136/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az OMH irányítását ellátó miniszter bejelenti az OMH-t az Európai Bizottsághoz az új megközelítésű irányelvek hatálya alá tartozó kötelező hitelesítésű mérőeszközök megfelelőségének tanúsítása tekintetében EK típusvizsgálatra, EK első hitelesítésre, EK egyedi hitelesítésre, valamint EK felügyeletre."

2. §

A Vhr. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) A mérőeszköz első hitelesítését kérő ügyfél a beadványában megjelöli, hogy a mérőeszközt belföldi piacra vagy az Európai Unió piacára szánja. Az OMH a kérelemben írt nyilatkozattól függően látja el a mérőeszközt a (2) bekezdésben megjelölt törvényes tanúsító jelek megfelelőjével.

(2) A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jelek a nemzeti tanúsító és lezáró jelek, valamint a közösségi típusjóváhagyási jelölés és a közösségi első hitelesítési jelölés. A nemzeti tanúsító és lezáró jelek a mérőeszköznek csak a belföldi forgalomba hozatalára, valamint használatára jogosítanak.

(3) A 6. § (7) bekezdésében meghatározott hitelesítést helyettesítő minősítést végző tanúsító jelként huzalra fűzött, nyomóbélyegzővel lezárt fémzárat (plombát) vagy öntapadós matricát használ.

(4) A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jeleket, továbbá a 6. § (7) bekezdésében meghatározott hitelesítést helyettesítő minősítést végzők tanúsító jeleit, azok leírását és alkalmazásának módját e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

(5) Amennyiben a tanúsító jel az eszköz belső szerkezetének illetéktelen beavatkozástól történő lezárására is szolgál, akkor a 6. § (7) bekezdésében meghatározott minősítő, valamint a 6. § (8) bekezdésében meghatározott közreműködő köteles az általa végzett hitelesítést előkészítő munka befejeztével egy darab fémhuzalra két darab egymást követő fémzárat (plombát) felfűzni, melyek közül a külső fémzárat a saját, a mérésügyi szervnek bejelentett nyomóbélyegzőjével lezárja. A belső fémzárat a mérésügyi szerv köztisztviselője a hitelesítéskor zárja le a törvényes tanúsító jellel.

(6) Az Európai Unióban mérésügyi irányelvekkel előírt és a magyar jogrendszerbe külön jogszabályokkal1 bevezetett típus-jóváhagyási jelölésnek, első hitelesítést tanúsító jelölésnek, valamint az M jelölésnek a mérőeszközökre történő felhelyezéséről az OMH gondoskodik."

3. §

(1) A Vhr. 9. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az OMH az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívhatja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására."

(2) A Vhr. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Mérőeszköz a hitelesítési engedélyének vagy a közösségi típusjóváhagyási tanúsítványának kiadásától számított 10 éven belül mutatható be első hitelesítésre."

4. §

A Vhr. 2. és 3. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Vhr. 6. §-a (5) bekezdésének c) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdése; a 2. számú mellékletének 12. pontjából az "és mérőrendszerek" és 14. pontjából a "gázmérő rendszerek" kifejezés;

b) a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 4. §-a tekintetében a hatálybalépése után első hitelesítésre bemutatott mérőlécekre, automatikus működésű mérlegekre, tejmérőkre kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépése előtt használt és e rendelet hatálya alá tartozó mérőlécek, automatikus működésű mérlegek, valamint tej mérők hitelesítési bizonyítvány nélkül 2005. december 31-ig használhatók joghatással járó mérésre.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1 A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet és a nem automatikus mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet.

Melléklet a 136/2004. (IV. 29.) Korm rendelethez

1. A Vhr 2. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi 1/A. ponttal egészül ki:

[Sorszám

Megnevezés

A hitelesítés érvényességének időtartama (év)]

"1.

Kereskedelmi hosszmértékek, tartályban lévő folyadék szintjének méréséhez használt mérőszalagok és mérőlécek

korlátlan''

"1/A.

Kereskedelmi hosszúságmérő gépek

2"

 

 

2. A Vhr. 2. számú melléklete a következő 4/A. ponttal egészül ki:

[Sorszám

Megnevezés

A hitelesítés érvényességének időtartama (év)]

"4/A.

Automatikus működésű mérlegek

 

 

a) folyamatosan összegző automatikus működésű mérleg (szállítószalag-mérleg)

2

 

b) automatikus működésű ellenőrző és osztályozó mérleg

2"

 

3. A Vhr. 2. számú melléklete 12. pontja címének helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. Víztől eltérő folyadékok (ásványolajtermék, LPG, alkoholtermék, sör, pezsgő és köztes termék, valamint tej) mennyiségének meghatározására használt:"

4. A Vhr. 3. számú mellékletében az 1. pont utáni szövegrészt követően az 1.1-1.5. pontok és felvezető címük helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A törvényes nemzeti tanúsító és lezáró jelek típusai:

1.1. A hitelesítettség tanúsítására szolgáló bélyegzések

a) A hitelesítő fémzár (plomba), valamint a hitelesítő lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:

Körkeretben a Szent Korona stilizált jele.

A Szent Korona két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegye.

A Szent Korona alatt középen a hitelesítő azonosító jelölése.

b) A hitelesítő öntapadó matrica leírása, rajzolata:

Fekvő téglalap alakú, keretes mezőben, baloldalon a Szent Korona stilizált jele. A Szent Korona mellett az Országos Mérésügyi Hivatal elnevezésének kezdőbetűi. A keretes mező alsó részén egyedi azonosító jelölés.

A keretes mező körül a mérésügyi szervezet - tájékoztatás céljából - feltüntetheti a hitelesítés évének két utolsó számjegyét a hitelesítés hónapja megjelölésével.

1.2. A hitelesített mérőeszköz háza szerkezeti egységeinek felbontása elleni lezáró lenyomatok (bélyegzések) és lezáró matricák

a) A lezáró lenyomatok (bélyegzések) leírása, valamint rajzolata megegyezik az 1.1. a) pont alatti hitelesítő lenyomat leírásával, rajzolatával.

b) A lezáró öntapadó matrica leírása, rajzolata:

Fekvő téglalap alakú mezőben az Országos Mérésügyi Hivatal elnevezésének kezdőbetűi. Az OMH felirat alatt azonosító jelölés.

5. A Vhr. 3. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Mérőeszköz-minősítés tanúsítására szolgáló bélyegzések

2.1. A minősítő fémzár (plomba), valamint a minősítő lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:

Hatszög keretben a Szent Korona stilizált jele.

A Szent Korona két oldalán a minősítés évének két utolsó számjegye.

A Szent Korona alatt a minősítő azonosító jelölése.

2.2. Öntapadó minősítő matrica leírása, rajzolata: Fekvő, hosszúkás nyolcszög alakú mezőben, bal oldalon a Szent Korona stilizált rajzolata. A Szent Korona mellett a "MÉRŐESZKÖZ MINŐSÍTÉS" felirat. A mező alsó részén azonosító jelölés, alatta a minősítés éve található.