ÁRAMLÁSTAN

FLUID MECHANICS

 

STRÖMUNGSLEHRE

SZÓTÁR

DICTIONARY

 

WÖRTERBUCH

magyar

angol

 

német

A

 

 

 

abszolút nyomás

absolute pressure

 

absolute Druck

adiabatikus folyamat

adiabatic process

 

adiabatische Prozeß

aeroakusztika

aeroacoustics

 

Aeroakustik

aerodinamika

aerodynamics

 

Aerodynamik

aerodinamikai felhajtóerő

aerodynamic lift

 

aerodynamische Auftrieb

akusztika

acoustics

 

Akustik

akusztikai áramlásmérő

acoustic flow meter

 

akustische Strömunsmesser

alakellenállás

form drag

 

Formwiderstand

alakváltozás, ~i sebesség

deformation, ~ rate

 

Deformation, ~sgeschwindigkeit

állandósult (stacioner) áramlás

steady flow

 

stationäre Strömung

állapotegyenlet

equation of state

 

Zustandgleichung

állásszög

angle of incidence / attack

 

Anstellwinkel

anemométer (sebességmérő)

anemometer

 

Strömungsmesser, s Anemometer

anyagmegmaradási egyenlet

continuity equation

 

Kontinuitätsgleichung

áramfelület

stream surface

 

Stromfläche

áramfüggvény

stream function

 

Stromfunktion

áramlás

flow

 

Strömung

áramlás szemléltetése

flow visualisation

 

Sichtbarmachung der Strömung

áramlási sebesség

flow velocity

 

Strömungsgeschwindigkeit

áramlási tér

flow field

 

Strömungsfeld

áramlások hasonlósága

flow similarity

 

Ähnlichkeit der Strömungen

áramlástan

fluid mechanics, fluid dynamics

 

Strömungslehre, e Fluidmechanik

áramlik

flow

 

strömen

áramvonal

streamline

 

Stromlinie

ARCHIMEDES törvénye

ARCHIMEDES` principle

 

ARCHIMEDES Satz

átlagsebesség

mean velocity

 

Durchschnittsgeschwindigkeit

atmoszférikus határréteg

atmospheric boundary layer

 

atmosferische Grenzschicht

atmoszférikus nyomás

atmospheric pressure

 

atmosferische Druck

axiális (átömlésű) szivattyú

axial-flow pump

 

Axialpumpe

axiális (átömlésű) turbina

axial-flow turbine

 

Axialturbine

B

 

 

 

belépési tartomány

entrance region

 

Eintrittsgebiet

belépési úthossz

entrance length

 

Eintrittslänge

belépési veszteség

entrance loss

 

Eintrittsverlust

BERNOULLI egyenlet

BERNOULLI equation

 

BERNOULLIsche Gleichung

BOURDON-cső

BOURDON gage

 

BOURDONröhre

buborék

bubble

 

Blase

BUCKINGHAM-féle p elmélet

BUCKINGHAM p THEOREM

 

BUCKINGHAMsche p Theorie

C

 

 

 

centripetális erő

centripetal force

 

Zentripetalkraft

CHÉZY-egyenlet

CHÉZY equation / formula

 

CHÉZYsche Gleichung

CHÉZY-tényező

CHÉZY coefficient

 

CHÉZY-Koeffizient

COANDA effektus

COANDA effect

 

COANDA-Effekt

CORIOLIS gyorsulás

CORIOLIS acceleration

 

CORIOLIS-Beschleunigung

COUETTE áramlás

COUETTE flow

 

COUETTE-Strömung

Cs

 

 

 

csatorna áramlás

channel flow

 

Kanalströmung

csepp

droplet

 

Tropfen

cseppfolyós

liquid

 

flüssig

cső

tube, pipe

 

Rohr

csúsztatófeszültség

shear stress

 

Schubspannung

D

 

 

 

DARCY törvény

DARCY equation

 

DARCYsche Gesetz

deformációsebesség

deformation rate

 

Deformationsgeschwindigkeit

derékszögű koordinátarendszer

Cartesian coordinates

 

orthogonalische Koordinatensystem

differenciálegyenlet

differential equation

 

