Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

Alapvető és általános metrológiai fogalmak négynyelvű szótára a magyar ábécé sorrendje szerint
VIM-sorszám magyar angol német francia
1.13 alapegység base unit Basiseinheit unité de base
5.24 alaphiba intrinsic error Eigenabweichung erreur intrinsique
1.3 alapmennyiség base quantity Basisgröbe grandeur de base
* alkatrész component Komponente composant
* alkotóelem element Element élément
4.6
1.megj.
analóg analogue analog analogique
6.13 anyagminta, etalonanyag reference material Referenzmaterial matériau de référence
5.2 átfogás span Spanne intervalle de mesure
5.17 beállási idő, válaszidő response time Einstelldauer temps de réponse
2.7 befolyásoló mennyiség influence quantity Einflubgröbe grandeur d'influence
* berendezés equipment Mebmittel équipement
4.30 beszabályozás adjustment Justierung ajustage
6.1
1.megj.
csoportos etalon collective standard Kollektivnormal étalon collectif
4.15 detektor detector Detektor détecteur
4.6
1.megj.
digitális digital digital numérique
1.6 dimenziónélküli mennyiség dimensionless quantity Gröbe der Dimension 1 grandeur sans dimension
5.16 drift drift Mebgerätedrift dérive
1.7 egység (mértékegység) unit (of measurement) Einheit unité (de mesure)
1.8 egység jele symbol of a unit Einheitenzeichen symbole d'une unité
1.16 egység többszöröse multiple of a unit Vielfaches einer Einheit multiple d'une unité
1.17 egység törtrésze submultiple of a unit Teil einer Einheit sous-multiple d'une unité
1.9 egységrendszer system of units Einheitensystem systéme d'unités
5.22 ellenőrzőponti hiba datum error Referenzwertabweichung erreur au point de contrle
5.5 előírt működési feltételek rated operating conditions Bemessungsbedingungen conditions assinées de fonctionnement
6.4 elsődleges etalon primary standard Primärnormal étalon primaire
3.11 eltérés deviation Abweichung écart
3.2 értékmutatás indication Anzeige indication
4.12 értékmutató szerkezet displaying device Anzeigeeinrichtung dispositif indicateur
4.14 érzékelő sensor Aufnehmer capteur
5.10 érzékenység sensitivity Empfindlichkeit sensibilité
5.11 érzéketlenségi küszöb discrimination threshold Ansprechschwelle seuil de mobilité
6.1 etalon measurement standard Normal étalon
6.12 etalon fenntartása conservation of a standard Bewahren eines Normal conservation d'un étalon
6.1
2.megj.
etalon sorozat group standard Normalsatz série d'étalons
5.12 felbontás resolution Auflösung résolution
4.31 felhasználói beszabályozás user adjustment Einstellung réglage
6.7 használati etalon working standard Gebrauchsnormal étalon de travail
5.6 határfeltételek limiting conditions Grenzbedingungen conditions limites
6.14 hiteles anyagminta certified reference material Zertifiziertes Referenzmaterial matériau de référence certifié
5.13 holtsáv dead band Totzone zone morte
4.9 integráló műszer integrating instrument integrierendes Mebgerät appareil intégrateur
5.27 ismétlőképesség repeatability Wiederholpräzision fidélité
4.19 jelzési tartomány range of indication Anzeigebereich étendue des indications
4.6 jelzőműszer indicating instrument anzeigendes Mebgerät appareil indicateur
6.11 kalibrálás calibration Kalibrierung étalonnage
6.11
3.megj.
kalibrálási bizonyítvány calibration certificate Kalibrierschein certificat d'étalonnage
* készülék apparatus Ausrüstung appareillage
1.10 koherens (származtatott) egység coherent (derived) unit kohärente Einheit unité (dérivée) cohérente
1.11 koherens egységrendszer coherent system of units kohärentes Einheitensystem systeme coherent d'unites
1.20 konvencionális valódi érték conventional true value richtiger Wert valeur conventionnellement vraie
3.15 korrekció correction Korrektion correction
3.16 korrekciós tényező correction factor Korrektionsfaktor facteur de correction
3.3 korrigálatlan eredmény uncorrected result unberichtiges Mebergebnis résultat brut
3.4 korrigált eredmény corrected result berichtiges Mebergebnis résultat corrigé
3.8 korrigált tapasztalati szórás experimental standard deviation empirische Standardabweichung écart-type expérimental
5.21 legnagyobb megengedett hibák maximum permissible errors Grenzwerte für Mebabweichungen erreurs maximales tolérées
4.25 lenyomott nullájú skála suppressed-zero scale Skala mit unterdrücktem Nullpunkt échelle á zéro décalé
4.23 lineáris skála linear scale lineare Skala échelle linéaire
6.5 másodlagos etalon secondary standard Sekundärnormal étalon secondaire
3.6 megismételhetőség repeatability Wiederholpräzision répétabilité
1.5 mennyiség dimenziója dimension of a quantity Dimension einer Gröbe dimension d'une grandeur
1.18 (mennyiség) értéke value (of a quantity) (Gröben-) Wert valeur (d'une grandeur)
1.2 mennyiségrendszer system of quantities Gröbensystem systeme de grandeurs
2.6 mérendő mennyiség measurand Mebgröbe mesurande
2.1 mérés measurement Messung mesurage
3.9 mérési bizonytalanság uncertainty of measurement Mebunsichereit incertitude de mesure
