A legfontosabb DOS parancsok

A DOS parancsok általános formája:

KULCSSZÓ paraméterek

Az utasítások akár kis-, akár nagybetûkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az elsõ paraméter között szóközt kell hagyni. Egy DOS parancsot a prompt után lehet beírni, majd az ENTER billentyû leütése után az operációs rendszer végrehajtja azt.
A parancsok ismertetésénél azokat a paramétereket, amelyeket nem kötelezõ megadni szögletes zárójelek ( [ ] ) közé tesszük. A három pont azt jelenti, hogy az elõtte álló elemet tetszõleges számban meg lehet ismételni.

PROMPT [szöveg]

A szöveg arról rendelkezik, hogy mi jelenjen meg a promptban.
Célszerû a promptot az autoexec.bat parancsfile-ban definiálni.

Lemez és file-kezelõ parancsok

Az aktuális meghajtó kijelölése

d:
d egy meghajtó betûjele

Keresési útvonal megadása

PATH [[d:]útvonal [[;[d:] útvonal] ...]]

Amennyiben a file megadásakor az elérési utat nem jelöltük, a DOS az aktuális könyvtárban keresi. Ha ott nem találja, akkor a PATH utasításban megadott útvonalakat járja végig az utasításban leírt sorrendben. Ha több azonos nevû file van, akkor azt találja meg, amelyik az elõbb szereplõ útvonalon van.

PATH az aktuális útvonal-kijelölés kiírása
PATH ; az útvonal-kijelölések törlése
A legfontosabb keresési útvonalakat célszerû az autoexec.bat parancsfile-ban megadni.

Alkönyvtár létrehozása

MD [d:]út
Az út vége az új könyvtár neve.

  Példa:
  MD ADATOK
  Az aktuális könyvtárban létrehoz egy ADATOK nevû alkönyvtárt.

Aktuális könyvtár megadása

CD [[d:]út]
Az útmegadásban szereplõ utolsó könyvtár lesz az aktuális.
 

  Példa:
  CD ADATOK
  Az aktuális könyvtár ADATOK nevû alkönyvtárát jelöli ki új aktuális könyvtárnak.

CD
Az aktuális könyvtár elérési útjának kiírása.

Könyvtár törlése

RD [[d:]út]
Az útmegadásban szereplõ utolsó könyvtár a törlendõ könyvtár.
Egy könyvtárt csak akkor lehet törölni, ha üres. Az aktuális könyvtár, továbbá a fõkönyvtár nem törölhetõ.

DELTREE [[d:]út]
Ennek a parancsnak a segítségével a könyvtárstruktúra egy része törölhetõ. Az útmegadásban szereplõ utolsó könyvtár és a hierarchiában alatta levõ összes könyvtár törlõdik, a bennük található file-okkal együtt.

Könyvtár tartalomjegyzékének kiíratása

DIR [d:][út][file-azonosító][/P][/W]
A parancs listázza a kijelölt könyvtárban levõ összes file-ra, vagy a megadott file-okra vonatkozó könyvtár-bejegyzéseket:
- a lemez azonosítóját
- a rendelkezésre álló szabad területet
- a file-ra vonatkozó információkat (azonosítóját, méretét, utolsó módosításának idõpontját)
/P a kapcsoló harására egyszerre csak egy képernyõnyi információ íródik ki, a listázás egy tetszõleges billentyû leütésére folytatódik
/W a kapcsoló hatására csak a file-azonosítók jelennek meg, a 80 oszlopos képernyõn 5 oszlopban
A file-ok megadásánál a * és a ? karakter alkalmazható.

  Példák:
  DIR
  Az aktuális könyvtár összes file-jának listázása.

  DIR *.EXE
  Az aktuális könyvtár összes .EXE kiterjesztésû file-jának listázása.

  DIR ..
  Az aktuális könyvtár fölötti könyvtár file-jainak listázása.

File-ok átnevezése

REN[AME] [d:][út]file-azonosító file-azonosító
Az elsõ paraméterben megadott file nevét a második paraméterben megadottra változtatja. A file továbbra is ugyan abban a könyvtárban marad. A paraméterekben a * és a ? karakter is használható.

  Példák:

  REN DOLGOZO.DAT EMBEREK.TXT
  A DOLGOZO.DAT file neve ezentúl EMBEREK.TXT lesz.

  REN *.DAT *.TXT
  Az összes .DAT kiterjesztésû file kiterjesztése .TXT-re változik.

File-ok törlése

DEL [d:][út][file-azonosító]
Vagy a file-névnek, vagy az útmegadásnak szerepelnie kell. A file-megadásnál a * és a ? karakter használható.

  Példák:

  DEL DOLGOZO.DAT
  A DOLGOZO.DAT file törlése.

  DEL *.*
  Az aktuális könyvtár összes file-jának törlése. Végrehajtása elõtt a rendszer megkérdezi, hogy valóban minden file-t törölni szeretnénk-e. Csak a kérdésre adott Y válasz esetén hajtódik végre a törlés.

Ha egy file-t törlünk, annak tartalma megmarad a lemezen addig, amíg a DOS egy másik file-lal felül nem írja. Ezt használja ki az UNDELETE parancs, amelynek segítségével a file helyreállítható a törlés után. A file nevének elsõ betûje elveszik a törléskor, ezért a helyreállításkor ezt meg kell adni.

UNDELETE
Hatására az aktuális meghajtón a törölt file-ok visszaállíthatók.

