Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

Alapvető és általános metrológiai fogalmak négynyelvű szótára az angol ábécé sorrendje szerint
VIM-sorszám angol magyar német francia
1.1 (measurable) quantity (mérhető) mennyiség (mebbare) Gröbe grandeur (mesurable)
5.19 accuracy class pontossági osztály Genauigkeitsklasse classe d'exactitude
5.18 accuracy of a measuring instrument mérőműszer pontossága Genauigkeit eines Mebgerätes exactitude d'un instrument de mesure
3.5 accuracy of measurement mérési pontosság Mebgenauigkeit exactitude de mesure
4.30 adjustment beszabályozás Justierung

ajustage

4.6
1.megj.
analogue analóg analog analogique
* apparatus készülék Ausrüstung appareillage
1.20
1.megj.
assigned value tulajdonított érték zugewiesener Wert valeur assignée
1.3 base quantity alapmennyiség Basisgröbe grandeur de base
1.13 base unit alapegység Basiseinheit unité de base
5.25 bias torzítás systematische Mebabweichung erreur de justesse
6.11 calibration kalibrálás Kalibrierung étalonnage
6.11
3.megj.
calibration certificate kalibrálási bizonyítvány Kalibrierschein certificat d'étalonnage
6.14 certified reference material hiteles anyagminta Zertifiziertes Referenzmaterial matériau de référence certifié
1.10 coherent (derived) unit koherens (származtatott) egység kohärente Einheit unité (dérivée) cohérente
1.11 coherent system of units koherens egységrendszer kohärentes Einheitensystem systeme coherent d'unites
6.1
1.megj.
collective standard csoportos etalon Kollektivnormal étalon collectif
* component alkatrész Komponente composant
6.12 conservation of a standard etalon fenntartása Bewahren eines Normal conservation d'un étalon
1.20 conventional true value konvencionális valódi érték richtiger Wert valeur conventionnellement vraie
3.4 corrected result korrigált eredmény berichtiges Mebergebnis résultat corrigé
3.15 correction korrekció Korrektion correction
3.16 correction factor korrekciós tényező Korrektionsfaktor facteur de correction
5.22 datum error ellenőrzőponti hiba Referenzwertabweichung erreur au point de contrle
5.13 dead band holtsáv Totzone zone morte
1.4 derived quantity származtatott mennyiség abgeleitete Gröbe grandeur derivée
1.14 derived unit származtatott egység abgeleitete Einheit unité dérivée
4.15 detector detektor Detektor détecteur
3.11 deviation eltérés Abweichung écart
4.27 dial skálalap Skalenträger cadran
4.6
1.megj.
digital digitális digital numérique
1.5 dimension of a quantity mennyiség dimenziója Dimension einer Gröbe dimension d'une grandeur
1.6 dimensionless quantity dimenziónélküli mennyiség Gröbe der Dimension 1 grandeur sans dimension
5.11 discrimination threshold érzéketlenségi küszöb Ansprechschwelle seuil de mobilité
4.12 displaying device értékmutató szerkezet Anzeigeeinrichtung dispositif indicateur
5.16 drift drift Mebgerätedrift dérive
* element alkotóelem Element élément
* equipment berendezés Mebmittel équipement
5.20 error (of indication) of a measuring instrument mérőeszköz értékmutatásának hibája Mebabweichung eines Mebgerätes erreur (d'indication) d'un instrument de mesure
3.10 error of measurement mérési hiba Mebabweichung erreur de mesure
4.26 expanded scale nyújtott skála gedehnte Skala échelle dilatée
3.8 experimental standard deviation korrigált tapasztalati szórás empirische Standardabweichung écart-type expérimental
5.28 fiducial error redukált hiba bezogene Mebabweichung error réduité conventionnelle
5.28
megj.
fiducial value vonatkoztatási érték Bezugswert valeur conventionnelle
5.26 freedom from bias torzításmenteség Richtigkeit justesse
4.29 gauging skálakészítés Skalieren calibrage
6.1
2.megj.
group standard etalon sorozat Normalsatz série d'étalons
4.16 index mutató Ablesemarke index
4.6 indicating instrument jelzőműszer anzeigendes Mebgerät appareil indicateur
3.2 indication értékmutatás Anzeige indication
2.7 influence quantity befolyásoló mennyiség Einflubgröbe grandeur d'influence
5.8 instrument constant műszerállandó Gerätekonstante constante (d'un instrument)
4.9 integrating instrument integráló műszer integrierendes Mebgerät appareil intégrateur
6.2 international standard nemzetközi etalon internationales Normal étalon international
1.12 International System of Units Nemzetközi Mértékegység-rendszer Internationles Einheitensystem Systeme International d'Unités
5.24 intrinsic error alaphiba Eigenabweichung erreur intrinsique
5.6 limiting conditions határfeltételek Grenzbedingungen conditions limites
4.23 linear scale lineáris skála lineare Skala échelle linéaire
4.2 material measure mérték Mabverkörperung mesure matérialisée
5.21 maximum permissible errors legnagyobb megengedett hibák Grenzwerte für Mebabweichungen erreurs maximales tolérées
2.6 measurand mérendő mennyiség Mebgröbe mesurande
2.1 measurement mérés Messung mesurage
2.5 measurement procedure mérési eljárás Mebverfahren mode opératoire (de mesure)
2.8 measurement signal mérőjel Mebsignal signal de mesure
6.1 measurement standard etalon Normal étalon
4.4 measuring chain mérőlánc Mebkette chaine de mesure
* measuring device mérőeszköz Mebgerät dispositif de mesure
* measuring installation mérőállomás Mebanlage installation de mesure
4.1 measuring instrument mérőműszer Mebgerät instrument de mesure
5.4 measuring range mérési tartomány Mebbereich étendue de mesure
4.5 measuring system mérőerendszer Mebeinrichtung systéme de mesure
4.3 measuring transducer mérőátalakító Mebumformer transducteur de mesure
2.4 method of measurement mérési módszer Mebmethode méthode de mesure
2.2 metrology metrológia Metrologie métrologie
1.16 multiple of a unit egység többszöröse Vielfaches einer Einheit multiple d'une unité
6.3 national standard nemzeti (országos) etalon nationales Normal étalon national
5.1 nominal range névleges tartomány Nennbereich calibre
5.3 nominal value névleges érték Nennwert valeur nominale
4.24 nonlinear scale nemlineáris skála nichtlineare Skala échelle non-liéaire
1.21 numerical value számérték (mérőszám) Zahlenwert valeur numérique
1.15 off-system unit rendszeren kívüli egység systemfremde Einheit unité hors systeme
* part részegység Teil partie
6.4 primary standard elsődleges etalon Primärnormal étalon primaire
2.3 principle of measurement mérési elv Mebprinzip principe de mesure
3.13 random error véletlen hiba zufällige Mebabweichung erreur aléatoire
4.19 range of indication jelzési tartomány Anzeigebereich étendue des indications
5.5 rated operating conditions előírt működési feltételek Bemessungsbedingungen conditions assinées de fonctionnement
4.13 recording device regisztráló készülék Registriereinrictung dispositif enregistreur
4.7 recording instrument regisztráló műszer registrierendes Mebgerät appareil enregistreur
5.7 reference conditions referenciafeltételek Referenzbedingungen conditions de référence
6.13 reference material anyagminta, etalonanyag Referenzmaterial matériau de référence
6.6 reference standard referenciaetalon Bezugsnormal étalon de référence
1.20
1.megj.
reference value referenciaérték Referenzwert valeur de référence
1.22 reference-value scale referenciaérték-skála Referenzwertskala échelle de repérage
3.12 relative error relatív hiba relative Mebabweichung erreur relative
3.6 repeatability megismételhetőség Wiederholpräzision répétabilité
5.27 repeatability ismétlőképesség Wiederholpräzision fidélité
3.7

