Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

A szótár a Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár (VIM) alapján készült, a VIM, valamint a választott nyelv ABC sorrendjébe rendezhető. (Az első oszlopban a "sorszám + x megj." arra utal, hogy a szó az adott sorszámú fogalom meghatározásához fűzött x-edik megjegyzésben található. A * -al jelölt fogalmak a VIM-ben nincsenek meghatározva, hanem a VIM 4. fejezetének előszavában szerepelnek.)
Megjegyzés: A Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár kétnyelvű (angol-magyar) változata korlátozott számban rendelkezésre áll Szerkesztőségünknél.

Négynyelvű szótár a Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár (VIM) logikáját követő sorrendben
VIM-sorszám magyar angol német francia
*

alkatrész

component

Komponente

composant

*

alkotóelem

element

Element

élément

*

berendezés

equipment

Mebmittel

équipement

*

készülék

apparatus

Ausrüstung

appareillage

*

mérőállomás

measuring installation

Mebanlage

installation de mesure

*

mérőeszköz

measuring device

Mebgerät

dispositif de mesure

*

részegység

part

Teil

partie

1.1

(mérhető) mennyiség

(measurable) quantity

(mebbare) Gröbe

grandeur (mesurable)

1.2

mennyiségrendszer

system of quantities

Gröbensystem

systeme de grandeurs

1.3

alapmennyiség

base quantity

Basisgröbe

grandeur de base

1.4

származtatott mennyiség

derived quantity

abgeleitete Gröbe

grandeur derivée

1.5

mennyiség dimenziója

dimension of a quantity

Dimension einer Gröbe

dimension d'une grandeur

1.6

dimenziónélküli mennyiség

dimensionless quantity

Gröbe der Dimension 1

grandeur sans dimension

1.7

egység (mértékegység)

unit (of measurement)

Einheit

unité (de mesure)

1.8

egység jele

symbol of a unit

Einheitenzeichen

symbole d'une unité

1.9

egységrendszer

system of units

Einheitensystem

systéme d'unités

1.10

koherens (származtatott) egység

coherent (derived) unit

kohärente Einheit

unité (dérivée) cohérente

1.11

koherens egységrendszer

coherent system of units

kohärentes Einheitensystem

systeme coherent d'unites

1.12

Nemzetközi Mértékegység-rendszer

International System of Units

Internationles Einheitensystem

Systeme International d'Unités

1.13

alapegység

base unit

Basiseinheit

unité de base

1.14

származtatott egység

derived unit

abgeleitete Einheit

unité dérivée

1.15

rendszeren kívüli egység

off-system unit

systemfremde Einheit

unité hors systeme

1.16

egység többszöröse

multiple of a unit

Vielfaches einer Einheit

multiple d'une unité

1.17

egység törtrésze

submultiple of a unit

Teil einer Einheit

sous-multiple d'une unité

1.18

(mennyiség) értéke

value (of a quantity)

(Gröben-) Wert

valeur (d'une grandeur)

1.19

valódi érték

true value

wahrer Wert

valeur vraie

1.20

konvencionális valódi érték

conventional true value

richtiger Wert

valeur conventionnellement vraie

1.20
1.megj.

referenciaérték

reference value

Referenzwert

valeur de référence

1.20
1.megj.

tulajdonított érték

assigned value

zugewiesener Wert

valeur assignée

1.21

számérték (mérőszám)

numerical value

Zahlenwert

valeur numérique

1.22

referenciaérték-skála

reference-value scale

Referenzwertskala

échelle de repérage

2.1

mérés

measurement

Messung

mesurage

2.2

metrológia

metrology

Metrologie

métrologie

2.3

mérési elv

principle of measurement

Mebprinzip

principe de mesure

2.4

mérési módszer

method of measurement

Mebmethode

méthode de mesure

2.5

mérési eljárás

measurement procedure

Mebverfahren

mode opératoire (de mesure)