Differentialgleichung

diffuzivitás

diffusivity

 

Diffusivität

diffúzor

diffuser

 

Diffusor

dimenzióanalízis

dimensional analysis

 

Dimensionsanalyse

dimenziótlan

non-dimensional

 

dimensionlos

dimenziótlan csoportok

dimensionless groups

 

dimensionlose Gruppen

dinamikai viszkozitás

dynamic viscosity

 

dynamische Viskosität

divergencia

divergence

 

Divergence

E

 

 

 

egyenértékű átmérő

hydraulic diameter

 

hydraulische Durchmesser

egyetemes gázállandó

universal gas constant

 

universale Gaskonstante

egyfázisú áramlás

single-phase flow

 

einphasige Strömung

ekvipotenciális

equipotential

 

äquipotential, äquipotentiell

ekvipotenciális (szint-) felület

equipotential surface

 

Potentialfläche

ekvipotenciális (szint-) vonal

equipotential line

 

Potentialgleiche

ellenállástényező

drag coefficient

 

Widerstandsbeiwert

ellenőrző felület

control surface

 

Kontrollbereich

ellenőrző térfogat

control volume

 

Kontrollvolum(en)

energia

energy

 

Energie

energiaegyenlet

energy equation

 

Energiegleichung

energiamegmaradás

conservation of energy

 

Energieerhaltung

energiamegmaradás törvénye

conservation law of energy

 

Energieerhaltungsgesetz

entalpia

enthalpy

 

Enthalpie

entrópia

entropy

 

Entropie

érdes cső

rough pipe

 

rauhe Rohr

érintőlegesen

tangential

 

berührend

erőtér

field

 

Kraftfeld

EULER (mozgás)egyenlet

EULER equation (of motion)

 

EULERische Gleichung

EULER-féle leírásmód

EULERian description of flow

 

EULERsche Betrachtungsweise

EULER-féle turbinaegyenlet

EULER’s turbomachine equation

 

EULERsche Turbinengleichung

EULER-szám (Eu)

EULER number (Eu)

 

EULERsche-Zahl (Eu)

expanziós hullám

expansion wave

 

Verdünnungswelle

F

 

 

 

fali (falközeli) tartomány

wall region

 

Wandregion, s Wandgebiet

fali érdesség

wall roughness

 

Wandrauhigkeit

felhajtóerő

lift, buoyant force

 

Auftrieb

felhajtóerő tényező

lift coefficient

 

Auftriebsbeiwert, ~koeffizient

felületi érdesség

surface roughness

 

Oberflächenrauhigkeit

felületi erő

surface force

 

Oberflächenkraft

felületi feszültség

surface tension

 

Oberflächenspannung

felületi súrlódás

skin friction

 

Oberflächenreibung

felületi súrlódási tényező

skin friction coefficient

 

Oberflächenreibungskoeffizient

ferdecsöves mikromanométer

inclined micromanometer

 

schiefwink(e)lige Mikromanometer

fluxus, áram

flux

 

Flux

folyadék

fluid

 

Flüssigkeit, e Fluide

folyadékáram

flow rate, discharge

 

Durchfluß

folytonosság

continuity

 

Kontinuität

forgókanalas anemométer

cup anemometer

 

Flügelradanemometer

forr, forral

boil

 

sieden

forrás

source

 

Quelle

FRANCIS-turbina

FRANCIS turbine

 

FRANCIS-Turbine

FROUDE-szám (Fr)

FROUDE number (Fr)

 

FROUDEsche-Zahl (Fr)

fúvóka

nozzle

 

Düse

függőleges

vertical

 

vertikal

G

 

 

 

gázáramlás

gas flow

 

Gasströmung

gáztörvény

gas law

 

Gasgesetz

geometriai hasonlóság

geometric similarity

 

geometrische Änlichkeitsregeln

gömbi koordináták

spherical coordinates

 

sphärische Koordinate

gradiens

gradient

 

Gradient

gravitáció (nehézségi erőtér)

gravity

 

Gravitation, e Erdschwere

Gy

 

 

