ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Működik a Műszeroldal - www.muszeroldal.hu

Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy a mérnöki munka egyik leghatékonyabb segédeszköze az Internet. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy ami "nincs fent" az Internet-en az szinte nem is létezik. Az is igaz viszont, hogy nem könnyű eljutni a kívánt adatokhoz, vagy ismeretekhez. A keresést végzőknek nagy segítséget jelentenek a portálok, azok a Web helyek, amelyeken összegyűjtve, rendezett, áttekinthető formában jelennek meg a legkülönfélébb tudnivalók. A Közlemények előző, 68. számában beszámoltunk arról, hogy műszer- és méréstechnikai szakportált készít az MTA-MMSZ Kft. a Széchenyi-terv keretében, a Gazdasági Minisztérium anyagi támogatásával. Most arról számolhatunk be, hogy a portál megkezdte működését. Sok hasznos adattal, és változatos szolgáltatásokkal várja a látogatókat! Kialakítása során azt tűztük ki célul, hogy a műszer-és méréstechnika bármely területén érdekelt szakemberek találjanak hasznos és érdekes információkat a különböző rovatokban. A következőkben röviden bemutatjuk, hogy jelenleg mi készült el, mit kínálunk az oldal látogatói számára.

A portál felépítése

A portál nyitó oldala az 1. ábrán látható. Bal oldalon az egyes rovatok elérését biztosító menűsor található. A képernyő középső részét a Hírek ablak foglalja el, felette a cégadatbázisok legördíthető kiválasztó ablaka nyítható meg.

1. ábra. A Műszeroldal nyitólapja

A portál használatát a Bemutatkozás menüpontban található rövid ismertetés segíti. Az ismertető szövegéből közvetlen kapcsolatok vezetnek az egyes menüpontokhoz, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. 

Metrológia 

A metrológia fogalma és értelmezése mindinkább ismertté válik a mérésekkel foglalkozó mérnökök és technikusok körében. Az eredetileg méréselméletet, méréstudományt jelentő szó értelmezése ma már kibővült: a mérésekkel kapcsolatos - elsősorban a mérésügyi intézetekben, valamint a kalibráló- és vizsgálólaboratóriumokban - folytatott tevékenységek együttesét jelenti. A metrológia nem nélkülözhető a termelési folyamatban, a kereskedelmi ügyletekben, az egyén és a társadalom védelmére hivatott élet-, egészség-, környezet- és vagyonvédelemben. Ezért jelenik meg a metrológia a portálon.

A metrológiai ismeretek elektronikus terjesztését indokolja az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatának előrehaladása is, mert az Egységes Belső Piac kialakítása és fejlesztése, a megfelelőség-értékelésben alkalmazott új eljárások gyakorlati alkalmazása metrológiai ismeretek nélkül elképzelhetetlen.

A Metrológia rovat oldalain az olvasó megismerkedhet a metrológia három fő területével: a tudományos, az ipari és a törvényes metrológiával. A három fő területet három önálló alfejezet ismerteti.

A tudományos metrológia című alfejezet a Metrológia alapvető és általános fogalmainak nemzetközi értelmező szótárára építve külön csoportokban sorolja fel a mennyiségek, az egységek, a mérések, a mérési eredmények, a mérőeszközök, a mérőeszköz-jellemzők és az etalonok alapvető fogalmait. Ismerteti a metrológiai világszervezet, - elsősorban a Méteregyezmény - intézményeit, valamint az európai regionális szervezeteket.

Az ipari metrológia című alfejezet ennek a rendkívül sokszínű területnek az ismertetését a kalibráláshoz kapcsolódó fogalmak tisztázásával kezdi. További alfejezetei: az akkreditálási alapelvek, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT), az akkreditálás dokumentumai, az Európai Akkreditálási együttműködés szervezetének ajánlásai, a NAT dokumentumai és nemzetközi kapcsolatai, a megfelelőség-értékelés és a nemzeti kijelölési (notifikálási) rendszer.

