Egyes mérésügyi fogalmak értelmezése

A mérőeszközök hitelesítéséhez kapcsolódó fogalmak

lista    használati etalon leszármaztatása
A használati etalonokat a mérésügyi szervek hitelesítik vagy kalibrálják. Leszármaztatásukat az MKEH központjában lehet kérni (Felvilágosítás: Ügyfélszolgálat).
lista   használati mérőeszköz
A rendszeresen a mérhető mennyiségek mérésére használt mérőeszközöket használati mérőeszközöknek nevezik.
lista  hitelesítés
A hitelesítés célja annak az elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet.
        A hitelesítés fázisai:
  • annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett típusnak megfelel-e,
  • méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének és
  • a hitelesség tanúsító jellel és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás).
Megkülönböztethető fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés.
A hitelesítés lehet mindendarabos és/vagy mintavételes.
A hitelesítés vagy az MKEH hivatalában, vagy a hitelesítést kérő fél által fenntartott, az MKEH által elismert hitelesítő laboratóriumban történhet.
lista    hitelesítési előírás
Az MKEH által kibocsátott hitelesítési előírás az egyes mérőeszközfajták (esetenként típusok) hitelesítési eljárását, valamint a hitelesítés technikai feltételeit írja elő. A hitelesítési előírások az MKEH Hitelesítési Főosztályától szerezhetők be, az abban foglaltak alkalmazása és betartása a hitelesítést helyettesítő minősítésre feljogosított laboratóriumok számára is kötelező.
lista   hitelesítési engedély
Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében az MKEH az adott mérőeszköztípuson elvégzett eredményes típusvizsgálat alapján a típusra érvényes hitelesítési engedélyt ad ki. A mérőeszköz példányai csak akkor hitelesíthetők, ha a típusra vonatkozó hitelesítési engedélyt az MKEH kiadta. Az engedély időbeli és egyéb korlátozásokat tartalmazhat. Megszerzéséről a mérőeszköz előállítójának vagy első belföldi forgalombahozójának kell gondoskodnia. A hitelesítési engedély az MKEH szakfőosztályaitól kérhető.
lista   típusvizsgálat
A típusvizsgálat célja annak az elbírálása, hogy a mérőeszköztípus megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi követelményeknek.

A mérésügyi háttérhez kapcsolódó fogalmak

A mérőeszközök és mérőeszköztípusok vizsgálatának, konkrétan a hitelesítésnek és a típusvizsgálatnak a mérésügyi hátterét az országos etalonok fenntartása, azok nemzetközi összehasonlító mérései, továbbá a mérésügyi kutatás-fejlesztés képezik. E tevékenységek alapvető célja annak a biztosítása, hogy a mérőeszközök szolgáltatta mérések eredményei visszavezethetőek legyenek az országos vagy nemzetközi etalonokra és azokon keresztül az SI-egységekre.

lista   etalon

Az etalon mérték, mérőeszköz, anyagminta vagy mérőrendszer, amelynek az a rendeltetése, hogy egy mérhető mennyiség egységét, illetve egy vagy több ismert értékét definiálja, megvalósítsa, fenntartsa vagy újraelőállítsa és referenciaként szolgáljon. A rendszeresen mértékek, mérőeszközök vagy anyagminták kalibrálására vagy ellenőrzésére szolgáló etalonokat használati etalonoknak nevezik.
lista   etalonfenntartás
Az MKEH a mérések egységességének és pontosságának biztosítása érdekében létrehozza és fenntartja a mérhető fizikai mennyiségek országos etalonjait, illetve nem mérésügyi szerv tulajdonában lévő mérőeszközt is országos etalonná nyilváníthat. Az etalon nagypontosságú mérőeszköz, mérték vagy mérőrendszer, amely a mennyiség egységének (a mértékegységnek) a megvalósítására, fenntartására és összehasonlító mérések útján történő átszármaztatására szolgál.
Az országos etalonok rendszeres nemzetközi összehasonlító mérések elvégzése útján kapcsolódnak a nemzetközi és/vagy más nemzeti etalonokhoz.
lista   leszármaztatás (átszármaztatás)
A leszármaztatás (vagy átszármaztatás) az országos etalontól a használati mérőeszközökig húzódó mérések megszakítatlan láncolatának elvégzése, melyek célja a mértékegység átvitele a legpontosabb mérőeszközökről (az etalonokról) a kisebb pontosságú mérőeszközökre, minél kisebb mértékű és feltétlenül ismert nagyságú pontosságveszteség mellett. A leszármaztatás biztosítja a mérési eredmények visszavezethetőségét. A leszármaztatási lánc (vagy visszavezethetőségi lánc) felsőbb szakaszai általában a mérésügyi szerveknél, alsóbb szakaszai különféle laboratóriumokban valósíthatók meg.
Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében a teljes leszármaztatást szakhatóság, azaz a mérésügyi szervek laboratóriumai végzik.
lista   mérésügyi kutatás-fejlesztés
A mérésügyi kutatás-fejlesztés elsődleges célja az országos etalonok korszerű szinten tartása valamint az etalonok nemzetközi összehasonlításaihoz és az átszármaztatáshoz alkalmazott mérőeszközök és mérési módszerek folyamatos tökéletesítése. A mérésügyi kutatás-fejlesztés eredményét minden esetben a hasznosulás szempontjából kell értékelni. A kutatás-fejlesztési célok megvalósításához szükséges forrásokat az MKEH részben saját erőből, részben pályázati céltámogatások elnyerése útján biztosítja.

Egyéb fogalmak

lista   hitelesítést helyettesítő minősítés
A mérőeszközök sajátos használati körülményeire tekintettel az MKEH - általa meghatározott feltételek teljesülése esetén - feljogosíthat más szervet az időszakos- és a javítás utáni hitelesítést helyettesítő minősítésre. A feljogosítás alapján végzett mérőeszköz minősítés annak hitelesítését helyettesíti. A minősítésre való feljogosítás az MKEH Hitelesítési Főosztályától kérhető. A feljogosított laboratórium működési feltételeit az MKEH elnökének utasítása írja elő. A laboratóriumnak a hitelesítést helyettesítő minősítő tevékenysége során be kell tartania a hitelesítési előírás(ok)ban foglaltakat.
lista   hitelesítő laboratórium
Az MKEH külső felek erre alkalmas laboratóriumait hitelesítő laboratóriumként elismerheti. A hitelesítő laboratóriumban az MKEH mértékhitelesítői végzik a hitelesítést az üzemeltető használati etalonjával.