A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
(Commission Internationale de l’Eclairage, CIE)
felépítése, működése

Történeti áttekintés

A Nemzetköz Világítástechnikai Bizottságot (CIE-t) 1913-ban alapították, mint a múlt század legelején alakult „Photometric Commission” (Fotometriai Bizottság) jogutódát. Ebben a szervezetben Magyarország, mint az Osztrák-Magyar Monarchia része vett részt. Sajnos az ambiciózusan kezdődő munkát rövidesen félbeszakította az I. Világháború. 1921-ben csak a világháború győztes hatalmainak részvételével indult meg a munka, 6 európai ország és az USA vett abban részt.

     1924-ben már Japán is küldött megfigyelőt a Genf-i konferenciára, melyen elfogadták a fotometria alapegyenleteit és a fotometriát a radiometriára visszavezető láthatósági függvényt (V(l)). Magyarország csak az 1931-ben tartott Cambrdige-i kongresszuson csatlakozott ismét a szervezethez. Ez a konferencia alapozta meg a CIE másik legjelentősebb működési irányát, a színinger-mérést. Hazánk kutatói hamar elismerést kaptak a CIE munkájában, néhány évvel későbben már magyar vezetéssel működött a vizuális fotometriai munkabizottság, s Dr. Urbanek János Párizsban végzett kutatómunkája alapján végezte munkáját az objektív fotometriával foglalkozó munkabizottság.

     Sajnos az 1939 évi kongresszust követően ismét mintegy tíz évi szünet állt be a szervezet működésében, csak 1948-ban került sor – a II. Világháború után – a következő kongresszusra. Ekkorra a szervezet taglétszáma 18-ra nőtt, ekkor Magyarország még tag volt, de hazánk ezt követően elszigetelődött az európai és a globális kutatási-fejlesztési munka eredményeit megvitató szervezettől. (Érdekes megjegyezni, hogy Csehszlovákia és Lengyelország tagsága folyamatosan fennállt.) 1959-ben ismét küldött Magyarország három megfigyelőt, majd Dr. Szigeti György akadémikusnak az MTA-nál tett hathatós közbenjárása következtében Magyarország 1963-ban ismét csatlakozott a CIE-hez. Ekkor a szervezet már valóban a teljes Földre kiterjedt, 30 tagállam tartozott a szervezethez. Ettől kezdve hazánk részvétele folyamatosan erősödött, 1971-től napjainkig mindig volt magyar tagja a CIE különböző vezető testületeinek.

A CIE felépítése

Kezdetben különálló, állandó összetételű technikai bizottságokban folyt a szakmai munka. 1981-re ez azonban annyira szerteágazóvá vált, hogy egy szigorúbb szakmai felépítést kellett létrehozni. Ekkor Prof. JB de Boer elnöksége és az alulírott technikai kérdésekkel foglalkozó alelnöksége alatt került sor a CIE mai felépítésének kidolgozására. Ennek megfelelően a CIE legfőbb testülete a NemzetekTanácsa (General Assembly, GA), mely legfőbb szinten hagyja jóvá a CIE munkáját, s mely az egyes tagszervezetek két-két kiküldöttjéből áll. Minden tagországnak egy szavazata van a GA-ben, mely általában minden második évben ülésezik. A GA-nek az Adminisztrációs Igazgatóság (Board of Administration, BA) számol, mely a GA ülései között vezeti a CIE-t, s melynek elnökét (aki egyben a CIE elnöke) és tagjait a GA választja.

     A szakmai munkát 7 Osztályba (Division) osztotta be az új felállást előkészítő bizottság (melyhez később egy nyolcadik csatlakozott):

1.)     Látás és szín

2.)     Fény és sugárzás mérés

3.)     Belsőtéri világítás és tervezés

4.)     Közlekedés világítás és jelzések

5.)     Kültéri világítás és más alkalmazások

6.)     Fotóbiológia és fotokémia

7.)     Egyéb világítástechnikai kérdések (ezt az osztályt később megszüntették, munkáját

       beolvasztották más osztályok munkájába, illetve a Központi titkárság vette át).

