyó szennyvízek kezelése.

(American Society of Civil Engineers, 1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191-4400, USA, Fax: 703 295-6333, www.asce.org )

 

Klußmann,N.: Lexikon der Kommunikations- und Informations technik 2nd Ed.

Heidelberg, Hüthig, 2000, 871 p. + CD-ROM

Csaknem minden szakmáról elmondható, hogy a legkorszerűbb irodalma angol nyelvű. Különösen igaz ez a kommunikációra és az információ-technikára. A nem angol anyanyelvű országok szakemberei válaszút előtt állnak, vagy átveszik az új fogalmakat jelölő angol szavakat, vagy saját szakmai nyelvet dolgoznak ki, és gondoskodnak annak elterjesztéséről. Mindkét módszernek megvannak a saját előnyei és hátrányai. Emiatt a szakemberek véleménye is megoszlik a követendő útról. Abban azonban mindenki egyetért, hogy nemzeti szaknyelv kialakításához nélkülözhetetlenek a friss szótárak és lexikonok.

1977-ben jelent meg Niels Klußmann művének első kiadása, amely rövid idő alatt fogalommá vált a német nyelvterülethez tartozó országokban. Az azóta eltelt három év alatt temérdek új fogalom jelent meg a kommunikáció és az információ-technika területén. Ezeket figyelembevéve dolgozta át a szerző a kéziratot. Az új kiadásban több mint 6800 szakmai fogalom részletes magyarázata található meg.

A könyvhöz egy CD-ROM tartozik, amely a lexikon teljes anyagát tartalmazza elektronikus formában. Ez nagymértékben megkönnyíti azok munkáját, akik számítógépen dolgozva kívánják használni a lexikont. Egy külön ablakban megnyitva, bármikor rendelkezésünkre áll a terjedelmes mű. A „Klußmann”-t fordítók és német szakirodalmat olvasó diákok, szakemberek és vezetők egyaránt jól felhasználhatják.

(Hüthig Verlag, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Germany, Fax: 0 6221/4 89-623, http://www.huethig.de )

 

Vargaftik, N.B. - Vinogradov, Y.K. - Yargin, V.S.: Handbook of Physical Properties of Liquids and Gases

New York, Begell House, 1996, 1358 p.

Napjainkban a tudomány és a technika számos területén szinte alapvető szükség van a gázok és folyadékok termofizikai tulajdonságainak ismeretére. Hatalmas mennyiségű kísérleti eredmény és adat gyűlt össze az elmúlt évtizedekben, ezeknek hatalmas gyakorlati jelentősége van a jelenlegi és a jövőbeli kutatásoknál. 1963-ban orosz nyelven jelent meg ennek a könyvnek az első kiadása, ezt még négy további kiadás követte orosz, illetve angol nyelven. Az újabb átdolgozott kiadásban egy egész sor új adat is szerepel, elsősorban az igen nagy és igen alacsony hőmérsékletek tartományában. Ezek az új mérési adatok – az eredeti kézirathoz hasonlóan – orosz kutató intézetekben végzett munka- és eszközigényes kísérletek során keletkeztek. Főbb fejezet címek a hatalmas kézikönyv első részéből: Hidrogén és hidrogén vegyületek; Fémek; Szénvegyületek; Szénhidrogének és néhány szerves vegyület; Nitrogén és ammónia; Oxigén; Kéndioxid; Kénhexafluorid; Halogének; Nemesgázok. A második rész keverékek jellemző adatait tartalmazza. Néhány fejezetcím a második részből: A levegő jellemzői különleges hőmérsékleteken; Diffúzió gázokban; Termodiffúzió gázokban; Gázkeverékek és oldatok termofizikai jellemzői; Folyékony hajtóanyagok; Olajok stb. Sajátossága a könyvnek, hogy az adatokhoz nincs, vagy csak elvétve található magyarázat, illetve megjegyzés. Ez mitsem von le az orosz tudomány kiválóságai által szerkesztett mű gyakorlati, szakmai értékéből.

