Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
András Emese
Bánkuti László
Kiss József
Kovács Tibor
Radnai Rudolf
Reményi Tibor
Tornai-Lehoczki Judit
Dr. Wimmer Károly

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Kiadó:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Szilasi Horváth István

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

40. évfolyam, 73. szám, 2004

Lapunk kiadását az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány támogatja

 

METROLÓGIA

Kovács Tibor - Reményi Tibor:
Mérési sorozatok tanulságai (PDF dokumentum*, 285 Kb)
A cikkben olyan valós eszközökkel ténylegesen végrehajtott mérési sorozatokat mutatunk be, amelyek arra szolgálhatnak, hogy helyesen vegyük fel a használati etalonok kalibráláskor figyelembe veendő hibáit és helyesen számítsuk ki az etalonokhoz társított mérési bizonytalanságot. A végrehajtott mérési sorozatok tapasztalati adatokat szolgáltatnak a kalibrálás bizonytalanságának számításához, és igazolják a nem eleve elhatározott ("apriori") és nem szubjektív megközelítéssel végzett hagyományos hibaértelmezés és eredő bizonytalanság-becslés helyességét.


Bánkuti László:
A metrológia fogalomkörének várható változásai (PDF dokumentum*, 227 Kb)
A VIM 3. kiadásával kapcsolatos összeállítás azoknak a szakembereknek a tájékozódását kívánja szolgálni, akik érdeklődnek a metrológiai terminológia - és a háttérben levő metrológiai filozófia - kérdései iránt, és észrevételeikkel, javaslataikkal segíthetik a magyar állásfoglalás kialakítását, valamint a nemzetközileg elfogadott szakszókincs (terminológia) minél szakszerűbb és közérthetőbb hazai átültetését.

Dr. Wimmer Károly:
Akkreditált laboratóriumok vizsgálatairól (PDF dokumentum*, 146 Kb)
A megfelelő laboratóriumi vizsgálatok segítségével lehet eljutni a megfelelő tápanyag ellátás meghatározásához és a végtermék minőségének megállapításához. Minthogy a laboratóriumi vizsgálati eredmények is egy munkafolyamat termékeként jelennek meg, nem elhanyagolható, hogy milyen biztonsággal lehet ezen eredményekre támaszkodni. Ezen írásomban szeretnék néhány gondolatot felvázolni, hogyan lehet pontos és megbízható vizsgálati eredményekhez jutni.

 

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

András Emese:
A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérséklet-terének a felület dőlésszögétől való függését (PDF dokumentum*, 407 Kb)
A cikkben feltüntetett mérések és számítási eredmények igazolják azt a feltételezést, hogy a tk(x) környezeti hőmérséklet-mező függése a fűtött felület α dőlésszögétől okozza a tapintó érzékelő mérési hibájának dőlésszög függőségét. A tapintó érzékelő kontakt hőellenállása a felület anyagának minőségétől (hővezetési tényező), a felület érdességétől, az érzékelő típusától és a felület hőmérsékletétől függ, tehát nem függ a felület dőlésszögétől, ha a felsorolt tényezők nem módosulnak. A cikkben alkalmazott fizikai modell és számítási módszer helyességét igazolják az Rsk kontakt hőellenállás értékek, melyek gyakorlatilag nem változnak az α dőlésszög függvényében.

Tornai-Lehoczki Judit:
A mezőgazdasági és ipari mikroorganizmusok nemzeti gyűjteménye (PDF dokumentum*, 170 Kb)
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Élelmiszeripari Karának Mikrobiológiai Tanszékén 1986-ban jött létre a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye, amelynek jogelődje az 1974-ben létrehozott Mikrobiológiai Génbank volt. A kormány a Törzsgyűjteményt 1986. július 1-ével Nemzetközi Letéteményes Törzsgyűjteményként jelölte ki, és működéséért, folyamatos fenntartásáért jótállást vállalt. Törzsgyűjteményünk ettől az időponttól jogosult hazai és külföldi letevők kérelme alapján szabadalmi letétek fogadására, fenntartására.
A Törzsgyűjtemény jelenleg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Élelmiszertudományi Karán, mint önálló szervezeti egység működik. Alap és kutatási feladatait három kutató és két technikus látja el.

 

HASZNOS ISMERETEK

Kigyomláltuk (PDF dokumentum*, 82 Kb)

 

KÖNYVISMERTETÉSEK

Új szakkönyvek:
Összeállította: Radnai Rudolf (PDF dokumentum*, 115 Kb)

 

*: Az Adobe PDF dokumentumok megtekintéséhez az Adobe Reader programot ajánljuk. Letölthető az ikonra kattintva. A 200 Kb-nál nagyobb méretű cikkeknél a web böngészőben való megnyitás helyett ajánljuk a dokumentum letöltését (jobbklikk és "cél mentése más néven"), és lokális megnyitását.

Adobe

A laprendszer készítője: UFE