A törvényes metrológia (mérésügy) alfejezet az alapvető törvényes metrológiai fogalmakkal kezdődik. Alapja A törvényes metrológia nemzetközi értelmező szótára. Az ismertetett fogalomkörök: a mérésügyi tevékenységek, a mérésügyi dokumentumok, a mérőeszköz hitelesítés tanúsító jelei, a törvényes egységek és a mérőeszközök. Bemutatja a hazai mérésügyi intézményrendszert, a Nemzetközi Mérésügyi Szervezetet és az európai törvényes metrológiai együttműködés szervezetét.
Az anyagrész a következő források felsorolásával egészül ki, és kapcsoló (hiperlinkek) könnyíti meg a tájékozódást a részletek iránt érdeklődő olvasó számára:

  1. ISO: Guide to the expression of uncertainty in measurement (1993). Magyar nyelvű változat: Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez. (OMH, 1995).

  2. ISO: International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. (1993). Magyar nyelvű változat: Nemzetközi metrológiai értelmező szótár (1998) címen megjelent angol-magyar kiadvány, az Országos Mérésügyi Hivatal és az MTA MMSZ Kft. gondozásában.

  3. OIML: International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (2000).

  4. European co-operation for Accreditation, EA (Európai Akkreditálási Együttműködés) EA 4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration. ( www.european-accreditation.org

  5. Measuring Instruments Directive (MID) Mérőeszközök irányelv. Hozzáférés: http://www.industrie.gouv.fr/metro/internat/mid/index.htm

  6. MSZ EN ISO/IEC 17025:2000. Vizsgáló és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei.

  7. Az 1995. évi XXIX törvény a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról.

  8. Az 1991. évi XLV törvény a mérésügyről és a végrehajtására kiadott, többször módosított 127/1991 (X.9.) Korm. számú rendelet.

  9. A Kormány 182/1997. (X.17.) Korm. rendelete a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről.

  10. A gazdasági miniszter 4/1999. (II.24.) GM rendelete a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervek kijelölésének részletes szabályairól.

 

A Metrológia rovatban további hasznos ismeretek találhatók:

Hasznos adatok

Ez a rovat elsősorban a méréseket végző, vagy azok előkészítésével, a mérési adatok kiértékelésével foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget. Talán itt volt a legnehezebb dolgunk a szerkesztés során, mivel minden mérési feladat más adatokhoz kapcsolódik. Külső munkatársak bevonásával, számtalan egyeztetés és szakértői véleménycsere alapján alakult ki a rovat jelenlegi szerkezete és tartalma.
2. ábra. A műszeroldal Hasznos adatok rovat nyitóablaka


A Hasznos adatok-ban szerepelnek elméleti leírások, táblázatok, jelleggörbék, ábrák és kapcsolatok (linkek) nyilvános Web-adatbázisokhoz. Az egyes tételek HTML vagy pdf fájl-formátumban vannak. Jelenleg az alábbi adatok érhetők el:


Akusztika, zaj- és rezgés 
A hang érzékelése és mérése 
A térbeli hallás 
Akusztikai alapok. Hang, elektro-akusztikai átalakítók 
Hang terjedési sebessége különféle anyagokban 
Hangsebesség hőmérséklet-függése levegőben 

Általános méréstechnika 
Méréstechnikai ismeretek és gyakorlati adatok átfogó gyűjteménye 
Mértékegység lexikon

Anyagvizsgálat 
Anyagok szilárdsági jellemzői 
Fémek sűrűség és olvadáspont adatai 
Mechanikai mennyiségek 
Roncsolásmentes vizsgálatok enciklopédiája 
Roncsolásmentes vizsgálatok, azok megbízhatósága és következményei 
Szerkezeti anyagok (fémek, műanyagok stb.) jellemzőit tartalmazó adatbázis 
Szilárd anyagok rugalmassági jellemzői 
Szilárd anyagok sűrűség, olvadáspont és forráspont adatai 