(Begell House Publishers, 79 Madison Ave, New York, NY 10016, USA, Fax: (212) 213-368; www.begellhouse.com)

 

Rao, S.M.: Time Domain Electromagnetics

San Diego, Academic Press, 1999, 372 p.

Az elektromágneses jelenségek vizsgálatára egészen a közelmúltig a matematikailag könnyebben kezelhető frekvencia-tartománybeli (Frequency-Domain, FD) módszereket használták. Ennek ellenére a Maxwell-egyenletek leírása óta, nyilvánvaló a tudósok előtt, hogy az olyan elektromágneses jelenségeket, amelyek változnak az időtartománybeli (Time-Domain, TD) elemzés módszerével közelíthetjük meg a legjobban. Különösen igaz ez az elektromágneses szóródással és kölcsönhatásokkal kapcsolatos jelenségek tanulmányozásakor, például a rövid-impulzusu radar és antenna technikában, valamint az elektromágneses hullámterjedés kutatásakor. A 60-as évek óta növekvő számú cikk és közlemény foglalkozott ezzel a módszerrel, átfogó, rendszerező jellegű könyv azonban csak most látott napvilágot. A Sadasiva Rao által szerkesztett könyvet 14 szerző írta, a nemzetközi szerzőgárdában amerikai, francia, spanyol és szerb kutatók kaptak helyett. A műnek 9 fő fejezete van. Az egyes fejezetekben a szerzők egyszerű gyakorlati példák sorával világítják meg a bonyolult matematikai levezetéseket, segítve azok megértését. A könyv szerkesztőjét dicséri, hogy a különböző szerzők által írt fejezetek teljesen egységes felépítésűek. A könyv kitűnően használható a felsőfokú oktatásban, és a magasabb szintű villamosmérnöki tervezési gyakorlatban, elsősorban az antenna- és a radar-technikában.

(Academic Press, 525 B Street, Suite 1900, San Diego, CA 92101-4495, USA, Fax: 619-699-6380, E-mail: ap@acad.com )

 

Seal,S. - Dahotre, N.B. - Moore, J.J. - Mishra, B. Eds.: Surface Engineering: In Materials Science

Warrendale, TMS, 2000, 460 p.

A felületi jelenségek kutatása az anyagtudományok egyik leggyorsabban fejlődő területét jelenti. A plazma-, ion- és lézer megmunkálással olyan vékony felületi rétegek alakíthatók ki, amelyek mechanikai és egyéb jellemzői kedvezőbbek, mint az alapanyag jellemzői. 2000. március 12-16 között az Egyesült Államokbeli Nashville-ben rendezték meg a TMS anyagtudományi mérnöki egyesület, évi közgyűlése keretében, a felületi technológiákkal foglalkozó szakmai találkozót. A felületi jelenségekkel több tudományág is foglalkozik, ezt a tényt világosan mutatja a rendezvény előadásait tartalmazó kötet. A kiadvány három fő fejezetében az elhangzott 43 előadás teljes anyaga megtalálható. Az előadók mintegy fele az USA különböző laboratóriumainak munkatársai közül került ki, a többiek a világ minden tájáról érkeztek, Koreától Lengyelországig. Az előadások a felület-módosító technológiák ismertetésén kívül különböző korszerű vizsgálati eljárásokat, mint az XPS (Röntgen Fotoelektron Spektroszkópia) és az ISS (Ion-szórásos Spektrometria) is bemutattak. Néhány előadáscím a kötetből: Felületi film készítés fémeken és ötvözeteken elektrokémiai- és plazma-oxidációval; Kompozit bevonatok kialakítása elektronsugaras megmunkálással; Lágy acélok szelektív megmunkálása lézeres felületi ötvözéssel; Ferrit acélok lézeres felületi ötvözése az oxidáció ellenállás növelésére stb.

(TMS, 184 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086-7528, USA, Tel: 724-776-9000/ext.270, www.tms.org )

 

The Internet Law and Business Handbook

Menlo Park, Ladera, 2000, 320 p.

