Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Komáromi Tibor
Tomka Péter
Fekete Jenő
Hete Gabriella
Ritz Ferenc
Radnai Rudolf
Fekete András
Felföldi József
Deákvári József
Lambert Miklós
Kiss József
Dr.Lukács Gyula

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Kiss József

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

 

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

37. évfolyam, 67. szám, 2001

TARTALOM [CONTENTS]

Hírdetőink:

MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Komáromi Tibor:
  Újra-akkreditált kalibráló laboratórium
  Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma 2000. december 21-től új akkreditálási okirat birtokában nyújt bővitett körben kalibrálási szolgáltatást a megrendelőknek. A cikkben szerző a szolgáltatásokat tekinti át.

  Akkreditált laboratóriumok közötti összehasonlító mérések
  A mérésekkel szemben támasztott alapkövetelmény, hogy egységesek, a mérés céljának megfelelően pontosak és megbízhatók legyenek. Az egységességet biztosíthatják a laboratóriumi összehasonlító mérések, amelyek nemzetközi, országcsoport (regionális) és nemzeti szinten szervezhetők. A cikkben közölt gondolatok az Európai Akkreditálási Együttműködés Szervezete (EA) EA 2/03 jelű dokumentumán alapulnak, az abban rögzített eljárást alkalmazzák a hazai viszonyokra.

Tomka Péter:
  A mérések szerepe a frekvenciagazdálkodásban  III rész
  A Közlemények 65.és 66. számában megjelent cikk folytatása a frekvenciagazdálkodáshoz kapcsolódó mérések gyakorlatáról, műszaki hátteréről ad tájékoztatást.
ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Fekete Jenő-Hete Gabriella- Ritz Ferenc:
  Ionok meghatározásának korszerű módszerei
  Az ionkromatográfia az elválasztási módszerek azon ága, amelyben az egyes összetevőeket ionos állapotban határozzuk meg. Az ionkromatográfiát 1975-ben vezették be a folyadékkromatográfiás módszerek közé Small és munkatársai. A cikk az ionkromatográfia fejlődésének legujabb eredményeit foglalja össze.

Radnai Rudolf:
  Az Internet egy mérnök szemével II. rész
  Az Internet, ez az új "világ" a technika fejlődésének megfelelően egyre nagyobb szerephez jut mindennapi életünkben, így szakmai munkánkban is. A cikk Internet szolgáltatásai közül az FTP-vel, az elektronikus levelezéssel, és a levelezőlistákkal foglalkozik, de szóba kerülnek biztonsági kérdések a portálok és új Internet-technológiák is.
HAZAI MŰSZERÚJDONSÁGOK

Fekete András-Felföldi József-Deákvári József:
  Hordozható gyümölcs-keménység mérő műszer
  A cikk áttekintést ad a gyümölcs és zöldség keménységének mérésére rendelkezésre álló korszerű módszerekről és műszerekről, és bemutatja a keménység gyors és kvázi-roncsolásmentes mérésére a Szent István Egyetem Fizika-Automatika Tanszékének és az FVM Műszaki Intézetnek együttműködésében kifejlesztett módszert és műszert.
 
MŰSZAKI HORIZONT

Lambert Miklós:
  Bináris prefixumok
  Az IEC által megalkotott és elfogadott SI mértékrendszer az egész világra kötelezően érvényes. Ez a mértékrendszer szigorúan a tízes számrendszerre épül, a mértékegységek prefixumai tíz egészszámú hatványai. A számítástechnika azonban a bináris számrendszeren alapul, sajátos mértékrendszerrel, amelyre a decimális prefixumok alkalmazása jelentős félreértésekre adhat okot. A cikk javaslatot tesz ennek feloldására.

Kiss József:
  A nemzetközi metrológiai értelmező szótár kivonatos, háromnyelvű változata
  A nemzetközi metrológiai értelmező szótár (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology) angol nyelven készült. A szótárat a felhasználó országok rendre lefordították és a hétköznapi használat számára a legkülönbözőbb módon tették hozzáférhetővé. Az Interneten is elérhető az egyre bővülő soknyelvű változat is. Ennek felhasználásával tesszük most közzé a háromnyelvű (angol, német, magyar), kivonatos változatot.

Lukács Gyula:
  Az értelmiségi élet útjai és tévútjai
  Értelmiség minden egészséges társadalomban - így nálunk is - folyamatosan keletkezik az arra alkalmas és hivatott emberekből, akik önképzéssel (autodidakta) módon fejlesztik magukat. Sajnos a mai rohanó életforma nem kedvez az értelmiséggé válásnak. A szerző saját életéből szerzett tapasztalatait osztja meg velünk az olvasásról, az olvastatásról és az élet egyetemessé válásáról.
 
KÖNYVISMERTETÉSEK
 
Könyvismertetések
  Összeállította: Radnai RudolfA laprendszer készítője: UFE Bt.