8.)     Képi technológiák

     Az egyes Osztályok vezetői (Igazgatói: Division Director, DD) automatikusan az Adminisztrációs Igazgatóság tagjai. Minden tagország egy-egy képviselőt küldhet az osztályokba, akik hazájuk érdekeit kell, hogy ott képviseljék, ők szavaznak a tagország megbízásából a felmerülő kérdésekben. De minden tagnak kötelessége, hogy hazájában „árnyékbizottságot” hozzon létre, amely segíti őt az országos álláspont kialakításában.

     Minden osztályban a tényleges műszaki munkát technikai bizottságok (Technical Committee, TC) végzik. Ezekbe minden tagország delegálhat képviselőt. Ezekben egy-egy országból több szakember is részt vehet. Követelmény csak, hogy aktívan vegyen részt a bizottság feladatának megoldásában. A TC-k „rövid” életűek, egy meghatározott feladat megoldására hozza őket létre az Osztály, s hagyja jóvá működésüket a BA. Ilyen feladat lehet egy technikai jelentés, ajánlás, vagy az elmúlt 20 év óta nemzetközi szabvány kidolgozása

     A CIE-nek megállapodás van a többi nemzetközi és európai regionális szabványosítási szervezetével (ISO, IEC, CEN), melynek értelmében ezek a fény és világítástechnika (light and lighting) területén kidolgozott CIE szabványokat gyorsított eljárással veszik át.

     A CIE-nek hosszú időn keresztül nem volt állandó titkársága. Alulírott feladata volt 1987-ben, hogy megszervezze a CIE első állandó önálló Központi Titkárságát (Central Bureau), mely a nemzetközi munka hatékony összefogója, a CIE közlemények kiadója.

A CIE munkája napjainkban

A CIE munkája jelenleg is 7 Osztály keretében folyik, mintegy 150 technikai bizottságban. A hazai részvétel igen jelentős: A közelmúltig két magyar tagja is volt a BA-nek (Dr. Horváth József és Dr. Schanda János, egyikük mandátuma lejárt, mivel senki sem lehet DD 8 évnél hosszabb ideig). Viszont Horváth dr. továbbra is a pénzügyi felügyeleti bizottság tagja. 5 technikai bizottságot vezet magyar szakember és számos továbbiban is van hazai képviselőnk.

     A technikai bizottságok nyitva állnak mindenki számára, aki hajlandó aktívan közreműködni az egyes témák kidolgozásában, ezért további tagok jelentkezését is várja a CIE - Magyar Nemzeti Bizottság (CIE-MNB) elnöke (kntsj@almos.vein.hu címen).

     A CIE az évek során több mint 150 technikai jelentést, és mintegy 15 szabványt adott ki a fény ész szín mérés és alkalmazás minden területéről. Ezek képezik ma a nemzetközi méréstechnikai, tervezési és szabványosítási gyakorlat alapjait. A CIE kiadványok jelenleg beszerezhetők a CIE-MNB-n keresztül is, de közvetlenül a CIE CB-tól (ciecb@ping.at). Mire ezek a sorok megjelennek a CIE on-line Internetes könyvüzlete is működni fog, ahonnan mind nyomtatásban, mind elektronikus formában beszerezhetők a közlemények.

     A CIE négy évenként tartja üléseit (Session), mely konferenciából és az egyes Osztályok és technikai Bizottságok üléseiből áll. A közbenső időkben az Osztályok és TC-k üléseket tartanak és szimpóziumokat rendeznek. 2004-ben két jelentős szimpóziumra is sor került, az egyik a világító diódák (LED-ek) méréstechnikájával foglalkozott, a másik az aktinikus sugárzások hatásával, mérésével. 2005-ben a Leon-i Nemzetközi Konferenciához kapcsolódóan tart számos Osztály és TC ülést, valamint kerül sor egy CIE szimpóziumra a mezopos látás és mezopos méréstechnika területén. A CIE Kongresszusok és szimpóziumok anyaga is hozzáférhető, mind nyomtatott formában, mind pedig elektronikusan.

     A CIE-MNB munkájáról a http://cie.kee.hu WEB oldalon találhatók további részletek.

 

Dr. Schanda János