Az Internet az informatika egész területén döntő változásokat hozott, de a legdrámaibb hatása a szerzői jogok és a szellemi termékek védelme területén jelentkezett. Ami megjelenik az Internet-en, az azonnal másolhatóvá és terjeszthetővé válik, mégpedig gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül. A szerzők számára egyfelől óriási lehetőséget jelent a szinte korlátlan és igen gyors közreadás, másrészről anyagi érdekeiket sérti az illegális másolás és terjesztés. Ez adja a jelentőségét a Ladera kiadó kézikönyvének, amely a multimédia termékek kiadásának és védelmének jogi kérdéseivel foglalkozik. A mű nem jogászok számára készült, sőt összeállításánál az egyik fő cél éppen az volt, hogy segítsen megelőzni, vagy elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek ügyvédekhez vagy a bíróságokra vezetnek. Megtudhatjuk a kézikönyvből, hogy:

A mű számtalan gyakorlati példával mutatja be, hogyan kell alkalmazni az előírásokat és jogszabályokat adott helyzetekben. A könyvet a multimédia termékek előállítói és felhasználói mellett könyvtárosok és oktatási szakemberek is haszonnal forgathatják.

(Ladera Press, 3130 Alpine Rd, Ste. 200-9002, Menlo Park, CA 94025, USA, Fax: 650-854-0642, E-mail: sales@laderapress.com )

 

Gasch, M.: Wörterbuch Leiterplattentechnik. Deutsch-Englisch-Französisch

Saulgau/Würth., Eugen G. Leuze, 1999, 840 p.


Schulz, H. - Cebals,R.: Taschenwörterbuch der Fertigungstechnik
Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch


München, Carl Hanser, 1999, 212 p.


expert Praxislexicon EDV-Abkürzungen. Elektronik, Computertechnik, Telekommunikation.


Renningen, expert, 2000, 396 p.

Talán még sohasem volt olyan égető szükség korszerű szótárakra, mint napjainkban. A technika elképesztően gyorsan fejlődik, napról-napra jelennek meg új fogalmak és kifejezések, míg régiek elavulnak, vagy elvesztik jelentőségüket. Másrészről az Internet széleskörű használata tovább növelte az angol nyelv előnyét a műszaki életben, más nyelvekkel szemben. Szinte valamennyi német, francia vagy japán honlapnak van angol nyelvű változata. Ezek a hatalmas és igen fejlett iparú országok szakemberei is kénytelenek az angol nyelvet használni külkapcsolataikban. Ma már szinte lehetetlen vállalkozás átfogó, minden szakterületet felölelő műszaki szótárat készíteni. Ezért sorra jelennek meg a kisebb, egyes szakterületre vonatkozó szótárak.

A Leuze kiadó 3 nyelvű szótára a nyomtatott áramköri lapok gyártásának szakterületét fedi le. Ez a kiadó a Galvanotechnik és a Produktion von Leiterplatten und Systemen című szaklapok kiadása révén vált ismertté Németországban. Ez a kiadványuk telitalálat, amely rendkívül széles szakmai kör érdeklődésére tarthat számot. A nyomtatott áramköri lapok gyártása az elektronika ipar egyik alapművelete, a gyors technológiai fejlesztés miatt igen gyorsan változó szakmai nyelv jellemzi.

A Carl Hanser kiadó kétnyelvű szótára a gyártás- és felületkezelési technológia szaknyelvének szavait tartalmazza. A szerzők Előszóban megfogalmazott célja az volt, hogy az angol nyelvű szakirodalom németre való fordítását segítsék elő. A szótár 10 táblázatot és 546 magyarázó ábrát is tartalmaz.

Az expert kiadó könyve nem szótár, hanem egy átfogó rövidítés-gyűjtemény, amelyben német, angol és francia szavakból képzett rövidítések magyarázata található. A kiadvány szerzője több mint 11 ezer rövidítést dolgozott fel az elektronika, a számítástechnika és távközlés területéről.