 

gyorsul, ~ás

accelerate, acceleration

 

beschleunigen, e Beschleunigung

H

 

 

 

halmazállapot

state, aggregate

 

Aggregatzustand

hanghullám

sound wave

 

Schallwelle

hangsebesség

speed of sound

 

Schallgeschwindigkeit

hangsebesség alatti áramlás

subsonic flow

 

Unterschallströmung (subsonisch)

hangsebesség feletti áramlás

supersonic flow

 

Überschallströmung (supersonisch)

hasonlósági törvény

similarity rule

 

Ähnlichkeitsgesetz

határréteg

boundary layer

 

Grenzschicht

határréteg vastagság

boundary-layer thickness

 

Grenzschichtdicke

határréteg-egyenlet

boundary-layer equation

 

Grenzschichtgleichung

határréteg-leválás

boundary-layer separation

 

Grenzschichtablösung

hengerkoordináták

cylindrical coordinates

 

Zylinderkoordinate

hidraulikai csőérdesség

hydraulic roughness

 

Rohrrauhigkeit

hidraulikailag érdes (felület)

hydraulically rough (surface)

 

hydraulisch rauhig (-e Oberfläche)

hidraulikailag sima (felület)

hydraulically smooth (surface)

 

hidraulisch glatt (-e Oberfläche)

hidrogén buborék

hydrogen bubbles

 

Wasserstoff-Blase

hidrosztatika

hydrostatics

 

Hydrostatik

hidrosztatika alapegyenlete

equation of hydrostatics

 

hydrostatische Grundgleichung

homogén közeg, folyadék

homogeneous fluid

 

homogene Flüssigkeit (Fluide)

hődrót

hot wire

 

Hitzdraht

hődrótos sebességmérő

hot wire anemometer

 

Hitzdrahtanemometer

hőgömbszonda

heated sphere probe

 

thermal Kugelsonde

hőmérséklet

temperature

 

Temperatur

hullám

wave

 

Welle

I

 

 

 

ideális gázra von. gáztörvény

perfect-gas law

 

Gasgesetz

időátlagolt

time-averaged

 

zeitgemittelt

időbeni megváltozás

temporal change

 

zeitliche Änderung

időfüggő

time-dependent

 

zeitabhängig

indukciós áramlásmérő

electromagnetic flow meter

 

elektromagnetische Strömungsmesser

integrálalak

integral form

 

Integralform

integrálegyenlet

integral equation

 

Integralgleichung

izentrópikus folyamat

isentropic process

 

isentropische Prozeß

J

 

 

 

járókerék, lapátkerék

impeller

 

Laufrad, Schaufelrad

jelleggörbe

characteristic curve

 

Kennlinie

jelző (áramlást követő) részecske

tracer particle

 

Tracer-Partikel

K

 

 

 

kapilláris (cső, vezeték)

capillary tube

 

Kapillare

KAPLAN turbina

KAPLAN turbine

 

KAPLAN-Turbine

KÁRMÁN-féle örvénysor

KÁRMÁN vortex street

 

KÁRMÁNsche Wirbelstraße

kavitáció, ~s

cavitation

 

Kavitation, e Hohlraumbildung

kémény

chimney, stack

 

Schornstein

keresztmetszet

cross section

 

Querschnitt

keresztszálas hődrót

X wire

 

X Hitzdraht

kétfázisú áramlás

two-phase flow

 

Zweiphasenströmung

keveredési úthossz

mixing length

 

Mischungsweg

kezdeti feltétel

initial condition

 

Anfangs- (Initial-) bedingung

kezdetiérték-probléma

initial-value problem

 

Anfangswertproblem

kialakuló áramlás

developing flow region

 

sich entwickelnde / ausbildende Strömung

kialakult áramlás

developed flow (fully ~)

 

ausgebildete Strömung

kifolyás

outflow

 

Ausfluss

kinematikai viszkozitás

kinematic viscosity

 

kinematische Viskosität

kinetikus (mozgási) energia

kinetic energy

 

kinetische Energie

komplex sebességi potenciál

complex velocity potential

 

komplex Strömungspotential

kompresszor, légsűrítő

compressor

 

