MÉRÉSI ÉS MŰSZERES SZAKCIKKEK JEGYZÉKE

az 1991-2000. között megjelent magyar folyóiratokból

Összeállította: Lukács Gyula

A bevált műszerekkel és mérési módszerekkel szerzett tapasztalatok eredményei, valamint minden újabb megoldásra vonatkozó javaslat folyóiratok hasábjain kerül nyilvánosságra. Ismerjük és felhasználjuk a szakterületünkön megjelenő folyóiratokat és más periodikákat. A különböző műszereket és mérési eljárásokat egymástól távol eső szakterületeken használják, ezekkel kapcsolatos megállapításokat saját szakfolyóirataikban publikálják. Egymás eredményeiről a különböző szakmák ritkán szereznek tudomást, mert senki nem győzi mások folyóiratait is figyelemmel kísérni. Nagyon jó szolgálatot tesznek azok a bibliográfiák, amelyekben összegyűjtik az egy-egy kérdéssel foglalkozó cikkek címeit, adatait és, hogy hol lehet azokat megtalálni. A méréstechnikai tárgyú nemzetközi folyóiratcikkek száma olyan nagy, hogy azokból teljességre törekvő bibliográfiát gyakorlatilag nem lehet összeállítani.

A mérési és műszeres kérdéseket is tárgyaló magyar folyóiratok számát 75-100-ra becsüljük, és az 1991-2000. években 600-700 feldolgozandó közlemény jelenhetett meg. Ekkora anyag összegyűjtését és közreadását lehet vállalni. A magyar olvasó számára a saját nyelven olvasható közlemények a legfontosabbak, és azokban utalásokat találhat a külföldi irodalomra is.

A bibliográfia összeállítását elkezdtük és bemutatunk néhány címszó anyagát a feldolgozás mai állapotában. Az anyagot a található cikkek tárgyköreiből adódó címszavak szerint osztottuk szét. Az anyag mintegy félének feldolgozása után a következő tárgykörök vannak:

Akkreditált laboratóriumok

Mágneses magrezonanciás (NMR) mérések

Akusztikai, ultrahangos mérések

Mérés bizonytalansága

Analitikai kémia

Mérés pontossága

Anyagvizsgálat

Mérési segédberendezések, kiszolgáló módszerek

Áramlásmérés

Metrológia: általános és elméleti kérdések

Atomabszorpciós spektrometria

Metrológia: szervezeti kérdések

Elektrokémiai mérések

Mérőeszköz pontossága

Elektromágneses összeférhetőség és elektromágneses zavarok

Mérésügy: Országos Mérésügyi Hivatal

Élelmiszervizsgálat

Mikroszkópia

Emissziós (ICP) spektrometria

Mössbauer-spektroszkópia

Épületgépészet

Nedvességmérés

Faipar

Nyomásmérés

Folyadékkromatográfia

Optikai mérések

Fotoelektron-spektroszkópia

Orvosi műszerek, mérések

Gázkromatográfia

Radioaktivitás mérése

Geodézia, kartográfia

Röntgen-sugárzás mérése

Gépészeti mérések

Szagmérés

Gyógyszeranalitika

Szemcsevizsgálat

Híradástechnikai mérések

Színmérés

Hőmérsékletmérés

Termoanalitikai mérések

Infravörös spektrofotometria

Tömegmérés, mérlegek

Kalibrálás, hitelesítés

Tömegspektrometria

Keménységmérés

Világítástechnika

Környezetvédelem

Villamos mérések

Luminiszceniás módszerek

Viszkozitás mérése

Minden folyóiratcikket egy címszó után teszünk be; néha több helyre is kerülhetne. Például az Akkreditált laboratóriumok címszó után tettük be: Martonos Ildikó: A Faipari Kutató Intézet laboratórium akkreditálása. Faipar, 1991/3. 114-117.p. közleményt, amelynek lehetne helye a Faipar címszó mögött is. Bibliográfiánk terjedelme akkora, hogy több helyen is lehet keresni valamit. Az eddig feldolgozott periodikák:

Agrokémia és talajtan

Gépgyártástecnológia

Elektrotechnika

Hidrológiai Közlöny

Élelmezési Ipar

Kémiai Közlemények (részben)

Élelmiszervizsgálati Közlemények

Közlekedéstudományi Szemle

Épületgépészet

Magyar Elektrotechnika

Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények

Magyar Kémiai Folyóirat

Geodézia és Kartográfia

Magyar Kémikusok Lapja

Gép

Mérésügyi Közlemények

Geofizikai Közlemények

Műszerügyi és Méréstechnikai

Közlemények

27. Kolorisztikai Szimpózium.

1999. Előadások

Nagyon fontos az olvasó számára, hogy az általa kiválasztott cikket tartalmazó folyóiratot hol találhatja meg, honnan kérhet esetleg másolatot arról. Minden cím után szerepel annak a könyvtárnak vagy más lelőhelynek a rövidítése, ahová lehet fordulni. A most közreadott anyagban:

(BME) = Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtára.
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
(OMH) = Országos Mérésügyi Hivatal. 1124 Budapest,
Németvölgyi út 37-39.
(MTA-MMSZ) = MTA-MMSZ Műszer-, Méréstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1119 Budapest, Etele út 59-61.