Csokonai Vitéz Mihály
Az estve
 
    A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja,
  Nyitva várja a szép enyészet ajtaja.
  Haldokló súgári halavánnyá lésznek,
  Pirúlt horizonunk alatt elenyésznek.
  Az aranyos felhők tetején lefestve
  Mosolyog a híves szárnyon járó estve;
  Mellynek új balzsammal bíztató harmatja
  Cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja.
  A madárkák meghűlt fészkeknek szélein
  Szunnyadnak búcsúzó nótájok rendjein.
  A kis filemile míg magát kisírta,
  Szomorún hangicsált fészkén a pacsirta.
  A vadak, farkasok űlnek szenderedve,
  Barlangjában belől bömböl a mord medve.
 
    Ah! ti csendes szellők fúvallati, jertek,
  Jertek füleimbe, ti édes koncertek;
  Mártsátok örömbe szomorú lelkemet;
  A ti nyájasságtok minden bút eltemet.
  Lengjetek, óh kellő zefirek, lengjetek,
  Lankadt kebelembe életet öntsetek!
  Mit érzek? ... míg szóllok, egy kis nyájas szellet
  Rám gyengén mennyei illatot lehellett.
  Suhogó szárnyával a fák árnyékinál
  Egy fűszerszámozott teátromot csinál,
  Mellybe a gráciák örömmel repűlnek,
  A gyönyörűségnek lágy karjain űlnek;
  Hol a csendes berek barna rajzolatja
  Magát a hold rezgő fényénél ingatja.
  Egyszóval, e vidám melancholiának
  Kies szállásai örömre nyílának.
 
    Késsél még, setét éj, komor óráiddal,
  Ne fedd bé kedvemet hideg szárnyaiddal:
  Úgyis e világba semmi részem nincsen,
  Melly bágyadt lelkemre megnyúgovást hintsen;
  Mikor a világnak lármáját sokallom,
  Kevélynek, fösvénynek csörtetését hallom,
  Mikor az emberek körűltem zsibongnak,
  S kényjektől részegen egymásra tolongnak.
 
    Bódult emberi nem, hát szabad létedre
  Mért vertél zárbékót tulajdon kezedre?
  Tiéd vólt ez a főld, tiéd vólt egészen,
  Mellyből most a kevély s fösvény dézmát vészen.
  Mért szabtál hát határt önfiaid között;
  Ládd-é már egymástól mind megkülönbözött.
  Az 'enyim', a 'tied' mennyi lármát szűle,
  Miolta a 'miénk' nevezet elűle.
  Hajdan a termő főld, míg birtokká nem vált,
  Per és lárma nélkűl annyi embert táplált,
  S többet: mert még akkor a had és veszettség
  Mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség.
  Nem vólt még koldúsa akkor a törvénynek,
  Nem született senki gazdagnak, szegénynek.
  Az igazságtévő határkő és halom,
  A másét bántani nem hagyó tilalom
  Nem adott még okot annyi sok lármára,
  Mert az elégség vólt mindennek határa.
  Nem állott vólt még ki a kevély uraság,
  Hogy törvényt hallgasson tőle a szolgaság;
  S rozskenyérhéjból is karácsonyja legyen,
  Hogy az úr tortátát s pástétomot egyen.
  Nem bírt még a király húsz, harminc milliót,
  Nem csikart ki tőlük dézmát és porciót,
  Mellyből bóldogokká tudja őket tenni,
  Azaz tonkin fészket legyen miből venni.
  Nem bújt el a fösvény több embertársától,
  Hogy ment legyen pénze a haramiától,
  Akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett,
  Mert gonosz erkőlccsel senki sem született.
  Nem is csuda, mert már a rétek árkolva,
  És a mezők körűl vagynak barázdolva;
  Az erdők tilalmas korlát közt állanak,
  Hogy bennek az urak vadjai lakjanak;
  A vizek a szegény emberke nézve
  Tőlök munkált fákkal el vagynak pécézve.
 
    Te vagy még egyedűl, óh arany holdvilág,
  Mellyet árendába nem ád még a világ.
  Te vagy még, éltető levegő! amellyen
  Indzsenéri duktus nem járt semmi hellyen.
  Téged még, óh legszebb hangú szimfónia,
  Ingyen is hallgathat minden emberfia;
  S titeket, óh édes erdei hangzások,
  Hallhatnak a szegény pásztorok s munkások;
  Mikor a mesterség gyáva hangjainál
  A kényes nagyvilág fárasztó bált csinál.
 
    Óh, áldott természet! óh, csak te vagy nékem
  Az a tetőled nyert birtokom s vidékem,
  Mellynek én örökös főldesura lettem,
  Mihelyt teáltalad embernek születtem.
 
                                       (1794)
 
 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

Debrecenben született 1773. november 17-én. Apja Csokonai József, egy református lelkész fia, aki tekintélyes vagyont gyűjtött össze 1786-ban meghalt és özvegyének két fiával együtt el kellett hagynia addigi otthonukat, s egy kis nádfedeles házban húzták meg magukat.

A költő Debrecenben nevelkedett, amely a korabeli Magyarország egyik legerősebb kisugárzású szellemi központja volt. 1780-tól a kollégium tanulója, 1788-ban a főiskolai tanfolyamra iratkozott be, majd teológushallgató lett. 1790-ben diáktársaival önképzőkört szervezett. Tudott: latin, francia, német, görög nyelven, ismerkedett az angollal a héberrel és a perzsával. 1794-ben a gimnáziumi poéta-osztály vezetésével bízták meg. 1792-től Kazinczy-val levelezett, s ezekben az években nőtt nagy költővé. 1795-ben kizárták a kollégiumból. Debrecenből Sárospatakra ment jogot tanulni, 1796-ben abbahagyta tanulmányait s ezzel lezárult deákpályája.  

1796 őszén Pozsonyba sietett abban a reményben, hogy az ott megnyíló országgyűlés nemesi résztvevői között mecénásokat találhat. Egyszemélyes verses hetilapot indított Diétai Magyar Múzsa címmel. A példányokat nem tudta eladni, kudarcot vallott. 1797 tavaszán Komáromba ment a franciák ellen készülő nemesi bandériumok zászlóavató ünnepségére. Itt ismerkedett meg Vajda Juliannával - Lillával - egy jómódú kereskedő leányával, boldog szerelem bontakozott ki köztük. A keszthelyi Georgikonban szeretett volna professzor lenni. Míg Csokonai állás után járt, a lányt szülei 1798-ban férjhez adták egy gazdag dunaalmási kereskedőhöz.

Komárom után néhány évig a Dunántúlon bolyongott. Sárközy alispán jutatta be 1799. május 26-tól február 21-éig helyettes tanárnak a csurgói gimnáziumba. Lelkesen vágott bele a pedagógiai munkába. 1800 februárjában gyalog hazatért Debrecenbe. Az 1802. július 11-i hatalmas debreceni tűzvész, melyben Darabos utcai házacskájuk nagy része is elpusztult, a nyomor szélére sodorta. Tüdőbaja is egyre súlyosbodott. Utolsó éveiben új verset már alig írt. 1804. április 15-én Nagyváradon Rhédey Lajos gróf feleségének templomi temetésén felolvasta nagy filozófiai költeményét a Halotti verseket. A hűvös időben megfázott, tüdőgyulladást kapott, s ágynak esett. 1805. január 28-án Debrecenben fejezte be fiatal életét.