Minőségellenőrzési szakkifejezések

 

ABC, Activity-Based Costing

tevékenységen alapuló költségelemzés

ABM, Activity Based Management

tevékenységalapú irányítás

AND, Activity Network Diagram tevékenységi hálódiagram

ANOVA, Analyses of Variances

szóráselemzés

Affinity diagram affinitás diagram
Bach Size tételnagyság
Buffer Stock Size buffer készletnagyság

Balanced Score Card

kiegyensúlyozott teljesítmény-mutatórendszer

BBSC, Balanced Business Scorecard

kiegyensúlyozott üzleti teljesítmény mutatórendszer

Benchmarking

színvonalmérés, színvonal-összehasonlítás

Blank Template

üres űrlap

BPMN, Business Process Modelling Notation üzleti folyamat modellezési jelölése

BPQM, Business Process Quality Management

üzleti folyamat minőségirányítása

BPR, Business Process Reengineering

üzleti folyamat újáalakítása

Brainstorming and Affinity Diagram

ötletroham és affinitás diagram

Branded vendor

védjegyes eladó

BVA, Business Value Added üzleti értéknövelő

C-E, Cause-Effect (diagram or matrix)

ok-hatás diagram vagy mátrix

Cause and Effect Diagram

ok-hatásdiagram, halszálka diagram, Ishikawa-diagram

CFM, Continuous Flow Manufacturing folyamatos gyártási folyamat

CM, Contract Manufacturing

szerződéses gyártás

CMM, Capability Maturity Model képesség-érettségi modell

Consensus Builder

konszenzusépítés

Consensus Threshold

konszenzusi küszöbérték

COPQ, Cost of Poor Quality

gyenge minőség költsége

COQ, Cost of Quality

minőségköltség

CPM, Critical Path Method kritikus út módszer

CTQ, Critical to Quality

minőségre kritikus (tényező, folyamat stb,)

CVA, Customer Value Added vevői értéknövelő

DFM, Design for Manufacturability

gyárthatóságra tervezés

DFSS, Design for Six Sigma

hat szigmára tervezés

DFT , Demand Flow Technology

igény szerinti gyártás

DMADV - Define, Measure, Analyse, Design, Verify

meghatároz, mér, elemez, tervez, igazol

DMAIC - Define, Measure, Analyse, Improve, Control

meghatároz, mér, elemez, fejleszt, szabályoz

DOE, Design of Experiments

kísérlettervezés

DPMO, Defects per Million Opportunities

egy millió hibalehetőségre eső hibaszám

DPO, Defects Per Opportunity

hibalehetőségre eső hibaszám

DPU, Defect per Unit

fajlagos hiba, egységre jutó hibák száma

Driver

ösztönző

DSSM, Design for Six Sigma Manufacturing

hatszigmás gyártástervezés

E3 – Effectiveness, Efficiency, Excellence

eredményesség, hatékonyság, kiválóság

EDI, Electronic Data Interchange elektronikus adatcsere

EMS, Electronics Manufacturing Services

elektronikus gyártási szolgáltatások

EPE x, Every Part Every (minimálisan szükséges) gyártási idő, x napi gyártás (pl. EPE=2 hét)

ERP, Enterprise Resource Planning

vállalati erőforrás-tervezés

EVA, Economic Value Added

gazdasági hozzáadott érték

EVOP, Evolutionary Operations

 fejlődéses műveletek

Facilitator

támogató

FIFO, First in -First out első belépő - első kilépő
First Pass Yield (= Ytp) első kihozatal (= teljesítménykihozatal)

FMEA ,Failure Mode and Effects Analysis,

hibamód- és hatáselemzés

Force Field Analysis

erőmező-elemzés

Forms Tool

űrlapkészítés

FTT, First Time Through első teljesítmény
FTY, First Time Yield első hozadék

Group Multivote

csoportos többszörös szavazás

ID, Interrelation Diagram kapcsolati diagram
Inventory készlet

IPO, Input-Process-Output

bemenet-folyamat-kimenet

ITO, Inventory TurnOver rate készletforgási ráta
IVA, Intelectual Value Added intellektuális hozzáadott  érték

JIT, Just in Time

éppen időben (történő szállítás)

KPI, Key Performance Indicator kulcs-teljesítménymutató

KPIV, Key Process Input Variable

folyamat kulcs-bemeneti változó

KPM, Key Process Measure kulcs-teljesítménymutató

KPOV, Key Process Output Variable

folyamat kulcs-kimeneti változó

LCL, Lower Control Limit alsó ellenőrzési határ
Lead Time átfutási idő
LSL, Lower Specification Limit alsó tűréshatár
Machine Availability Percent gépelérhetőségi százalék

Meeting Tool

tanácskozás-szervező

MFAT, Multiple Factors At a Time egy időben több faktor (DOE)
MFSS, Managing for Six Sigma hat szigmára irányítás

