Fontosabb  EU rövidítések

 ACP-országok - (African, Caribbean and Pacific Countries) - Afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országai, a Loméi Egyezmény részesei

AP - (Accession Partnership)- csatlakozási partnerség

BIS - (Bank for International Settlements) - Nemzetközi Fizetések Bankja

CAP - (Common Agricultural Policy) - Közös Mezőgazdasági Politika

CCT - (Common customs tariff) - közös vámtarifa

CEC - (Commission of the European Communities) - az EK Bizottsága

CEECs - (Central and Eastern European Countries) - Közép- és kelet-európai országok

CEFTA - (Central European Free Trade Association) - Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás

CELEX - (EC Law)- a Közösség jogtára

CEN - (Comité Européen de Normalisation) - Európai Szabványügyi Bizottság

CENELEC - (Comité Européen de Normalisation Éléctrotechnique) -   Európai Eletrotechnikai Szabványügyi Bizottság

CERN - (European Organization for Nuclear Research) - Nukleáris Kutatások Európai Szervezete

CFP - (Common fisheries policy) - közös halászati politika

CFSP - (Common Foreign and Security Policy)- Közös Kül- és Biztonságpolitika

CJTF - (Combined Joint Task Forces)- Vegyes összetételű összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék

CMEA -(Council for Mutual Economic Assistance) - Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa , KGST

COCOM - (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) - Multilaterális Export Ellenőrzési Koordináló Bizottság

COR - (Committee of the Regions) - Régiók Bizottsága

COREPER - (Commité des Représentants Permanents) - Állandó Képviselők Tanácsa

COST - (European Cooperation on Scientific and Technical Research) - európai tudományos és technikai kutatási együttműködés

DG - (Directorate-General) - főigazgatóság

EAEC - (European Atomic Energy Community, Euratom) - Európai Atomenegia Közösség

EAGGF - (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

EBESZ - lásd OSCE

EBRD - (European Bank for Reconstruction and Development) - Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

EC - (European Community) - Európai Közösség, EK

ECB - (European Central Bank)- Európai Központi Bank

ECH - (Energy Charter) - Energia Charta

ECHO - (European Community Humanitarian Office) - Európai Közösség Humanitárius Irodája

ECJ - (Court of Justice of the European Communities, European Court of Justice) - Európai Bíróság

ECMF - (European Monetary Cooperation Fund) - Európai Monetáris Együttműködési Alap

ECOFIN - (Council of Ministers for Economic and Financial Affairs)- Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa

ECU - (European Currency Unit)- Európai Elszámolási Egység. Az Európai Monetáris Rendszer keretében 1979-ben létrehozott közös (ún. kosár-) elszámolási egység.

ECSC - (European Coal and Steel Community) - Európai Szén- és Acélközösség, Montánunió, ESZAK

EDF -(European Development Fund) - Európai Fejlesztési Alap

EEA - (European Economic Area) - Európai Gazdasági Térség, EGT

EEC -(European Economic Community) - Európai Gazdasági Közösség, EGK

EFTA - (European Free Trade Association) - Európai Szabadkereskedelmi Társulás

EGK - lásd EEC

EIB - (European Investment Bank) - Európai Beruházási Bank

EIC - (Euro-Info Centres) - Euro-Info Központok

EIF - (European Investment Fund) - Európai Beruházási Alap

EK - lásd EC

ELDR - (European Liberals and Democrats) - Európai liberális és demokrata pártok frakciója az EP-ben

EMI - (European Monetary Institute) - Európai Monetáris Intézet

EMR - lásd EMS

EMS - (European Monetary System) - Európai Monetáris Rendszer, EMR

EMU - (Economic and Monetary Union) - Gazdasági és Pénzügyi Unió

EP - (European Parliament) - Európai Parlament

EPC - (European Political Co-operation)- Európai Politikai Együttműködés, EPE

EPP - (European People's Party) - Európai Néppárt

ERM - (Exchange Rate Mechanism) - valutaárfolyam-rendszer

ESC - (European Social and Economic Committee) - Gazdasági és Szociális Bizottság

ESCB - (European System of Central Banks) - Központi Bankok Európai Rendszere

ESDI - (European Security and Defense Indentity) - Európai Biztonsági és Védelmi Identitás