Elektronika 
Ellenállás színkódok 
Rövidítés-lexikon 

Energetika 
Anyagok égéshője 
Anyagok hőtechnikai jellemzői 
Anyagok olvadáspontja és termoelektromos referenciapontok 
Fontosabb fizikai állandók 
Hőelemek fajtái és felhasználásuk 
Hőelemek jellemzői 
Hőelemek reakcióideje 
Különböző anyagok hővezetési tényezője 
Platina ellenállás-hőmérők karakterisztikája 
Telített vízgőz jellemzői (vízgőztábla) 
Különböző hőelemek termoelektromos feszültsége a hőmérséklet függvényében 
(B-, E-, J-, K-, N-, R-, S-, és T-típusú hőelemek) 

Kémia 
Elemek alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai 
Elemek jellemzőit tartalmazó adatbázis 
Gázfázisú egyensúlyi állandók 
Gyengén oldódó sók oldhatósági szorzatai 
IUMBM-nómenklatúra 
IUPAC-nómenklatúra 
Izotópok periódusos rendszere 
Molekula-, atomspektroszkópiai adatok, röntgen és gamma sugárzási adatok 
Oldószerek tulajdonságainak adatbázisa 
Periódusos rendszer. Az elemek fizikai, kémiai tulajdonságaik alapján kereshetők 
Radioaktív izotópok felezési ideje 
Savak és bázisok pK értékei 
Standard redukciós potenciálok vizes oldatban 
Szerves és szervetlen vegyület termokémiai adatait 
Tiszta anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai 
Vegyszerek biztonságos kezelése, veszélyes anyagok tulajdonságai 
Vízben oldott anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai 
Vízben oldott egyprotonos savak ionizációs állandói 
Vízben oldott komplex ionok stabilitási állandói 
Vízben oldott többprotonos savak ionizációs állandói 
Vizes sav-bázis indikátorok tulajdonságai 

Optika 
A diffraktált fény intenzitás eloszlása 
A látható fény spektruma 
Additív színingerkeverés 
Általános geometriai optikai jelölés rendszer 
Az elektromágneses spektrum 
Broca - Sulzer effektus (A különböző fényerősségű és frekvenciájú villogás hatása a szem fény érzéke 
CIE színinger diagramok - 1931: 10 fokos látómező 
CIE színinger diagramok - 1931: 2 fokos látómező 
CIE színinger diagramok - 1960: 10 fokos látómező 
CIE színinger diagramok - 1960: 2 fokos látómező 
CIE színinger diagramok - 1976: 10 fokos látómező 
CIE színinger diagramok - 1976: 2 fokos látómező 
CIE színinger megfeleltető függvények - 1931: 2 fokos látómező 
CIE színinger megfeleltető függvények - 1964: 10 fokos látómező 
Felületi reflexió fajtái 
Lencse típusok 
Maxwell-féle színháromszög 
Színhőmérséklet skála 
Szubtraktív színingerkeverés 

Számítástechnika 
A kiterjesztett ASCII kódrendszer 
Számítástechnikai kislexikon 
Számrendszerek 

Szótárak, enciklopédiák 
Gyógyszerészeti rövidítések, szinonímák online lexikona. 
Kémiai enciklopédia 
Nukleáris értelmező szótár 
Vegyületek rövidítései, szinonímái Kémia - Szótárak, enciklopédiák 


A Hasznos adatok gyűjteményét szerkesztőségünk folyamatosan bővíti. Érdemes tehát időnként visszalátogatni az oldalra. Ha az Olvasó úgy érzi, hogy van javaslata, ötlete a Hasznos adatok kiegészítéséhez vagy munkát vállalna a portál továbbfejlesztésében forduljon szerkesztőségünkhöz, örömmel vesszük jelentkezését! Szívesen tennénk fel oldalainkra már megjelent műszer/méréstechnikai cikkeket, tanulmányokat, oktatási anyagokat vagy műszergyárak magyar nyelvű alkalmazási irodalmait.