(Eugen G. Leuze Verlag, Karlstr. 4 · D - 88348 Bad Saulgau/Württ., Tel: (07581) 48 01-0, Fax: 07581 48 01-10,

E-mail: mail@leuze-verlag.de )

(Carl Hanser Verlag, Postfach 86 04 20, 81631 München, Germany, Fax: (089) 9830-269, www.hanser.de )

(expert Verlag GmbH, Postfach 2020, D-71268 Renningen, Germany, Fax: (07159) 9265-20; E-mail: expert@expertverlag.de )

 

Pier, J.P. Ed.: Development of Mathematics 1950-2000

Basel, Birkhäuser, 2000, 1384 p.

1994-ben adta ki a Birkhäuser kiadó a “Matematika fejlődése 1900-1950” című referencia-könyvet. A Jean-Paul Pier szerkesztésében megjelent mű bemutatta a század első felének legfontosabb matematikai vonatkozású eseményeit. Most jelent meg ezen könyv folytatása; a következő 50 év, az elmúlt fél évszázad matematikájának fejlődés-története. Nem szükséges talán mondanunk, hogy az 1950 és 2000 közötti időszak kivételesnek számít a matematikában, mert alapvető változások következtek be ezen a területen is. Erre az időszakra esik az elektronikus számítógépek megjelenése és elterjedése, és az időszak utolsó évtizedében kialakult az Internet-alapú adatátvitel és információ-közlés, amely elképesztő mértékben megkönnyítette és hatékonyabbá tette a kutatóhelyek kapcsolattartását. Ma a matematika kutatásban olyan gyors a fejlődés, hogy még a legkiválóbb matematikusok sem tudnak teljes körűen tájékozódni a legújabb eredményekről. Ez adja a jelentőségét ennek a műnek, amely mintegy 40 matematikus közös munkája, valamennyien az általuk feldolgozott szakterület vezető kutatói. A szerkesztőt dicséri, hogy ezek az elvont tudományos kutatással foglalkozó tudósok közérthető stílusban foglalják össze és értékelik szakterületük főbb eseményeit, bepillantást adva a nagy matematikai műhelyek elmúlt öt évtizedes munkásságába. Az egyes fejezetek végén bőséges irodalomjegyzék található, a szöveges részeket kitűnő ábrák egészítik ki, és mintegy 200 fotó mutatja be az elmúlt időszakban maradandót alkotó matematikusokat. A kiadvány kétnyelvű, az áttekintéseket körülbelül fele-fele arányban angol, illetve francia nyelven írták az egyes szerzők.

(Birkhäuser Verlag AG, Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, Switzerland, Fax: +41 61 202 07 99, www.birkhauser.ch

 

Eigler, H.: Mikrosensorik und Mikroelektronik

Vom physikalischen Effekt zur Grundstruktur und zum Mikrosystem
Renningen, expert, 2000, 765 p.