MIR

minőségirányítási rendszer

Mistake Proofing hiba-kiküszöbölés
MPRT, Most Probable Repair Time legvalószínűbb javítási idő
MRP system, Materials Requirements Planning anyagigénylés tervezési rendszer

MSA, Measurement System Analysis

mérőrendszer-analízis

MTBF, Mean Time Between Failures

meghibásodások közti átlagos működési idő

MTTR, Mean Time to Repair átlagos javítási idő

MTU, Maximum Transfer Unit

maximális átviteli egység

Multivote

többszörös szavazás

NFB, Net Financial Benifit nettó pénzügyi előny
NPV, Net Present Value nettó jelenlegi érték
NTG, Nominal Group Technique névleges csoporttechnika
NVA, Non Value Added nem értéknövelő

OEM, Original Equipment Manufacturer

eredeti berendezésgyártó

Pacemaker Process ritmus-szabályzó folyamat

PCBA, Printed Circuit Board Assembly

nyomtatott áramköri lap összeszerelése

PDCA – Plan, Do, Control, Act

tervez, csinál, ellenőriz, intézkedik

PDPC, Process Decision Program Chart folyamat döntési programkártya
Peach osztóköz (pl. percben)
PERT, Process Evaluation and Review Technique projekt értékelési és felülvizsgálati technika

PFD, Process Flow Diagram

folyamatábra

PFSS, Processing for Six Sigma hat szigmára kidolgozás

POC, Price of Conformance

megfelelősség költsége

PoF, probability of a Failure egy meghibásodás valószínűsége

PONC, Price of Non-Conformance

nem megfelelősség költsége

Procedure Discription eljárásleírás

Project charter

projekt-alapokmány

Project Roadmap

projekt úttérkép

PRPN, Planned Risk Priority Number

tervezett kockázatelsőbbségi szám

OEE, Overl Equipment Effectiveness teljes eszközhatékonyság
OFAT, One Factor At a Time egy időben egy faktor (DOE)

QFD, Quality Function Deployment

minőségi funkciók lebontása

One-piece-flow egydarabos gyártási folyamat

Rating Vote

étékelési szavazás

Re-engineering újjáalakítás (áttöréssel)
RNA, Return on Net Assets nettó eszközarányos megtérülés
ROA, Return on Assets vagyonmegtérülés

Roadmap

úttérkép

Roadmap user

úttérkép-használó

ROI, Return of  Investment befektetés-megtérülés

RPN, Risk Priority Number = Severity x Occurence x Detection

kockázati rangszám = súlyosság x előfordulás x észlelhetőség

RSM, Response Surface Methods

válaszfelület-módszerek

RTY, Rolled Throughput Yield

görgetett teljesítmény-kihozatal

R&R, Repeatability and Reproducibility R and R vizsgálat, ismételhetőség és reprodukálhatóság

SCM, Supply Chain Management

ellátási lánc menedzselése

SIPOC –Supply-Input-Process-Output-Customer

beszállítás-bemenet-folyamat-kimenet-vevő

SMED, Single Minute Exchange of Dies gyors átállás, gyors szerszámcsere

SOPs, Standard Operating Procedures

szabványos üzemelési eljárások

Sort Results

szortírozott eredmények

SPC, Statistical Process Control

statisztikai folyamatszabályozás

Storyboard bemutató tábla
SVA, Shareholder Value-added részvényes hozzáadott érték
SWIP, Standard Work-in-Process szabványosított gyártásközi készlet
Takt time ütemidő

Template

űrlap

Tool user

eszközfelhasználó

TPM, Total Productive Maintanance teljeskörű hatékony karbantartás
TPS, Toyota Production System Toyota gyártási rendszer
TPY, Total Process Yield teljes folyamatkihozatal

TQC, Total Quality Control

teljeskörű minőségszabályozás

TQM, Total Quality Management

teljeskörű minőségirányítás

Tree diagram fa-diagram
TRIZ, Theory of Innovative Problem Solving innovatív problémamegoldás elmélete

TSS, Transactional Six Sigma

transzedens hat szigma

UCL, Upper Control Limit felső ellenőrzési határ
USL, Upper Specifiction Limit felső tűréshatár
VA, Value Added értéknövelő
Value Stream Mapping értékáram-térképezés

Viewer

megfigyelő

VOC, Voice of  the Customer

vevő hangja

VOE, Voice of  the Employee alkalmazott hangja
WIP, Work in Process gyártásközi készlet
Work Instruction munkautasítás

Yield

kihozatal

Ytp, throughput yield

teljesítmény-kihozatal

5S: Sort (Seiri) - Set in order (Seiton) - Shine (Seison)- Standardize (Seiketsu) - Sustain (Shitsuke) szortírozás - rendteremtés - takarítás - szabványosítás - fenntartás