Szakirodalom

A Szakirodalom rovatban a legkülönfélébb műszer/méréstechnikai szakterületek on-line folyóiratait érheti el a látogató egyetlen egér-kattintással. Egy részlet a folyóiratok hosszú listájából:


Akusztika 
Acustica 
Applied Acoustics 
Building Acoustics 
Bulletin (The Institute of Acoustics (UK)) 
International Journal of Acoustics and Vibration 
Journal of Computational Acoustics 
Journal of Low Frequency Noise and Vibration 
Journal of Sound and Vibration 
Journal of the Acoustical Society of America 
Journal of the Audio Engineering Society 
Noise and Vibration in Industry 
Wave Motion 

Anyagvizsgálat 
DGZfP Zfp Zeitung 
International Journal of Fatigue 
International Journal of Impact Engineering 
Materials Today 
Metallurgical and Materials Transactions 
Metallurgical and Materials Transactions A & B 
MRS Bulletin 
N.D.T. & E. International 
NDT World Wide 
The e-Journal of Nondestructive Testing 
Theoretical and Applied Fracture Mechanics 

Elektronika 
Compliance Engineering 
Control Engineering 
EDN Magazine 
Electronic Design 
Electronics and Beyond - The Maplin Magazine 
Electronics Component News (ECN) 
Electronics Cooling 
Electronics Today International (ETI) 
Elektor 
Elektor Electronics 
ELEKTROnet 
Integrated Systems Design 
Micro Magazine 
Microwave Journal 
Power Electronic News 
Printed Circuit Design 
ROBOT Science and Technology Magazine 
Test & Measurement World 

Felületvizsgálat, mikroszkópia 
Applied Surface Science 
Microscopy & Analysis 
Surface Science 
Surface Science Reports 

További témakörök: Hőmérséklet, energia, Kémia - Idegen nyelvű folyóiratok, Kémia - Magyar nyelvű folyóiratok, Optika, Számítástechnika-adatgyűjtés.

Ugyanitt található lapunk, a Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 1991-2000 között megjelent cikkeinek jegyzéke. Akit érdekelnek a régebbi számokban megjelent cikkek Szerkesztőségünkhöz fordulhat, kérésre másolatot készítünk a cikkekből. Itt jegyeznénk meg, hogy lapunkat ingyenesen terjesztjük és korlátozott számban elfogadunk jelentkezést a címlistára. 

Igen értékes része a szakirodalom rovatnak: A magyar műszaki lapokban megjelent cikkek jegyzéke. A magyar olvasó számára a saját nyelven olvasható közlemények a legfontosabbak, és azokban utalásokat találhat a külföldi irodalomra is. A mérési és műszeres kérdéseket is tárgyaló magyar folyóiratok számát 75-100-ra becsüljük, és az 1991-2000. években 600-700 feldolgozandó közlemény jelenhetett meg. A hatalmas anyag mintegy felét dolgoztuk fel eddig, címszavak szerinti bontásban. Jelenleg a következő tárgykörök szerepelnek:

Akkreditált laboratóriumok Mágneses magrezonanciás (NMR) mérések
Akusztikai, ultrahangos mérések Mérés bizonytalansága
Analitikai kémia Mérés pontossága
Anyagvizsgálat Mérési segédberendezések, kiszolgáló módszerek
Áramlásmérés Metrológia: általános és elméleti kérdések
Atomabszorpciós spektrometria Metrológia: szervezeti kérdések
Elektrokémiai mérések Mérőeszköz pontossága
Elektromágneses összeférhe-tő-ség és elektromágneses zavarok Mérésügy: Országos Mérésügyi Hivatal
Élelmiszervizsgálat Mikroszkópia
Emissziós (ICP) spektrometria Mössbauer-spektroszkópia
Épületgépészet Nedvességmérés
Faipar Nyomásmérés
Folyadékkromatográfia Optikai mérések
Fotoelektron-spektroszkópia Orvosi műszerek, mérések
Gázkromatográfia Radioaktivitás mérése
Geodézia, kartográfia Röntgen-sugárzás mérése
Gépészeti mérések Szagmérés
Gyógyszeranalitika Szemcsevizsgálat
Híradástechnikai mérések Színmérés
Hőmérsékletmérés Termoanalitikai mérések
Infravörös spektrofotometria Tömegmérés, mérlegek
Kalibrálás, hitelesítés Tömegspektrometria
Keménységmérés Világítástechnika
Környezetvédelem Villamos mérések
Luminiszceniás módszerek Viszkozitás mérése