2.6

mérendő mennyiség

measurand

Mebgröbe

mesurande

2.7

befolyásoló mennyiség

influence quantity

Einflubgröbe

grandeur d'influence

2.8

mérőjel

measurement signal

Mebsignal

signal de mesure

2.9

transzformált érték

transformed value

Transformierter Wert

valeur transformée

3.1

mérési eredmény

result of a measurement

Mebergebnis

résultat d'un mesurage

3.2

értékmutatás

indication

Anzeige

indication

3.3

korrigálatlan eredmény

uncorrected result

unberichtiges Mebergebnis

résultat brut

3.4

korrigált eredmény

corrected result

berichtiges Mebergebnis

résultat corrigé

3.5

mérési pontosság

accuracy of measurement

Mebgenauigkeit

exactitude de mesure

3.6

megismételhetőség

repeatability

Wiederholpräzision

répétabilité

3.7 reprodukálhatóság reproducibility erweiterte Vergleichpräzision reproductibilité
3.8

korrigált tapasztalati szórás

experimental standard deviation

empirische Standardabweichung

écart-type expérimental

3.9

mérési bizonytalanság

uncertainty of measurement

Mebunsichereit

incertitude de mesure

3.10

mérési hiba

error of measurement

Mebabweichung

erreur de mesure

3.11

eltérés

deviation

Abweichung

écart

3.12

relatív hiba

relative error

relative Mebabweichung

erreur relative

3.13

véletlen hiba

random error

zufällige Mebabweichung

erreur aléatoire

3.14

rendszeres hiba

systematic error

systematische Mebabweichung

erreur systématique

3.15

korrekció

correction

Korrektion

correction

3.16

korrekciós tényező

correction factor

Korrektionsfaktor

facteur de correction

4.1

mérőműszer

measuring instrument

Mebgerät

instrument de mesure

4.2

mérték

material measure

Mabverkörperung

mesure matérialisée

4.3

mérőátalakító

measuring transducer

Mebumformer

transducteur de mesure

4.4

mérőlánc

measuring chain

Mebkette

chaine de mesure

4.5

mérőerendszer

measuring system

Mebeinrichtung

systéme de mesure

4.6
1.megj.

analóg

analogue

analog

analogique

4.6
1.megj.

digitális

digital

digital

numérique

4.6

jelzőműszer

indicating instrument

anzeigendes Mebgerät

appareil indicateur

4.7

regisztráló műszer

recording instrument

registrierendes Mebgerät

appareil enregistreur

4.8

összegző műszer

totalizing instrument

summierendes Mebgerät

appareil totalisateur

4.9

integráló műszer

integrating instrument

integrierendes Mebgerät

appareil intégrateur

4.12

értékmutató szerkezet

displaying device

Anzeigeeinrichtung

dispositif indicateur

4.13

regisztráló készülék

recording device

Registriereinrictung

dispositif enregistreur

4.14

érzékelő

sensor

Aufnehmer

capteur

4.15

detektor

detector

Detektor

détecteur

4.16

mutató

index

Ablesemarke

index

4.17

skála

scale

Skala

échelle

4.18

skála hosszúság

scale length

Skalenlänge

longueur d'échelle

4.19

jelzési tartomány

range of indication

Anzeigebereich

étendue des indications

4.20

skála osztásköz

scale division

Skalenteil

division

4.21

skála osztástávolság

scale spacing

Teilstrichabstand

longueur d'une division

4.22

skála osztásérték

scale interval

Teilungswert

échelon

4.23

lineáris skála

linear scale

lineare Skala

échelle linéaire

4.24

nemlineáris skála

nonlinear scale

nichtlineare Skala

échelle non-liéaire

4.25

lenyomott nullájú skála

suppressed-zero scale

Skala mit unterdrücktem Nullpunkt

échelle á zéro décalé

4.26

nyújtott skála

expanded scale

gedehnte Skala

échelle dilatée

4.27

skálalap

dial

Skalenträger

cadran

4.28

skálaszámozás

scale numbering

Skalenbezifferung

chiffraison d'une échelle

4.29

skálakészítés

gauging

Skalieren

calibrage

4.30

beszabályozás

adjustment

Justierung

ajustage

4.31

felhasználói beszabályozás

user adjustment

Einstellung

réglage

5.1

névleges tartomány

nominal range

Nennbereich

calibre

5.2

átfogás

span

Spanne

intervalle de mesure

5.3

névleges érték

nominal value

Nennwert

valeur nominale

5.4

mérési tartomány

measuring range

Mebbereich

étendue de mesure

5.5

előírt működési feltételek

rated operating conditions

Bemessungsbedingungen

conditions assinées de fonctionnement

5.6

határfeltételek

limiting conditions

Grenzbedingungen

conditions limites

5.7

referenciafeltételek

reference conditions

Referenzbedingungen

conditions de référence

5.8

műszerállandó

instrument constant

Gerätekonstante

constante (d'un instrument)