A jelenkor nem kedvez a szakkönyv írásnak. Az elképesztően felgyorsult technikai fejlődés következménye az, hogy mire egy könyvet megírna a szerző, az már elavultnak számítana, nincs értelme kiadni. Másrészt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy hónapokat, vagy netán éveket szánjanak rá egy átfogó könyv írására. Szerencsére vannak azért kivételek, ezek közé tartozik Hans Eigler professzor aki több német egyetemen, illetve főiskolán oktatott mikroelektronikát és félvezető-technikát. Ez a könyv jó értelemben idézi a múltat, azt az időt, amikor még voltak olyan referencia könyvek, amelyekből évek hosszú során több egymást követő nemzedék tanult és tájékozódott. A mű alcíme kitűnően kifejezi tartalmát, a szerző az elektromos-, optoelektromos-, mikroakusztikus-, és mikromechanikus elven működő építőelemek tulajdonságait és jellemzőit mutatja be. A könyv tárgyalásmódja egyetemi szintű, részletes matematikával, helyettesítő ábrákkal, egyenletekkel, sőt néhol levezetésekkel. Külön elismerés illeti a szerzőt, amiért nem vész el a részletek túlhangsúlyozásában és valamennyi fejezetben gondosan ügyel a legújabb eredmények és technológiák bemutatására. A műnek kilenc fő fejezete van, ezek címei jól mutatják, milyen átfogó alkotással lett gazdagabb német nyelvű elektronikai szakirodalom: Fogalommeghatározás; Felületi szerkezetek; Félvezető-átmenetek; A mikromechanika építőelemei; Elektronikus kapcsolók és más elemek; Integrált kapcsoló- és tárolóelemek; Alapáramkörök; Elektronikus építőelemek zaja; Mikroérzékelők. A könyv talán legérdekesebb és legtöbb újdonságot tartalmazó fejezete a mikroérzékelőkkel foglalkozik. Ez a terület a mérés- és automatizálástechnikának az a része, ahol a félvezetőket eredeti, elektronikai alkalmazásuktól alapvetően eltérő módon használják. A könyvet kivételesen gazdag irodalomjegyzék és egy rövid, de igen hasznos lexikon zárja.

(expert Verlag GmbH, Postfach 2020, D-71268 Renningen, Germany, Fax: (07159) 9265-20; E-mail: expert@expertverlag.de )

 

Data Warehousing and Data Mining: Implementing Strategic Knowledge Management

Charleston, CTR, 2000, 184 p.

Ma már minden üzleti tevékenység adatbázisokra épül. Ezek az adatbázisok vásárlói-, forgalmi és könyvelési adatokat, valamint beszállítókra vonatkozó információkat tartalmaznak. Mára már új fogalmakhoz kapcsolódó eljárások is születtek a hatékony üzleti és vállalati adatkezelés megvalósítására, ilyenek az adattárház és az adatbányászat. Az adattárház az informatikai rendszerek mintegy tíz éve megjelent új osztálya, amelynek létrejöttéhez számos ok vezetett. Néhány ezek közül: a hagyományos adatbázisokkal kapcsolatos felhasználói elégedetlenség; a széttagoltan fejlesztett információs rendszerek utólagos egybeolvasztásának kudarcai; a szolgáltatók versenyének éleződése, egyre gyorsabb processzorok, gyors és megbízható adatátviteli hálózatok; az elemző szoftvereszközök fejlődése és árcsökkenése; a mesterséges intelligencia beépülése az elemző eszközökbe. Az adattárházak létesítésekor a cél olyan nagy teljesítményű információ-tárolási, és -feldolgozási megoldás kialakítása, amely a vállalat jövőbeni feladatainak ellátásához szükséges adatok megbízható elérését biztosítja. Az adattárházakból kinyerhető rejtett, belső adatkapcsolatok, összefüggések hasznosítása jóval nagyobb hasznot hozhatnak a felhasználóknak, mint az előre megtervezett, rendszeres jelentéscsomagok, és a döntéstámogatás más hagyományos eszközei. Az adattárház-építés és az adatbányászat szoros összefüggése nyilvánvaló, hiszen az értékes összefüggéseket feltáró adatbányászat az adattárház technológia egyik lényeges eleme. Néhány példa az adatbányászat alkalmazására: fogyasztók magatartásának elemzése, keresztértékesítés-elemzés, fogyasztói típusok felismerése, folyamat ésszerűsítés stb.

A CTR kiadó elemző jelentése az adattárház és az adatbányászat technológiák alkalmazásának jelenlegi és várható jövőbeli helyzetét tekinti át. Az átfogó elemzés részletesen foglalkozik az adatkezeléshez és hasznosításhoz rendelkezésre álló hardver és szoftver eszközökkel, a szükséges vállalat-átszervezésekkel, az azokkal kapcsolatos személyi kérdésekkel és a döntés-előkészítés új módszereivel. Külön fejezet foglalkozik múltbeli, sikertelen adattárház-rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokkal.