Eddig az alábbi szaklapokat dolgoztuk fel:

Agrokémia és talajtan Gépgyártástecnológia
Elektrotechnika Hidrológiai Közlöny
Élelmezési Ipar Kémiai Közlemények (részben)
Élelmiszervizsgálati Közlemények Közlekedéstudományi Szemle
Épületgépészet Magyar Elektrotechnika
Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények Magyar Kémiai Folyóirat
Geodézia és Kartográfia Magyar Kémikusok Lapja
Gép Mérésügyi Közlemények
Geofizikai Közlemények
Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények
27. Kolorisztikai Szimpózium 1999. Előadásai


Nagyon fontos az olvasó számára, hogy az általa kiválasztott cikket tartalmazó folyóiratot hol találhatja meg, honnan kérhet esetleg másolatot arról. Minden cím után szerepel annak a könyvtárnak vagy más lelőhelynek a neve, ahol elérhető a kiadvány.

Szoftverek

A méréstechnikában egyre fontosabb szerepet kapnak a számítógépek, különösen a mérési adatok gyűjtése és kiértékelése során. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a portál könnyítse meg a műszer és méréstechnikai ingyenes vagy olcsó szoftver csomagok elérését. Erre szolgál a Szoftverek rovatunk, amelynek szerkezetét a 3. ábra mutatja.


3. ábra. A Szoftverek rovat nyitóoldala

A nyitóoldalon a témakörökbe sorolt programok neve és rövid, néhány szavas leírása található. A látogató egyetlen kattintással részletes adatokat kaphat a kiválasztott programról (4.ábra)

 


4. ábra. Részletes adatok megjelenítése a portál Szoftverek rovatában

Kapcsolatok

Az Internet használatának egyik legnagyobb értéke a kapcsolatokon keresztül történő adatszerzés. A Műszeroldal kialakításakor kiemelten foglalkoztunk a kapcsolatok kérdésével. Hosszú előkészítő munkával választottuk ki a legmegbízhatóbb működésű és legtöbb szolgáltatást nyújtó oldalakat, amelyekre közvetlen kapcsolatot építettünk ki. Gondoskodtunk arról is, hogy a legfontosabb magyar oldalak se maradjanak ki a felsorolásból (5. ábra). A kapcsolatokat szakmánként rendezve ajánljuk a látogatóknak.


5. ábra. A Kapcsolatok rovat nyitóoldala


Ezen rovat bővítéséhez is kérjük ötleteiket, javaslataikat, amelyeket közvetlenül a portálon is elküldhetnek a Fórum rovatban.