Verdichter

koncentráció gradiens

concentration gradient

 

Konzentrationsgradient

kontinuitás

continuity

 

Kontinuität

kontinuum

continuum

 

Kontinuum

kontrahált szelvény

vena contracta

 

eingeschnürte Querschnitt

kontrakció, szűkítés

contraction

 

Kontraktion

kontrakciós veszteségi tényező

contraction loss coefficient

 

Kontraktionsverlust

konvektív gyorsulás

convective acceleration

 

konvektive Beschleunigung

koordináta-transzformáció

coordinate transformation

 

Koordinaten-Transformation

könyök

elbow

 

Knie(stück), r Krümmer

kritikus hőmérsékletviszony

critical temperature ratio

 

kritische Temperaturverhältnis

kritikus kavitációs szám

critical cavitation number

 

kritische Kavitation-Zahl

kritikus nyomásviszony

critical pressure ratio

 

kritische Druckverhältnis

KUTTA-ZSUKOVSZKIJ tétel

KUTTA-JOUKOWSKI theorem

 

KUTTA-JOUKOWSKIscher Satz

külső (test körüli) áramlás

external flow

 

Umströmung

L

 

 

 

lamináris (réteges)

laminar

 

laminar

lamináris (réteges) áramlás

laminar flow

 

laminare Strömung

lamináris (viszkózus) alapréteg

laminar (viscous) sublayer

 

laminare Unterschicht

lapátos anemométer

propeller anemometer

 

Propeller-Strömungsmesser

lapátrács

blade row

 

Schaufelgitter, s Flügelgitter

LAPLACE egyenlet

LAPLACE equation

 

LAPLACEsche Gleichung

lassul, ~ás

decelerate, deceleration

 

verzögern, sich, e Verzögerung

látszólagos csúsztatófeszültség

apparent shear stress

 

scheinbare Schubspannung

légfüggöny

air curtain

 

Luftschleier

leválási buborék

separation bubble

 

Ablöseblase

levált áramlás

separated flow

 

abgelöste Strömung

levált áramlási tartomány

separated flow region

 

abgelöste Strömungsgebiet

lézer Doppler anemométer (LDA)

laser Doppler anemometer (LDA)

 

Laser Doppler Anemometer (LDA)

lokális gyorsulás

local acceleration

 

lokale Beschleunigung

lökéshullám

shock wave

 

Stoßwelle

M

 

 

 

MACH-hullám

MACH wave

 

MACHsche Welle

MACH-kúp

MACH cone

 

MACHsche Kegel

MACH-szám (Ma)

MACH number (Ma)

 

MACHsche-Zahl (Ma)

MACH-szög

MACH angle

 

MACHsche Winkel

manométer, nyomásmérő

manometer

 

Manometer, r Druckmesser

megmaradási törvény

conservation law

 

Erhaltungsgesetz

megoszlás

distribution

 

Verteilung

mérőkönyök

elbow meter

 

Meßknie

merőleges

perpendicular

 

senkrecht

mérőműszer

measurement device

 

Meßgerät, r Meßapparat

mérőperemes térfogatárammérő

orifice flowmeter

 

Meßblende

mikromanométer

micromanometer

 

Mikromanometer

mozgásegyenlet

equation of motion, momentum equation

 

Bewegungsgleichung

mozgásmennyiség megmaradása

conservation of momentum

 

Impulserhaltungssatz

munkapont

operating point

 

Arbeitspunkt

N

 

 

 

NAVIER-STOKES egyenletek

NAVIER-STOKES equations

 

NAVIER-STOKESsche Gleichungen

nedvesített kerület

wetted perimeter

 

benetzte Umfang

NEWTON viszkozitási törvénye

NEWTON`s viscosity law

 

NEWTONsche Viskozitätsgleichung

NEWTONi (ideális) folyadék

NEWTONian fluid

 

NEWTONsche Flüssigkeit

Ny

 

 

 

nyílás, blende, (mérőperem)

orifice

 

Blende (Meßblende)

nyílt felszínű csatorna áramlás

open channel flow

 

Kanalströmung

nyíróerő

shear force

 

Schubkraft

nyírófeszültség

shear stress

 