ESF - (European Social Fund) - Európai Szociális Alap

ET - (Council of Europe) - Európa Tanács

EU - (European Union) - Európai Unió

EUA - (European Unit of Account) - európai elszámolási egység

EURATOM - lásd EAEC

Euro - (European single currency) - euró

Euro-11 - (Euro-11 Council) - Euro-11 Tanács

EUROPOL - (European police office) - Európai központi bűnügyi rendőrségi szervezet

Eurostat - (Statistical Office of the European Union) - EU Statisztikai Hivatala

ESZAK - lásd ECSC

EUSZ - lásd TEU

GAB - (General Arrangement to Borrow) - Az IMF Általános Hitelegyezménye

GAC - (General Affairs Council) - Általános Ügyek Tanácsa

GATS - (General Agreement on the Trade in Services) - Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről

GATT - (General Agreement of Tariffs and Trade) - Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény

GDP - (Gross Domestic Product) - bruttó hazai termék

GNP - (Gross National Product) - bruttó nemzeti termék

GMU – lásd EMU

GREENS - (Greens) - Zöldek frakciója az EP-ben

GSP - (General System of Preferences) - Általános Preferencia Rendszer

GUE/NGL - (European United Left - Nordic Green Left) - Európai Egyesült Baloldal frakciója az EP-ben

 IGC - (Intergovernmental Conference) -Kormányközi konferencia

IMF - (International Monetary Fund) - Nemzetközi Valutaalap

ISPA - (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) - az előcsatlakozási szakaszban lévő országok strukturális felzárkózását segítő eszköz

IST - (Information Society Technologies) - Információs társadalom technológiák

 JHA - (Justice and home affairs)- bel- és igazságügyek

JRC - (Joint Research Centre) - Közös Kutató Központ

KGST- lásd CMEA

MEP - (Member of the European Parliament) - Európai Parlament képviselője

Montánunió - lásd: ECSC

 NATO - (North Atlantic Treaty Organization) - Észak-atlanti Szerződés Szervezete

NI - (Non inscrit) - az EP független képviselőinek frakciója

NIS - Szovjet utódállamok - (New Indepedent States: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan)

NYEU - (WEU - Western European Union) - Nyugat-európai Unió

OECD - (Organisation for Economic Cooperation and Development) - Gazdasági Együttmüködés és Fejlesztés Szervezete

OSCE - (Organisation for European Economic Cooperation) - Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

 PCA - (Partnership and Cooperation Agreement - with the NIS) - a szovjet utódállamokkal kötött Partnerségi és Együttműködési Megállapodás

PES - (Party of European Socialists) - Európai Szocialisták Pártja frakció az EP-ben

PHARE - (Poland-Hungary: Assistance for Restructuring the Economy) - PHARE-program

QMV - (Qualified majority voting) - minősített többségi szavazás

 RTD - (Research and Technological Development) - Kutatás és technológiafejlesztés

SAPARD - (Community Support Regulation for Pre-Accession Measures for Agriculture and Rural Development) - az előcsatlakozás szakaszában lévő országok mezőgazdasági és vidékfejlesztési felzárkózását segítő támogatás

SEA - (Single European Act) - Egységes Európai Okmány

SEM - (Single European market) - egységes európai piac

SIS - (Schengen information system) - schengeni információs rendszer

SME - (Small and medium-sized enterprises) - kis- és középvállalkozások

Tacis - (Technical assistance to the Commonwealth of Independent States and Georgia) - technikai segítségnyújtási program a szovjet utódállamok számára

TAIEX – (Technical Assistance Information Exchange Office) - Technikai segítségnyújtási információcsere iroda

TEN - (Trans-European Networks) - Európát átszelő energia ; út- és távközlési hálózatok, transzeurópai hálózat

TEU - (Treaty on European Union) - Az Európai Uniót létrehozó szerződés, EUSZ

TVA- lásd: VAT

UCLAF - (European Commission's fraud prevention task force) - Az Európai Bizottság korrupció ellenes munkacsoportja

UNO - (United Nations Organization) - ENSZ

VAT - (Value Added Tax) - értéknövekedési forgalmi adó

WEU - (Western European Union) - Nyugat-európai Unió (NYEU)

WTO - (World Trade Organization) - Kereskedelmi Világszervezet

YES - (Youth Exchange Scheme) - Fiatalok Csereprogramja