(Computer Technology Research Corp., 6 North Atlantic Wharf, Charleston, SC 29401-2115, USA, Fax: 843-853-7210,

E-mail: editors@ctrcorp.com 

 

Vaver, D.: Copyright law

Toronto, Irwin, 2000, 355 p.

Intellectual Property Law Copyright/Patents/Trade-Marks

Toronto, Irwin, 1997, 348 p.

A szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb helyzetet teremt a termékek és a gyártási eljárások piacán. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására. Más személyek csak a szabadalom tulajdonosának engedélyével hasznosíthatják a találmányt. A szabadalmak szintjét el nem érő találmányok jogi oltalmának biztosítása céljából valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldásra használati mintaoltalom szerezhető. A védjegy a legfontosabb árujelző, amely az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a piackutatás és a hírdetések területén. Az ipari minta a termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja. Az oltalom révén annak tulajdonosa megteremtheti vagy tovább erősítheti piaci helyzetét. Az Irwin Law kiadó Essential of Canadian Law könyvsorozatának ez a két kötete elsősorban nem jogászok hanem iparban dolgozó szakemberek számára készült. Mindez elsősorban azt jelenti, hogy a száraz jogi meghatározásokat műszaki tartalommal töltötte ki a szerző. Mit véd és mit nem véd egy adott védjegy? Milyen jogai vannak a tulajdonosának? Milyen jogai vannak a termék felhasználójának? Milyen hibákat kell elkerülni a védjegy kiváltásakor? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre talál választ az olvasó a könyvekből. Illik megemlítenünk, hogy a szerző David Vaver az Oxford University tanára az iparjog egyik legismertebb kutatója, akinek Kanadában számtalan könyve jelent meg ebben a témakörben.

(Irwin Law Inc., One First Canadian Place, Suite 930, Box 235, Toronto, ON, M5X 1C8, Canada, Fax: 416-862-8073,

http://www.irwinlaw.com 

 

Abrie, P.L.D.: Design of RF and Microwave Amplifiers and Oscillators

London, Artec House, 2000, 480 p.

Az elektronikának egy különleges területéhez tartoznak az igen nagyfrekvenciás áramkörök és berendezések. A MHz és GHz frekvenciatartományokban az áramköri elemek másképp viselkednek, mint alacsonyabb frekvenciákon, nő a szórt elemek jelentősége, és az összekötő vezetékeket a hullámterjedés szempontjai szerint kell kialakítani. Az igazán jó rádiófrekvenciás (RF) és mikrohullámú erősítőket kis bemeneti állóhullámarány, kis zaj, nagy dinamika-tartomány, kis kimeneti állóhullámarány és nagy kimenő-teljesítmény jellemzi. Ezen tulajdonságok eléréséhez az erősítőkben használt tranzisztorok karakterisztikáját frekvenciafüggő visszacsatoló és terhelő elemekkel kell beállítani. A könyv szerzője, az Előszóban fogalmazta meg ezt az alapgondolatot és a mű gyakorlatilag ezen gondolat részletes kifejtését tartalmazza. 1985-ben jelent meg Abrie első könyve arra, ez a mű az abban leírtakra épül. A könyvnek 10 fejezete van, ezek címei a következők: Lineáris áramkörök jellemzése és analízise RF és mikrohullámú frekvenciákon; Aktív áramkörök jellemzése és analízise; Rádiófrekvenciás alkatrészek; keskenysávú impedancia-illesztés induktív/kapacítiv (LC) hálózatokkal; Csatolt induktivitások és transzformátorok; Tápvonal-transzformátorok; Film-ellenállások és egyrétegű, párhuzamos elektródájú kapacitások; Szélessávú impedancia-illesztő hálózatok tervezése; Elosztott és szórt elemek mikrohullámon; Rádiófrekvenciás és mikrohullámú erősítők és oszcillátorok tervezése. Valamennyi fejezetet irodalomjegyzék egészíti ki. A könyvhöz tartozó mágneslemezen tervezési programok vannak forráskódú és futtatható formában.