reproducibility

reprodukálhatóság

erweiterte Vergleichpräzision

reproductibilité

5.12 resolution felbontás Auflösung résolution
5.9 response characteristic válaszfüggvény Übertragungsverhalten caractéristique de transfert
5.17 response time beállási idő, válaszidő Einstelldauer temps de réponse
3.1 result of a measurement mérési eredmény Mebergebnis résultat d'un mesurage
4.17 scale skála Skala échelle
4.20 scale division skála osztásköz Skalenteil division
4.22 scale interval skála osztásérték Teilungswert échelon
4.18 scale length skála hosszúság Skalenlänge longueur d'échelle
4.28 scale numbering skálaszámozás Skalenbezifferung chiffraison d'une échelle
4.21 scale spacing skála osztástávolság Teilstrichabstand longueur d'une division
6.5 secondary standard másodlagos etalon Sekundärnormal étalon secondaire
5.10 sensitivity érzékenység Empfindlichkeit sensibilité
4.14 sensor érzékelő Aufnehmer capteur
5.2 span átfogás Spanne intervalle de mesure
5.14 stability stabilitás Mebbeständigkeit constance
1.17 submultiple of a unit egység törtrésze Teil einer Einheit sous-multiple d'une unité
4.25 suppressed-zero scale lenyomott nullájú skála Skala mit unterdrücktem Nullpunkt échelle á zéro décalé
1.8 symbol of a unit egység jele Einheitenzeichen symbole d'une unité
1.2 system of quantities mennyiségrendszer Gröbensystem systeme de grandeurs
1.9 system of units egységrendszer Einheitensystem systéme d'unités
3.14 systematic error rendszeres hiba systematische Mebabweichung erreur systématique
4.8 totalizing instrument összegző műszer summierendes Mebgerät appareil totalisateur
6.10 traceability visszavezethetőség Rückverfolgbarkeit tracabilité
6.10
2.megj.
traceability chain visszavezethetőségi lánc Rückverfolgbarkeitskette chaine d' etalonnage
6.8 transfer standard összehasonlító etalon Transfernormal étalon de transfert
2.9 transformed value transzformált érték Transformierter Wert valeur transformée
6.9 travelling standard utazó etalon Reisenormal étalon voyageur
1.19 true value valódi érték wahrer Wert valeur vraie
3.9 uncertainty of measurement mérési bizonytalanság Mebunsichereit incertitude de mesure
3.3 uncorrected result korrigálatlan eredmény unberichtiges Mebergebnis résultat brut
1.7 unit (of measurement) egység (mértékegység) Einheit unité (de mesure)
4.31 user adjustment felhasználói beszabályozás Einstellung réglage
1.18 value (of a quantity) (mennyiség) értéke (Gröben-) Wert valeur (d'une grandeur)
6.7 working standard használati etalon Gebrauchsnormal étalon de travail
5.23 zero error nullahiba Nullpunktabweichung erreur à zéro