File-ok tartalmának kiíratása a képernyõre

TYPE [d:][út]file-azonosító
A megadott file tartalma megjelenik a képernyõn. Csak karakteres file-ok esetén célszerû használni, ha méretük elég kicsi.

File-ok nyomtatása

PRINT [/D:egységnév] [d:][út]file-azonosító
A megadott file tartalmát kinyomtatja az egységnévben megjelölt perifériára. A nyomtatás alatt a számítógéppel tovább dolgozhatunk, mivel ez a program idõosztással használja a processzort. A parancssorban egyszerre több file-név is megadható.
Az egységnév: LPT1, LPT2, LPT3, PRN, COM1, COM2, AUX lehet. Az alapértelmezés az LPT1.

File-ok másolása

COPY [d:][út]file-név1[.kit][+[d:][út]file-név2[.kit] [+...] [d:][út][file-név][.kit]
A parancs a + jellel összekapcsolt file-okat egy file-lá összefûzve a file-névben megadott névvel hozza létre. Ha nem adjuk meg a cél-file nevét, akkor az elsõ forrás-file nevével fogja a másolatot létrehozni. Amennyiben csak egyetlen forrás-file-t adunk meg, úgy a file egyszerû másolása történik meg. Ha már létezik olyan azonosítójú file, mint amit a cél paraméterben megadtunk, úgy az felülíródik. Ha a forrás-file-ok megadásánál a * , vagy a ? karaktert használjuk, akkor az összes másolt file neve megjelenik a képernyõn a másolás során. Ha ezeket a karaktereket a cél-file-nál használjuk, akkor a helyükre a megfelelõ forrás-file-név karakterei kerülnek. Például:
COPY *.TXT *.DOC hatására az összes .TXT kiterjesztésû file-t átmásoljuk, de a másolatok kiterjesztése .DOC lesz.

  Példák a COPY parancs használatára:

  1. Másolás azonos névvel

   COPY A:ADAT.DAT
   A parancs hatására az A egységen levõ ADAT.DAT file átmásolódik az aktuális meghajtó aktuális könyvtárába.

   

   COPY *.TXT B:
   A parancs hatására az aktuális könyvtárból az összes .TXT kiterjesztésû file átmásolódik a B egységre. Az átmásolt file-ok azonosítója megjelenik a képernyõn.

  2. Másolás más névvel
   

   COPY ADAT.DAT A:MENTES.ARC
   A parancs hatására az ADAT.DAT file MENTES.ARC névvel átmásolódik az A egységre.

   COPY IRAT.DOC A:*.TXT
   A parancs hatására az IRAT.DOC file IRAT.TXT névvel másolódik át az A egységre.

  3. Másolás összefûzéssel
   

   COPY SZOVEG1.TXT+SZOVEG2.TXT+SZOVEG3.TXT MESE.TXT
   A parancs hatására a SZOVEG1.TXT , SZOVEG2.TXT és a SZOVEG3.TXT file-ok összefûzésével létrejön a MESE.TXT file.

Lemez formázása

FORMAT [d:][/S][/V][/4]
A parancs elõkészíti a lemezt a DOS file-ok számára, ellenõrzi, hogy nem sérült-e, felírja az üres könyvtár-blokkot és a file-leíró táblázatot.
A /S kapcsoló hatására az aktuális meghajtóról az operációs rendszer file-jai rákerülnek a megformázott lemezre.
A /V kapcsoló alkalmazása lehetõvé teszi, hogy kötetazonosítót adjunk a lemeznek.
A /4 kapcsoló esetén a floppyt 360 Kbyte-osra formázza meg, egyébként 1.2 Mbyte-osra.
Egy FORMAT paranccsal több lemezt is megformázhatunk.
A floppy-lemezeket az elsõ használat elõtt mindig meg kell formázni.

Egyéb parancsok

Dátum megadása

DATE dátum
A dátumot a következõ formák valamelyikében lehet megadni:

  hh-nn-éé
  nn-hh-éé
  éé-hh-nn

hh a hónap sorszáma (1 - 12)
nn a hónapon belüli nap sorszáma (1 -31)
éé az év utolsó két számjegye (80 - 99)

A dátum formája az adott gépre generált DOS beállításaitól függ.
A DATE parancs paraméterek nélkül a rendszerdátum lekérdezésére szolgál. A dátum megjelenítése után lehetõségünk van azt megváltoztatni. Ha nem akarunk élni vele, akkor az ENTER billentyût kell leütni.
A rendszerdátum és az idõ a file-ok létrehozásakor illetve módosításakor bekerül a könyvtárba.

Idõ megadása

TIME óó:pp:mm[.xx]

  óó az óra (0 - 23)
  pp a perc (0 - 59)
  mm a másodperc (0 - 59)
  xx a századmásodperc (0 - 99)

A TIME parancs paraméterek nélkül a rendszeridõ lekérdezésére szolgál. Az idõ megjelenítése után lehetõségünk van azt megváltoztatni. Ha nem akarunk élni vele, akkor az ENTER billentyût kell leütni.

A képernyõ törlése

CLS

Segítség kérése

HELP [parancs neve]

A HELP parancsra egy menüvezérelt program indul el, amely a DOS operációs rendszer használatáról, parancsairól ad tájékoztatást. Ha konkrét parancsot is megadunk a program indításakor, akkor annak a parancsnak az ismertetése jelenik meg a képernyõn.