2.5 mérési eljárás measurement procedure Mebverfahren mode opératoire (de mesure)
2.3 mérési elv principle of measurement Mebprinzip principe de mesure
3.1 mérési eredmény result of a measurement Mebergebnis résultat d'un mesurage
3.10 mérési hiba error of measurement Mebabweichung erreur de mesure
2.4 mérési módszer method of measurement Mebmethode méthode de mesure
3.5 mérési pontosság accuracy of measurement Mebgenauigkeit exactitude de mesure
5.4 mérési tartomány measuring range Mebbereich étendue de mesure
1.1 (mérhető) mennyiség (measurable) quantity (mebbare) Gröbe grandeur (mesurable)
* mérőállomás measuring installation Mebanlage installation de mesure
4.3 mérőátalakító measuring transducer Mebumformer transducteur de mesure
4.5 mérőrendszer measuring system Mebeinrichtung systéme de mesure
* mérőeszköz measuring device Mebgerät dispositif de mesure
5.20 mérőeszköz értékmutatásának hibája error (of indication) of a measuring instrument Mebabweichung eines Mebgerätes erreur (d'indication) d'un instrument de mesure
2.8 mérőjel measurement signal Mebsignal signal de mesure
4.4 mérőlánc measuring chain Mebkette chaine de mesure
4.1 mérőműszer measuring instrument Mebgerät instrument de mesure
5.18 mérőműszer pontossága accuracy of a measuring instrument Genauigkeit eines Mebgerätes exactitude d'un instrument de mesure
4.2 mérték material measure Maßverkörperung mesure matérialisée
2.2 metrológia metrology Metrologie métrologie
4.16 mutató index Ablesemarke index
5.8 műszerállandó instrument constant Gerätekonstante constante (d'un instrument)
4.24 nemlineáris skála nonlinear scale nichtlineare Skala échelle non-liéaire
6.3 nemzeti (országos) etalon national standard nationales Normal étalon national
6.2 nemzetközi etalon international standard internationales Normal étalon international
1.12 Nemzetközi Mértékegység-rendszer International System of Units Internationles Einheitensystem Systeme International d'Unités
5.3 névleges érték nominal value Nennwert valeur nominale
5.1 névleges tartomány nominal range Nennbereich calibre
5.23 nullahiba zero error Nullpunktabweichung erreur à zéro
4.26 nyújtott skála expanded scale gedehnte Skala échelle dilatée
4.8 összegző műszer totalizing instrument summierendes Mebgerät appareil totalisateur
6.8 összehasonlító etalon transfer standard Transfernormal étalon de transfert
5.19 pontossági osztály accuracy class Genauigkeitsklasse classe d'exactitude
5.28 redukált hiba fiducial error bezogene Mebabweichung error réduité conventionnelle
1.20
1.megj.
referenciaérték reference value Referenzwert valeur de référence
1.22 referenciaérték-skála reference-value scale Referenzwertskala échelle de repérage
6.6 referenciaetalon reference standard Bezugsnormal étalon de référence
5.7 referenciafeltételek reference conditions Referenzbedingungen conditions de référence
4.13 regisztráló készülék recording device Registriereinrictung dispositif enregistreur
4.7 regisztráló műszer recording instrument registrierendes Mebgerät appareil enregistreur
3.12 relatív hiba relative error relative Mebabweichung erreur relative
1.15 rendszeren kívüli egység off-system unit systemfremde Einheit unité hors systeme
3.14 rendszeres hiba systematic error systematische Mebabweichung erreur systématique
3.7 reprodukálhatóság reproducibility erweiterte Vergleichpräzision reproductibilité
* részegység part Teil partie
4.17 skála scale Skala échelle
4.18 skála hosszúság scale length Skalenlänge longueur d'échelle
4.22 skála osztásérték scale interval Teilungswert échelon
4.20 skála osztásköz scale division Skalenteil division
4.21 skála osztástávolság scale spacing Teilstrichabstand longueur d'une division
4.29 skálakészítés gauging Skalieren calibrage
4.27 skálalap dial Skalenträger cadran
4.28 skálaszámozás scale numbering Skalenbezifferung chiffraison d'une échelle
5.14 stabilitás stability Mebbeständigkeit constance
1.21 számérték (mérőszám) numerical value Zahlenwert valeur numérique
1.14 származtatott egység derived unit abgeleitete Einheit unité dérivée
1.4 származtatott mennyiség derived quantity abgeleitete Gröbe grandeur derivée
5.25 torzítás bias systematische Mebabweichung erreur de justesse
5.26 torzításmenteség freedom from bias Richtigkeit justesse
2.9 transzformált érték transformed value Transformierter Wert valeur transformée
1.20
1.megj.
tulajdonított érték assigned value zugewiesener Wert valeur assignée
6.9 utazó etalon travelling standard Reisenormal étalon voyageur
5.9 válaszfüggvény response characteristic Übertragungsverhalten caractéristique de transfert
1.19 valódi érték true value wahrer Wert valeur vraie
3.13 véletlen hiba random error zufällige Mebabweichung erreur aléatoire
6.10 visszavezethetőség traceability Rückverfolgbarkeit tracabilité
6.10
2.megj.
visszavezethetőségi lánc traceability chain Rückverfolgbarkeitskette chaine d' etalonnage
5.28
megj.
vonatkoztatási érték fiducial value Bezugswert valeur conventionnelle