A Műszeroldal kereskedelmi szolgáltatásai

Számtalan kis és nagyobb vállalkozás működik ma Magyarországon, amely valamilyen formában kapcsolódik a műszer- méréstechnikához. Létérdekük ezeknek a cégeknek, hogy minél többen tudjanak tevékenységükről. Másrészről az ügyfeleknek is alapvető érdeke, hogy tudják hova forduljanak adott műszertípus beszerzésekor, vagy ha kalibrálásra, műszerjavításra van szükségük. A Műszeroldal cégadatbázisaiból a látogató eljuthat Gyártókhoz/forgalmazókhoz/műszerekhez, Kalibráló- és Vizsgáló laboratóriumokhoz, Műszerfejlesztő és Műszerjavító cégekhez. Kereshet az adatbázosokban műszerfajta, vagy cégnév szerint, de adatbázisunk szervezése lehetővé teszi az ún. kötetlen, szabad keresést is. A keresések eredményei, a találatok, a keresett műszert forgalmazó, vagy a műszeres szolgáltatást végző cégek címei mellett más fontos adatait: telefon és fax számát, E-levél és honlap címét is tartalmazza. Az utóbbiak ún. hiperlink kapcsolattal közvetlen kapcsolat felvételt tesznek lehetővé.Az adatbázisokba kerüléshez csak az oldalon található Regisztrációs lapot kell kitölteniük a cégeknek. Az adatbázisokba kerülés kedvező költsége még a legkisebb vállalkozásoknak is elfogadható.

A cégadatbázisok mellett egyéb kereskedelmi jellegű rovataink is vannak. A portál ingyenes Műszer-piac szolgáltatása használt műszerek eladását/vételét könnyíti meg. A feleslegessé vált műszerek, tartozékok, alkatrészek virtuális piacán ingyen hirdethet: kínálhat és kereshet műszereket! Hirdetését közvetlenül a rovat nyitó-oldalán található űrlapon küldheti el!

A Fórum-on kérdéseket tehet fel vagy hozzászólhat szakmai kérdésekhez. Szándékunk szerint a Fórum közvetlen szakmai kapcsolatfelvételt biztosít majd a műszer és méréstechnikai szakemberek között, mérésekkel vagy műszerekkel kapcsolatos problémák tisztázásában, tapasztalatok átadásában stb. A hozzászólásokat igyekszünk szerkesztés nélkül közzétenni, de nem jelentetünk meg olyan véleményt, amelynek nincs köze a műszer- és méréstechnikához, vagy amelynek tartalma mások érdekeit, a törvényt vagy a közerkölcsöt sérti.

A Hírek rovatban értesülhetnek a látogatók a hazai műszer-méréstechnikai legfrissebb újdonságairól. A Hírek-ben bármilyen műszer/méréstechnikai rendezvény, új szolgáltatás, kereskedelmi akció, vagy cég-cím változás közzé tehető kedvező áron. A megrendelés közvetlenül a portálról történhet, a híranyag néhány órán belül már látható az oldalon. 

Nem lenne teljes egy portál reklám csík (banner) elhelyezés lehetősége nélkül. Oldalainkon hatásosan hirdethetők műszeres vagy méréstechnikai gyártmányok vagy szolgáltatások. Szükség esetén a reklámcsík elkészítéséhez is segítséget nyújtunk igen kedvező áron.

Ha felkeltettük a kedves olvasók érdeklődését a Műszeroldal iránt, akkor kérjük látogassanak meg bennünket az Internet-en a www.muszeroldal.hu címen. A portál fejlesztése során korszerűsítettük műszer-prospektus- és katalógustárunkat, amelyben több mint 6000 gyártó kiadványai találhatók meg rendezett formában. Arról se feledkezzenek meg, hogy az MTA-MMSZ Kft. egy egész sor műszeres szolgáltatással, például műszerkölcsönzéssel, kalibrálással és műszerkereskedelemmel és sok éves tapasztalattal áll a portál mögött. 

A Műszeroldal Szerkesztősége ezúton is szeretné megköszönni a portál kidolgozásában résztvevő szakemberek munkáját! 

A technikai oldalak kialakításában részt vettek: Bánkuti László, Dióspatonyi Ildikó, Gáti Gábor, Gyarmati Béla, Kertész Vilmos, Komáromi Tibor, Kovács Lóránt, dr. Lukács Gyula, Nagy Balázs Vince, Wersényi György.

Az Internet programozást végezték:
A laprendszer és a programok kialakítása: Ugron Zoltán http://www.ufe.hu 
A Műszeroldal grafikájának megtervezése: Szilágyi Zoltán webesh@yahoo.co.uk 

Radnai Rudolf        

A laprendszer készítője: UFE