Biztonsági S mondatok

 

1

Elzárva tartandó.

1/2

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

10

---

11

---

12

A tartályt nem szabad légmentesen lezárni.

13

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

14

...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg].

15

Hőhatástól távol tartandó.

16

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

17

Éghető anyagoktól távol tartandó.

18

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

19

---

2

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

20

Használat közben enni, inni nem szabad.

20/21

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

21

Használat közben tilos a dohányzás.

22

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

23

A keletkező gázt/füstöt/gozt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).

24

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

24/25

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

25

Kerülni kell a szembejutást.

26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

27

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.

27/28

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű ...- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

28

Ha az anyag a bőrre kerül, ...-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

29

Csatornába engedni nem szabad.

29/35

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

29/56

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

3

Hűvös helyen tartandó.

3/14

Hűvös helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].

3/7

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

3/7/9

Az edényzet jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen tartandó.

3/9

Jól szellőző helyen tartandó.

3/9/14

Hűvös, jól szellőző helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].

3/9/14/49

Hűvös, jól szellőző helyen, ...-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].

3/9/49

Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben tárolható.

30

Soha nem szabad vízzel keverni.

31

---

32

---

33

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

34

A rázkódás és súrlódás ellen védekezni kell.

35

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

36

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

36/37

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

36/37/39

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

36/39

Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni.

37

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

37/39

Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédot kell viselni.

38

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

39

Szem-/arcvédőt kell viselni.

4

Lakóterülettől távol tartandó.

40

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ...-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

41

Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

42

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg).

43

Tűz esetén ...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni.

44

Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

45

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

46

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

47

... °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg).

47/49

... °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

48

...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

49

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

5

... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

50

..val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

51

Csak jól szellőztetett helyen használható.

52

Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható.

53

Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges

54

---

55

---

56

Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

57

A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

58

---

59

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

6

... alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

60

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

61

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.
Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

62

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

63

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegore kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.

64

Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

7

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

7/47

Az edényzet légmentesen lezárva ... °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

7/8

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

7/9

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó.

8

Az edényzet szárazon tartandó.

9

Az edényzet jól szellőző helyen tartandó.