Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

Alapvető és általános metrológiai fogalmak négynyelvű szótára a német ábécé sorrendje szerint
VIM-sorszám német magyar angol francia
1.14 abgeleitete Einheit származtatott egység derived unit unité dérivée
1.4 abgeleitete Gröbe származtatott mennyiség derived quantity grandeur derivée
4.16 Ablesemarke mutató index index
3.11 Abweichung eltérés deviation écart
4.6
1.megj.
analog analóg analogue analogique
5.11 Ansprechschwelle érzéketlenségi küszöb discrimination threshold seuil de mobilité
3.2 Anzeige értékmutatás indication indication
4.19 Anzeigebereich jelzési tartomány range of indication étendue des indications
4.12 Anzeigeeinrichtung értékmutató szerkezet displaying device dispositif indicateur
4.6 anzeigendes Mebgerät jelzőműszer indicating instrument appareil indicateur
5.12 Auflösung felbontás resolution résolution
4.14 Aufnehmer érzékelő sensor capteur
* Ausrüstung készülék apparatus appareillage
1.13 Basiseinheit alapegység base unit unité de base
1.3 Basisgröbe alapmennyiség base quantity grandeur de base
5.5 Bemessungsbedingungen előírt működési feltételek rated operating conditions conditions assinées de fonctionnement
3.4 berichtiges Mebergebnis korrigált eredmény corrected result résultat corrigé
6.12 Bewahren eines Normal etalon fenntartása conservation of a standard conservation d'un étalon
5.28 bezogene Mebabweichung redukált hiba fiducial error error réduité conventionnelle
6.6 Bezugsnormal referenciaetalon reference standard étalon de référence
5.28
megj.
Bezugswert vonatkoztatási érték fiducial value valeur conventionnelle
4.15 Detektor detektor detector détecteur
4.6
1.megj.
digital digitális digital numérique
1.5 Dimension einer Gröbe mennyiség dimenziója dimension of a quantity dimension d'une grandeur
5.24 Eigenabweichung alaphiba intrinsic error erreur intrinsique
2.7 Einflubgröbe befolyásoló mennyiség influence quantity grandeur d'influence
1.7 Einheit egység (mértékegység) unit (of measurement) unité (de mesure)
1.9 Einheitensystem egységrendszer system of units systéme d'unités
1.8 Einheitenzeichen egység jele symbol of a unit symbole d'une unité
5.17 Einstelldauer beállási idő, válaszidő response time temps de réponse
4.31 Einstellung felhasználói beszabályozás user adjustment réglage
* Element alkotóelem element élément
5.10 Empfindlichkeit érzékenység sensitivity sensibilité
3.8 empirische Standardabweichung korrigált tapasztalati szórás experimental standard deviation écart-type expérimental
3.7

