Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Bánkuti László
Boros Gézáné
Fehér Zoltán
Dr. Jenes Barnabás
Juhász Mihály
Kiss József
Komáromi Tibor
Radnai Rudolf
Szabó József
Szépvölgyi János
Tomka Péter
Varga Gergő

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Kiss József

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

 

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

36. évfolyam, 65. szám, 2000

TARTALOM [CONTENTS]

Hirdetőink

MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Bánkuti László:
  Új elvárások a kalibráló laboratóriumokkal szemben az ezredfordulón
 

Az ezredfordulón komoly feladatok várnak mind a hazai akkreditáló szervre, mind pedig az akkreditált kalibrálólaboratóriumokra. A cikk azokat a tennivalókat foglalja össze, amelyek a hazai laboratóriumokra várnak az EA-4/02 dokumentumban lefektetett követelményeknek teljesítése során.

Komáromi Tibor:
  Kalibrálási szolgáltatások szerepe a minőségbiztosításban
 

A cikk a kalibrálási szolgáltatások szemszögéből vizsgálja az ellenőrző, mérő- és vizsgálóeszközök felügyeletének az ISO 9000 szabványokban megfogalmazott minőség-biztosítási követelményeit.

Tomka Péter:
  A mérések szerepe a frekvenciagazdálkodásban.
 

A rádió távközlési szolgálatok működését felügyelő mérőszolgálati rendszer feladata a káros zavarok megelőzése. A cikk a mérőszolgálati rendszer müködését ismerteti.

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Szépvölgyi János:
  Anyagok átalakítása magas hőmérsékletű plazmákban
 

A cikk az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratóriumában folyó plazmakémiai kutatásokkal foglalkozik.

Radnai Rudolf:
  A PROFIBUS terepi-busz szabvány 2.rész
 

A cikksorozat első része áttekintést adott az ipari folyamatirányítás és -méréstechnika területén használt PROFIBUS családról, ismertette a használt eszközöket, a protokol szerkezet és az átviteli technológiát. Jelen rész a PROFIBUS-DP rendszerrel foglalkozik.

HAZAI MŰSZERÚJDONSÁGOK

Fehér Zoltán:
  EMC villámvédelem és túlfeszültség-védelem V. rész.
 

Mit jelent az EMC követelményeknek megfelelő villámvédelem? Ezzel a témával foglalkozik a cikk, amely szabványokat és gyakorlati megoldásokat ismertet.

Dr. Jenes Barnabás:
  A GENEBOOSTERt a génbevitel korszerű eszköze növényekben és állatokban
 

Napjaink legígéretesebb géntranszformációs eljárása az ún. "génbelövéses transzformáció". 1988-90-ben OMFB támogatással a gödöllői MBK-ban elkészült az első hazai génbelövő készülék, amelynek alkalmazásával megkezdődött az egyszikű növények közül a rizsbe és a búzába történő génbevitel. A kísérletek eredményeképpen megszülettek az első hazai transzgénikus rizsnövények. A cikk a GENEBOOSTERt készülék felépítését és működését ismerteti.

Szabó József:
  Mérés számítógépes képfeldolgozási módszerekkel
 

Az utóbbi években a számítógépes képfeldolgozás jelentősége és alkalmazási területeinek köre is rendkívüli mértékben kiszélesedett. A cikk a PICTRON Kft különböző képfeldolgozó rendszereit, elsősorban a laboratóriumi alkalmazásokat mutatja be.

Juhász Mihály:
  Digitális regisztráló fejlesztése
 

A cikk a Budapesti Műszaki Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékén kifejlesztett moduláris felépítésű, programozható digitális regisztráló hardver és szoftver tervezési szempontjait ismerteti.

A KÖLCSÖNMŰSZERPARK SZAPORULATA

  A kölcsönműszerpark szaporulata

MŰSZAKI HORIZONT

Kiss József:
  Mégegyszer a magyar műszaki nyelvről
 

Közös feladatunk a magyar műszaki nyelv védelme az indokolatlanúl használt idegen szavaktól. A cikk a műszaki irodalomból kigyűjtött idegen szavak magyar megfelelőjére ad javaslatot.

KÖNYVISMERTETÉSEK

  KönyvismertetésekA laprendszer készítője: UFE Bt.