(Artec House Books, 46 Gillingham Street, London, SW1V 1AH, UK, Fax: +44 (0) 20 7630-0166, www.artechhouse.com )

 

Fundamentals of Laboratory Safety

Darmstadt, GIT, 2001, 204 p.

A kemikáliákkal való munka, az ehhez szükséges eszközöknek és berendezéseknek használata komoly veszélyeket rejt magában. Csak azok képesek elkerülni a baleseteket, akik ismerik a használt vegyszerek tulajdonságait, tisztában vannak azok tárolásának, adagolásának, jelölésének stb. szabályaival, és ezeket a szabályokat be is tartják mindennapi munkájukban. Adatok tanusítják, hogy a laboratóriumokban bekövetkezett balesetek túlnyomó többségét valamilyen emberi mulasztás, vagy figyelmetlenség okozta. Ez a tény vezette az egyik legnagyobb vegyszergyárat a Merck KG-t ezen könyv összeállítására és kiadására. Nem törekedtek arra, hogy a laboratóriumi biztonság valamennyi területét részletesen bemutató művet adjanak ki, ennek a kisterjedelmű, gyakorlatias kézikönyvnek a célja a figyelemfelkeltés a különböző veszélyforrások iránt. A könyvnek 10 fejezete van. Néhány fejezetcím: A laboratóriumi biztonság alapelvei; Alapvető biztonsági szabályok és eljárások; Biztonsági és védő eszközök; Veszélyes anyagok; Biztonságos tárolás és szállítás; A laboratóriumi hulladék elhelyezése; Veszély esetén követendő eljárások; Elsősegély nyújtás; Egységes biztonsági jelölésrendszer; stb. A könyv gazdagon illusztrált, többszáz kitűnő ábra és számtalan hasznos adatot tartalmazó táblázat egészíti ki. A könyv rendkívül széles érdeklődésre tarthat számot, igen jól használható lehet például az oktatásban és az egészségügyben.

(GIT Verlag GmbH, Rösslenstrasse 90, 64293 Darmstadt, Germany, Fax: 06151/8090144, www.gitverlag.com )

 

Kleemann, A. - Engel, J. - Reichert, D. - Kutscher, B.: Pharmacentical Substances.
Syntheses, Patents, Applications. 4th Edition, Vol.I.-II.

Stuttgart, Thieme, 2001, 2448 p.

Ez az átfogó gyógyszerészeti referencia kiadvány 2267 kereskedelmi forgalomban kapható gyógyszer alapanyag (API, Active Pharmaceu-tical Ingredients) előállításának/elválasztásának folyamatát írja le. A kötetekben az anyagokról az alábbi adatok találhatók: név (INN, International Nonproprieatary Name); a CAS (Chemical Abstract Service) szám; a molekula képlet; az ATC (Anatomic Therapeutic Chemical) kód; az EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) szám; a molekulasúly, az előállítási folyamat; irodalmi és szabadalmi utalások; kereskedelmi nevek a különböző országokban; a bevezetési év; a szabadalmaztatás dátuma; az alkalmazási területek; és a forgalmazó cég vagy cégek nevei. A terjedelem csökkentésére a szerzők sok helyen rövidítéseket használtak, ezek magyarázata egy külön listában található, a kötetek belső borítóján.

Több évtizede jelent meg ennek a hatalmas gyűjteménynek az első kiadása, az azóta megjelent újrakiadásokba beépítették az újabban gyártott anyagok leírását is. A negyedik kiadás a könyv alak mellett CD-ROM-on is megjelent. Ezt az elektronikus kiadást a FIZ CHEMIE BERLIN készítette, úgy hogy az általuk kidolgozott módszerek a könyv jövőbeli kiadásait is megkönnyítik.

(Georg Thieme Verlag, Rüdigerstrasse 14, 70469 Stuttgart, Germany, Fax :07 11 / 78 99-1010, E-mail:leser.service@thieme.de )

 

A laprendszer készítője: UFE Bt.