erweiterte Vergleichpräzision

reprodukálhatóság

reproducibility

reproductibilité

6.7 Gebrauchsnormal használati etalon working standard étalon de travail
4.26 gedehnte Skala nyújtott skála expanded scale échelle dilatée
5.18 Genauigkeit eines Mebgerätes mérőműszer pontossága accuracy of a measuring instrument exactitude d'un instrument de mesure
5.19 Genauigkeitsklasse pontossági osztály accuracy class classe d'exactitude
5.8 Gerätekonstante műszerállandó instrument constant constante (d'un instrument)
5.6 Grenzbedingungen határfeltételek limiting conditions conditions limites
5.21 Grenzwerte für Mebabweichungen legnagyobb megengedett hibák maximum permissible errors erreurs maximales tolérées
1.6 Gröbe der Dimension 1 dimenziónélküli mennyiség dimensionless quantity grandeur sans dimension
1.2 Gröbensystem mennyiségrendszer system of quantities systeme de grandeurs
1.18 (Gröben-) Wert (mennyiség) értéke value (of a quantity) valeur (d'une grandeur)
4.9 integrierendes Mebgerät integráló műszer integrating instrument appareil intégrateur
6.2 internationales Normal nemzetközi etalon international standard étalon international
1.12 Internationles Einheitensystem Nemzetközi Mértékegység-rendszer International System of Units Systeme International d'Unités
4.30 Justierung beszabályozás adjustment ajustage
6.11
3.megj.
Kalibrierschein kalibrálási bizonyítvány calibration certificate certificat d'étalonnage
6.11 Kalibrierung kalibrálás calibration étalonnage
1.10 kohärente Einheit koherens (származtatott) egység coherent (derived) unit unité (dérivée) cohérente
1.11 kohärentes Einheitensystem koherens egységrendszer coherent system of units systeme coherent d'unites
6.1
1.megj.
Kollektivnormal csoportos etalon collective standard étalon collectif
* Komponente alkatrész component composant
3.15 Korrektion korrekció correction correction
3.16 Korrektionsfaktor korrekciós tényező correction factor facteur de correction
4.23 lineare Skala lineáris skála linear scale échelle linéaire
4.2 Mabverkörperung mérték material measure mesure matérialisée
3.10 Mebabweichung mérési hiba error of measurement erreur de mesure
5.20 Mebabweichung eines Mebgerätes mérőeszköz értékmutatásának hibája error (of indication) of a measuring instrument erreur (d'indication) d'un instrument de mesure
* Mebanlage mérőállomás measuring installation installation de mesure
1.1 (mebbare) Gröbe (mérhető) mennyiség (measurable) quantity grandeur (mesurable)
5.4 Mebbereich mérési tartomány measuring range étendue de mesure
5.14 Mebbeständigkeit stabilitás stability constance
4.5 Mebeinrichtung mérőerendszer measuring system systéme de mesure
3.1 Mebergebnis mérési eredmény result of a measurement résultat d'un mesurage
3.5 Mebgenauigkeit mérési pontosság accuracy of measurement exactitude de mesure
* Mebgerät mérőeszköz measuring device dispositif de mesure
4.1 Mebgerät mérőműszer measuring instrument instrument de mesure
5.16 Mebgerätedrift drift drift dérive
2.6 Mebgröbe mérendő mennyiség measurand mesurande
4.4 Mebkette mérőlánc measuring chain chaine de mesure
2.4 Mebmethode mérési módszer method of measurement méthode de mesure
* Mebmittel berendezés equipment équipement
2.3 Mebprinzip mérési elv principle of measurement principe de mesure
2.8 Mebsignal mérőjel measurement signal signal de mesure
4.3 Mebumformer mérőátalakító measuring transducer transducteur de mesure
3.9 Mebunsichereit mérési bizonytalanság uncertainty of measurement incertitude de mesure
2.5 Mebverfahren mérési eljárás measurement procedure mode opératoire (de mesure)
2.1 Messung mérés measurement mesurage
2.2 Metrologie metrológia metrology métrologie
6.3 nationales Normal nemzeti (országos) etalon national standard étalon national
5.1 Nennbereich névleges tartomány nominal range calibre
5.3 Nennwert névleges érték nominal value valeur nominale
4.24 nichtlineare Skala nemlineáris skála nonlinear scale échelle non-liéaire
6.1 Normal etalon measurement standard étalon
6.1
2.megj.
Normalsatz etalon sorozat group standard série d'étalons
5.23 Nullpunktabweichung nullahiba zero error erreur à zéro
6.4 Primärnormal elsődleges etalon primary standard étalon primaire
5.7 Referenzbedingungen referenciafeltételek reference conditions conditions de référence
6.13 Referenzmaterial anyagminta, etalonanyag reference material matériau de référence
1.20
1.megj.
Referenzwert referenciaérték reference value valeur de référence
5.22 Referenzwertabweichung ellenőrzőponti hiba datum error erreur au point de contrle
1.22 Referenzwertskala referenciaérték-skála reference-value scale échelle de repérage
4.13 Registriereinrictung regisztráló készülék recording device dispositif enregistreur
4.7 registrierendes Mebgerät regisztráló műszer recording instrument appareil enregistreur
6.9 Reisenormal utazó etalon travelling standard étalon voyageur
3.12 relative Mebabweichung relatív hiba relative error erreur relative
1.20 richtiger Wert konvencionális valódi érték conventional true value valeur conventionnellement vraie
5.26 Richtigkeit torzításmenteség freedom from bias justesse
6.10 Rückverfolgbarkeit visszavezethetőség traceability tracabilité
6.10
2.megj.
Rückverfolgbarkeitskette visszavezethetőségi lánc traceability chain chaine d' etalonnage
6.5 Sekundärnormal másodlagos etalon secondary standard étalon secondaire
4.17 Skala skála scale échelle
4.25 Skala mit unterdrücktem Nullpunkt lenyomott nullájú skála suppressed-zero scale échelle á zéro décalé
4.28 Skalenbezifferung skálaszámozás scale numbering chiffraison d'une échelle
4.18 Skalenlänge skála hosszúság scale length longueur d'échelle
4.20 Skalenteil skála osztásköz scale division division
4.27 Skalenträger skálalap dial cadran
4.29 Skalieren skálakészítés gauging calibrage
5.2 Spanne átfogás span intervalle de mesure
4.8 summierendes Mebgerät összegző műszer totalizing instrument appareil totalisateur
3.14 systematische Mebabweichung rendszeres hiba systematic error erreur systématique
5.25 systematische Mebabweichung torzítás bias erreur de justesse
1.15 systemfremde Einheit rendszeren kívüli egység off-system unit unité hors systeme
* Teil részegység part partie
1.17 Teil einer Einheit egység törtrésze submultiple of a unit sous-multiple d'une unité
4.21 Teilstrichabstand skála osztástávolság scale spacing longueur d'une division
4.22 Teilungswert skála osztásérték scale interval échelon
5.13 Totzone holtsáv dead band zone morte
6.8 Transfernormal összehasonlító etalon transfer standard étalon de transfert
2.9 Transformierter Wert transzformált érték transformed value valeur transformée
3.3 unberichtiges Mebergebnis korrigálatlan eredmény uncorrected result résultat brut
5.9 Übertragungsverhalten válaszfüggvény response characteristic caractéristique de transfert
1.16 Vielfaches einer Einheit egység többszöröse multiple of a unit multiple d'une unité
1.19 wahrer Wert valódi érték true value valeur vraie
3.6 Wiederholpräzision megismételhetőség repeatability répétabilité
5.27 Wiederholpräzision ismétlőképesség repeatability fidélité
1.21 Zahlenwert számérték (mérőszám) numerical value valeur numérique
6.14 Zertifiziertes Referenzmaterial hiteles anyagminta certified reference material matériau de référence certifié
3.13 zufällige Mebabweichung véletlen hiba random error erreur aléatoire
1.20
1.megj.
zugewiesener Wert tulajdonított érték assigned value valeur assignée