Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

Alapvető és általános metrológiai fogalmak négynyelvű szótára a francia ábécé sorrendje szerint
VIM-sorszám francia magyar angol német
4.30 ajustage beszabályozás adjustment Justierung
4.6
1.megj.
analogique analóg analogue analog
4.7 appareil enregistreur regisztráló műszer recording instrument registrierendes Mebgerät
4.6 appareil indicateur jelzőműszer indicating instrument anzeigendes Mebgerät
4.9 appareil intégrateur integráló műszer integrating instrument integrierendes Mebgerät
4.8 appareil totalisateur összegző műszer totalizing instrument summierendes Mebgerät
* appareillage készülék apparatus Ausrüstung
4.27 cadran skálalap dial Skalenträger
4.29 calibrage skálakészítés gauging Skalieren
5.1 calibre névleges tartomány nominal range Nennbereich
4.14 capteur érzékelő sensor Aufnehmer
5.9 caractéristique de transfert válaszfüggvény response characteristic Übertragungsverhalten
6.11
3.megj.
certificat d'étalonnage kalibrálási bizonyítvány calibration certificate Kalibrierschein
6.10
2.megj.
chaine d' etalonnage visszavezethetőségi lánc traceability chain Rückverfolgbarkeitskette
4.4 chaine de mesure mérőlánc measuring chain Mebkette
4.28 chiffraison d'une échelle skálaszámozás scale numbering Skalenbezifferung
5.19 classe d'exactitude pontossági osztály accuracy class Genauigkeitsklasse
* composant alkatrész component Komponente
5.5 conditions assinées de fonctionnement előírt működési feltételek rated operating conditions Bemessungsbedingungen
5.7 conditions de référence referenciafeltételek reference conditions Referenzbedingungen
5.6 conditions limites határfeltételek limiting conditions Grenzbedingungen
6.12 conservation d'un étalon etalon fenntartása conservation of a standard Bewahren eines Normal
5.14 constance stabilitás stability Mebbeständigkeit
5.8 constante (d'un instrument) műszerállandó instrument constant Gerätekonstante
3.15 correction korrekció correction Korrektion
5.16 dérive drift drift Mebgerätedrift
4.15 détecteur detektor detector Detektor
1.5 dimension d'une grandeur mennyiség dimenziója dimension of a quantity Dimension einer Gröbe
* dispositif de mesure mérőeszköz measuring device Mebgerät
4.13 dispositif enregistreur regisztráló készülék recording device Registriereinrictung
4.12 dispositif indicateur értékmutató szerkezet displaying device Anzeigeeinrichtung
4.20 division skála osztásköz scale division Skalenteil
3.11 écart eltérés deviation Abweichung
3.8 écart-type expérimental korrigált tapasztalati szórás experimental standard deviation empirische Standardabweichung
4.17 échelle skála scale Skala
4.25 échelle á zéro décalé lenyomott nullájú skála suppressed-zero scale Skala mit unterdrücktem Nullpunkt
1.22 échelle de repérage referenciaérték-skála reference-value scale Referenzwertskala
4.26 échelle dilatée nyújtott skála expanded scale gedehnte Skala
4.23 échelle linéaire lineáris skála linear scale lineare Skala
4.24 échelle non-liéaire nemlineáris skála nonlinear scale nichtlineare Skala
4.22 échelon skála osztásérték scale interval Teilungswert
* élément alkotóelem element Element
* équipement berendezés equipment Mebmittel
5.20 erreur (d'indication) d'un instrument de mesure mérőeszköz értékmutatásának hibája error (of indication) of a measuring instrument Mebabweichung eines Mebgerätes
5.23 erreur à zéro nullahiba zero error Nullpunktabweichung
3.13 erreur aléatoire véletlen hiba random error zufällige Mebabweichung
5.22 erreur au point de contrle ellenőrzőponti hiba datum error Referenzwertabweichung
5.25 erreur de justesse torzítás bias systematische Mebabweichung
3.10 erreur de mesure mérési hiba error of measurement Mebabweichung
5.24 erreur intrinsique alaphiba intrinsic error Eigenabweichung
3.12 erreur relative relatív hiba relative error relative Mebabweichung
3.14 erreur systématique rendszeres hiba systematic error systematische Mebabweichung
5.21 erreurs maximales tolérées legnagyobb megengedett hibák maximum permissible errors Grenzwerte für Mebabweichungen
5.28 error réduité conventionnelle redukált hiba fiducial error bezogene Mebabweichung
6.1 étalon etalon measurement standard Normal
6.1
1.megj.
étalon collectif csoportos etalon collective standard Kollektivnormal
6.6 étalon de référence referenciaetalon reference standard Bezugsnormal
6.8 étalon de transfert összehasonlító etalon transfer standard Transfernormal
6.7 étalon de travail használati etalon working standard Gebrauchsnormal
6.2 étalon international nemzetközi etalon international standard internationales Normal
6.3 étalon national nemzeti (országos) etalon national standard nationales Normal
6.4 étalon primaire elsődleges etalon primary standard Primärnormal
6.5 étalon secondaire másodlagos etalon secondary standard Sekundärnormal
6.9 étalon voyageur utazó etalon travelling standard Reisenormal
6.11 étalonnage kalibrálás calibration Kalibrierung
5.4 étendue de mesure mérési tartomány measuring range Mebbereich
4.19 étendue des indications jelzési tartomány range of indication Anzeigebereich
5.18 exactitude d'un instrument de mesure mérőműszer pontossága accuracy of a measuring instrument Genauigkeit eines Mebgerätes
3.5 exactitude de mesure mérési pontosság accuracy of measurement Mebgenauigkeit
3.16 facteur de correction korrekciós tényező correction factor Korrektionsfaktor
5.27 fidélité ismétlőképesség repeatability Wiederholpräzision
1.1 grandeur (mesurable) (mérhető) mennyiség (measurable) quantity (mebbare) Gröbe
2.7 grandeur d'influence befolyásoló mennyiség influence quantity Einflubgröbe
1.3 grandeur de base alapmennyiség base quantity Basisgröbe
1.4 grandeur derivée származtatott mennyiség derived quantity abgeleitete Gröbe
1.6 grandeur sans dimension dimenziónélküli mennyiség dimensionless quantity Gröbe der Dimension 1
3.9 incertitude de mesure mérési bizonytalanság uncertainty of measurement Mebunsichereit
4.16 index mutató index Ablesemarke
3.2 indication értékmutatás indication Anzeige
* installation de mesure mérőállomás measuring installation Mebanlage
4.1 instrument de mesure mérőműszer measuring instrument Mebgerät
5.2 intervalle de mesure átfogás span Spanne
5.26 justesse torzításmenteség freedom from bias Richtigkeit
4.18 longueur d'échelle skála hosszúság scale length Skalenlänge
4.21 longueur d'une division skála osztástávolság scale spacing Teilstrichabstand
6.13 matériau de référence anyagminta, etalonanyag reference material Referenzmaterial
6.14 matériau de référence certifié hiteles anyagminta certified reference material Zertifiziertes Referenzmaterial
2.1 mesurage mérés measurement Messung
2.6 mesurande mérendő mennyiség measurand Mebgröbe
4.2 mesure matérialisée mérték material measure Mabverkörperung
2.4 méthode de mesure mérési módszer method of measurement Mebmethode
2.2 métrologie metrológia metrology Metrologie
2.5 mode opératoire (de mesure) mérési eljárás measurement procedure Mebverfahren
1.16 multiple d'une unité egység többszöröse multiple of a unit Vielfaches einer Einheit
4.6
1.megj.
numérique digitális digital digital
* partie részegység part Teil
2.3 principe de mesure mérési elv principle of measurement Mebprinzip
4.31 réglage felhasználói beszabályozás user adjustment Einstellung
3.6 répétabilité megismételhetőség repeatability Wiederholpräzision
3.7