Schubspannung

nyíróréteg

shear layer

 

Trennungsfläche

nyomás, dinamikus ~

pressure, dynamic ~

 

Druck, dynamischer ~

nyomás, össz~, torlóponti ~

pressure, total ~, stagnation ~, head

 

Druck, r Gesamtdruck,

r Staupunktsdruck

nyomás, statikus ~

pressure, static ~

 

Druck, statischer ~

nyomásgradiens

pressure gradient

 

Druckgradient

nyomás-jelátalakító

pressure transducer

 

Druckumformer, ~wandler

nyomásmérő

manometer

 

Druckmesser, s Manometer

nyomásveszteség

pressure loss

 

Druckverlust

nyomvonal

streakline

 

Spurlinie

O

 

 

 

olajködgenerátor

oil smoke generator

 

Öltropfengenerator

Ö

 

 

 

örvény- (centrifugális) szivattyú

centrifugal pump

 

Zentrifugalpumpe

örvény, forgatag

vortex, eddy,

 

Wirbel

örvényesség

vorticity

 

Wirbeligkeit

örvényfelület

vortex sheet

 

Wirbelschicht

örvényleválás

vortex shedding

 

Wirbelablösung

örvényleválási frekvencia

frequency of vortex shedding

 

Wirbelbildungsfrequenz

örvénysor

vortex street

 

Wirbelstrasse

örvényviszkozitás

eddy viscosity

 

Wirbelviskozität

összenyomható közeg áramlása

compressible flow

 

kompressible Strömung

összenyomhatóság

compressibility

 

Kompressibilität

összenyomhatósági (rugalmassági) modulus

bulk modulus of elasticity

 

Elastizitätsmodul

össznyomás

total pressure, head

 

Gesamtdruck

P

 

 

 

pálya

path, pathline

 

Bahn

patkóörvény

horseshoe vortex

 

Hufeisenwirbel

PELTON-kerék, -turbina

PELTON wheel, turbine

 

PELTONsche Rad, e ~turbine

peremfeltétel

boundary condition

 

Randbedingung

PITOT-cső

PITOT probe

 

PITOTsche Rohr

POISEUILLE-áramlás

POISEUILLE flow

 

POISEUILLE-Strömung

potenciálfüggvény

potential function

 

Potentialfunktion

potenciális (helyzeti) energia

potential energy

 

Potentielle Energie

potenciális áramlás

potential flow

 

Potentialströmung

PRANDTL-cső

PITOT-static tube

 

PRANDTLsche-Staurohr

R

 

 

 

részecske

particle

 

Partikel

REYNOLDS-szám (Re)

REYNOLDS number (Re)

 

REYNOLDSsche-Zahl (Re)

rotáció

rotation

 

Rotation

rotációmentes áramlás

irrotational flow

 

rotationsfreie Strömung

rotaméter

rotameter

 

Rotameter

S

 

 

 

SCHMIDT-szám (Sc)

SCHMIDT number (Sc)

 

SCHMIDTsche-Zahl (Sc)

sebesség

velocity

 

Geschwindigkeit

sebességmegoszlás

velocity distribution

 

Geschwindigkeitsverteilung

sebességtér

velocity field

 

Geschwindigkeitsfeld

sebességvektor

velocity vector

 

Geschwindigkeitsvektor

síklap

flat plate

 

Platte

statikus huzat

static drift

 

statische Zug

statikus nyomás

static pressure

 

statische Druck

statikus nyomás mérő szonda

static probe

 

statische Drucksonde

STOKES-szám (St)

STOKES number (St)

 

STOKESsche-Zahl (St)

STROUHAL-szám (Str)

STROUHAL number (Str)

 

STROUHALsche-Zahl (Str)

sugár (szabad~)

jet (free ~)

 

Strahl, (Frei~)

sugárhajtású

jet powered

 

rückstoßgetrieben

súrlódás

friction

 

Reibung

súrlódási ellenállás

viscous drag

 

Reibungswiderstand

súrlódási tényező

friction coefficient

 

Reibungsbeiwert

súrlódási veszteség

friction loss

 