5.9

válaszfüggvény

response characteristic

Übertragungsverhalten

caractéristique de transfert

5.10

érzékenység

sensitivity

Empfindlichkeit

sensibilité

5.11

érzéketlenségi küszöb

discrimination threshold

Ansprechschwelle

seuil de mobilité

5.12

felbontás

resolution

Auflösung

résolution

5.13

holtsáv

dead band

Totzone

zone morte

5.14

stabilitás

stability

Mebbeständigkeit

constance

5.16

drift

drift

Mebgerätedrift

dérive

5.17

beállási idő, válaszidő

response time

Einstelldauer

temps de réponse

5.18

mérőműszer pontossága

accuracy of a measuring instrument

Genauigkeit eines Mebgerätes

exactitude d'un instrument de mesure

5.19

pontossági osztály

accuracy class

Genauigkeitsklasse

classe d'exactitude

5.20

mérőeszköz értékmutatásának hibája

error (of indication) of a measuring instrument

Mebabweichung eines Mebgerätes

erreur (d'indication) d'un instrument de mesure

5.21

legnagyobb megengedett hibák

maximum permissible errors

Grenzwerte für Mebabweichungen

erreurs maximales tolérées

5.22

ellenőrzőponti hiba

datum error

Referenzwertabweichung

erreur au point de contrle

5.23

nullahiba

zero error

Nullpunktabweichung

erreur à zéro

5.24

alaphiba

intrinsic error

Eigenabweichung

erreur intrinsique

5.25

torzítás

bias

systematische Mebabweichung

erreur de justesse

5.26

torzításmenteség

freedom from bias

Richtigkeit

justesse

5.27

ismétlőképesség

repeatability

Wiederholpräzision

fidélité

5.28

redukált hiba

fiducial error

bezogene Mebabweichung

error réduité conventionnelle

5.28
megj.

vonatkoztatási érték

fiducial value

Bezugswert

valeur conventionnelle

6.1
1.megj.

csoportos etalon

collective standard

Kollektivnormal

étalon collectif

6.1

etalon

measurement standard

Normal

étalon

6.1
2.megj.

etalon sorozat

group standard

Normalsatz

série d'étalons

6.2

nemzetközi etalon

international standard

internationales Normal

étalon international

6.3

nemzeti (országos) etalon

national standard

nationales Normal

étalon national

6.4

elsődleges etalon

primary standard

Primärnormal

étalon primaire

6.5

másodlagos etalon

secondary standard

Sekundärnormal

étalon secondaire

6.6

referenciaetalon

reference standard

Bezugsnormal

étalon de référence

6.7

használati etalon

working standard

Gebrauchsnormal

étalon de travail

6.8

összehasonlító etalon

transfer standard

Transfernormal

étalon de transfert

6.9

utazó etalon

travelling standard

Reisenormal

étalon voyageur

6.10

visszavezethetőség

traceability

Rückverfolgbarkeit

tracabilité

6.10
2.megj.

visszavezethetőségi lánc

traceability chain

Rückverfolgbarkeitskette

chaine d' etalonnage

6.11

kalibrálás

calibration

Kalibrierung

étalonnage

6.11
3.megj.

kalibrálási bizonyítvány

calibration certificate

Kalibrierschein

certificat d'étalonnage

6.12

etalon fenntartása

conservation of a standard

Bewahren eines Normal

conservation d'un étalon

6.13

anyagminta, etalonanyag

reference material

Referenzmaterial

matériau de référence

6.14

hiteles anyagminta

certified reference material

Zertifiziertes Referenzmaterial

matériau de référence certifié