reproductibilité

reprodukálhatóság

reproducibility

erweiterte Vergleichpräzision

5.12 résolution felbontás resolution Auflösung
3.3 résultat brut korrigálatlan eredmény uncorrected result unberichtiges Mebergebnis
3.4 résultat corrigé korrigált eredmény corrected result berichtiges Mebergebnis
3.1 résultat d'un mesurage mérési eredmény result of a measurement Mebergebnis
5.10 sensibilité érzékenység sensitivity Empfindlichkeit
6.1
2.megj.
série d'étalons etalon sorozat group standard Normalsatz
5.11 seuil de mobilité érzéketlenségi küszöb discrimination threshold Ansprechschwelle
2.8 signal de mesure mérőjel measurement signal Mebsignal
1.17 sous-multiple d'une unité egység törtrésze submultiple of a unit Teil einer Einheit
1.8 symbole d'une unité egység jele symbol of a unit Einheitenzeichen
1.11 systeme coherent d'unites koherens egységrendszer coherent system of units kohärentes Einheitensystem
1.9 systéme d'unités egységrendszer system of units Einheitensystem
1.2 systeme de grandeurs mennyiségrendszer system of quantities Gröbensystem
4.5 systéme de mesure mérőerendszer measuring system Mebeinrichtung
1.12 Systeme International d'Unités Nemzetközi Mértékegység-rendszer International System of Units Internationles Einheitensystem
5.17 temps de réponse beállási idő, válaszidő response time Einstelldauer
6.10 tracabilité visszavezethetőség traceability Rückverfolgbarkeit
4.3 transducteur de mesure mérőátalakító measuring transducer Mebumformer
1.7 unité (de mesure) egység (mértékegység) unit (of measurement) Einheit
1.10 unité (dérivée) cohérente koherens (származtatott) egység coherent (derived) unit kohärente Einheit
1.13 unité de base alapegység base unit Basiseinheit
1.14 unité dérivée származtatott egység derived unit abgeleitete Einheit
1.15 unité hors systeme rendszeren kívüli egység off-system unit systemfremde Einheit
1.18 valeur (d'une grandeur) (mennyiség) értéke value (of a quantity) (Gröben-) Wert
1.20
1.megj.
valeur assignée tulajdonított érték assigned value zugewiesener Wert
5.28
megj.
valeur conventionnelle vonatkoztatási érték fiducial value Bezugswert
1.20 valeur conventionnellement vraie konvencionális valódi érték conventional true value richtiger Wert
1.20
1.megj.
valeur de référence referenciaérték reference value Referenzwert
5.3 valeur nominale névleges érték nominal value Nennwert
1.21 valeur numérique számérték (mérőszám) numerical value Zahlenwert
2.9 valeur transformée transzformált érték transformed value Transformierter Wert
1.19 valeur vraie valódi érték true value wahrer Wert
5.13 zone morte holtsáv dead band Totzone