Reibungsverlust

súrlódásmentes (áramlás)

frictionless, inviscid (flow)

 

reibungsfrei, (e ~e Strömung)

sűrűség

density

 

Dichte

Sz

 

 

 

szabad / zavartalan áramlás

undisturbed flow

 

ungestörte Strömung

szabad felszínű áramlás

free surface flow

 

Kanalströmung

szabad úthossz

mean free path

 

freie Weglänge

szabadsugár

free jet

 

Freistrahl

szárnykerekes anemométer

ducted vane anemometer

 

Flügelrad-Anemometer

szárnyszelvény

airfoil

 

Flügelprofil, r Flügelschnitt

szekunder áramlás

secondary flow

 

Sekundärströmung

szélkerék, szélmotor

wind wheel

 

Windflügel, r Windgenerator

szivattyú

pump

 

Pumpe

szivattyú jelleggörbe

pump characteristic curve

 

Kennlinie

szögsebesség

angular velocity

 

Winkelgeschwindigkeit

szöggyorsulás

angular acceleration

 

Winkelbeschleunigung

szűkítés

contraction

 

Kontraktion

szűkülő-bővülő (LAVAL-) fúvóka

converging-diverging (LAVAL-type) nozzle

 

LAVAL-Düse

T

 

 

 

tapadási feltétel

no slip condition

 

Haftbedingung

tehetetlenségi erő

inertial force

 

Trägheitskraft

tehetetlenségi paraméter

BARTH number

 

Trägheitsparameter

telítési állapot

saturation state

 

Sättigungszustand

telített gőz nyomása

pressure of saturated steam

 

Sättigungsdruck

téregyenletek

field equations

 

Feldgleichungen

térfogatáram

flow rate

 

volumetrische Durchflußmenge

torlónyomás, torlóponti nyomás

stagnation pressure

 

Staudruck

torlópont

stagnation point

 

Staupunkt

torlóponti áramvonal

stagnation streamline

 

Staupunktstromlinie

torlóponti hőmérséklet

stagnation temperature

 

Staupunktemperatur

többfázisú áramlás

multiphase flow

 

Mehrphasenströmung

tömeg megmaradás

mass conservation

 

Massenerhaltung

tömegáram, fluxus

mass flux

 

Massenstrom

tömegerő

body force

 

Massenkraft

turbina

turbine

 

Turbine

turbina lapát

turbine blade

 

Turbinenschaufel

turbulencia

turbulence

 

Turbulenz

turbulencia modellezés

turbulence modelling

 

Turbulenzmodellierung

turbulens

turbulent

 

turbulent

turbulens áramlás

turbulent flow

 

turbulente Strömung

turbulens feszültségek

turbulent stresses

 

turbulente Spannungen

turbulens határréteg

turbulent boundary layer

 

turbulente Grenzschicht

turbulens ingadozások

turbulent fluctuations

 

turbulente Schwankungen

turbulens tartomány

turbulent regime

 

turbulente Gebiet

U, Ú

 

 

 

U-csöves manométer

U-tube manometer

 

U-Rohr Manometer

úszási egyensúly

buoyant equilibrium

 

Schwimm-Gleichgewicht

úszóképesség

buoyancy

 

Schwimmfähigkeit

V

 

 

 

ventilátor

fan

 

Ventilator

VENTURI-cső

VENTURI meter

 

VENTURI-Rohr, -Düse

veszteség

loss

 

Verlust

vezetőképesség

conductivity

 

Leitfähigkeit

viszkozitás

viscosity

 

Viskosität

viszkózus

viscous

 

viskose

vízszintes

horizontal

 

horizontal

vonalforrás

line source

 

Linienquelle

W

 

 

 

WEBER-szám (We)

WEBER number (We)

 

WEBERsche-Zahl (We)

Z

 

 

 

zaj

noise

 

Geräusch

zavartalan áramlási sebesség

undisturbed flow velocity

 

ungestörte Strömunsgeschwindigkeit

Zs

 

 

 

ZSUKOVSZKIJ-féle szárnyszelvény

JOUKOWKSI profile

 

JOUKOWKSIsche Flügelprofil